caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/220892/062504_PutzGrund_610.png

Caparol PutzGrund 610

Veega lahjendatav, nakkuvust parandav, täitev spetsiaalne kruntvärv kandvatele mineraalsetele aluspindadele välis- ja sisetöödeks

Kasutusala

Hästi katva, lihtsalt tehtava kruntviimistluse tegemiseks kandvatel mineraalsetel välis- ja sisepindadel. Kunstvaikkrohvi, silikoonvaikkrohvi, dispersioon-silikaatkrohvi, mineraal­krohvi või kirjukivikrohvi all kasutatav krunt spetsiaalselt nakkuvust parandava eelviimistluse tegemiseks, mis oluliselt hõlbustab nende materjalide pealekandmist ja struktureerimist ning võimaldab suuri pindu kiiremini katta. Sobib just Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemile A + B või Capatect-VHF-süsteemile A + B vastavalt tabelile.

Lisaks sellele vähendatakse välistöödel aluskrohvi veeimavust, sest struktuurkrohvi defektsete kohtade kaudu sissetungiv vesi hoitakse aluskrohvist eemal.

Toodet Putzgrund 610 võib kasutada ka struktuuriandva kruntviimistlusena, toodetega Arte-Lasur ja Deco-Lasur teostatavate lasuurtehnikate puhul ja kruntviimistlusena toodete Capadecor-Putz ja Capadecor Calcino-Dekor korral.

Omadused

Ilmastikukindel, vetthülgav, hea kattevõime ja nakkuvusega, veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga, toonitav ColorExpressi toonimismasinates.

Põlemine: „mittepõlev” või „raskesti süttiv”, olenevalt  konkreetse Capatect-soojusisolatsiooni liitsüsteemi või Capatect-VHF-süsteemi ülesehitusest.

Sideaine

Sünteetilise aine dispersioon vastavalt normile DIN 55945

Pakendi maht

Valge 8 kg, 16 kg ja 25 kg

Hall 25 kg

Värvitoonid

Valge, hall

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,6 g/cm³

Toote nr

659

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3. Erinevatele aluspindadele kandmise sobivuse ja nende vajaliku ettevalmistuse osas palun järgida meie tehnilist informatsiooni nr. 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”.

Uusi mineraalseid krohve, ka kruntkrohve, tuleb enne järgmist töötlemist lasta seista olenevalt aastaajast ja temperatuurist vähemalt 2- 4 nädalat.

Pealekandmise meetod

Välistöödel tuleb jämedapoorilised, kergelt liivase pealispinnaga või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Liivased, tolmavad krohvid kruntida tootega Dupa-grund, soojusisolatsiooni liitsüsteemide (SILS) puhul tootega AmphiSilan-Putzfestiger.

Sisetöödel tuleb pehmed kipsist alus-pinnad ja kipskartongplaadid kruntida tootega  Caparol-Tiefgrund TB.

Aluspinnad, mis sisaldavad vees lahustuvaid värvivaid koostisaineid, kruntida tootega Caparol-Filtergrund grob.
Normaalse imavusega kandvad aluspinnad katta neid eelnevalt kruntimata.

Krunt- või vahekihina kasutamisel võib toote konsistentsi reguleerida maksimaalselt 10 % veega. Pinna järgneval katmisel värvilise kunstvaikkrohvi, silikoonvaikkrohvi, dispersioon-silikaatkrohvi, mineraalkrohvi või kirjukivikrohviga tuleb Putzgrund 610 toonida lõppviimistluskihiga samasse värvitooni.

Retseptid toote kasutamiseks Capa-stone’i all on antud tehnilises informatsioonis nr 230.

Vedeldamine

Eranditult ainult veega lahjendada.

Kattekihtide ülesehitus

PealiskrohvidKrohvi ja krohvikrundi värvitoonVahekiht tootega Putzgrund 610, kui armeerimiskihid tehakse tootega:
190186 M133LEICHT700699Carbon-SpachtelCarboNit<ArmaReno Sockel
Kasutus-valmisCapatect-Fassadenputz R ja Kvalge
toonitud
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
AmphiSilan-Fassadenputz R ja Kvalge
toonitud
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
Sylitol-Fassadenputz R ja Kvalge
toonitud
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
1
2
1
2
1
2
3, 4
3, 4
Capatect-Faschenputz K10valge
toonitud
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
Capatect-Fassadenputz Feinvalge
toonitud
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
Capatect-Buntstein-Sockelputzvalmistoon22222222
Capatect-CS-Strukturputzevalge
toonitud
KuivmörtCapatect-Mineral-Leichtputz R ja Kvalge
toonitud
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4
Capatect-Mineralputz R ja Kvalge
toonitud
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4
Capatect-Modellier- ja Spachtelputzvalge
toonitud
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4
Capatect-ArmaRenovalge3, 43, 43, 43, 4

3, 4
Capatect-Feinspachtelvalge3, 43, 43, 43, 4

3, 4
Capatect-Edelkratzputz K40valge
toonitud


3, 4
3, 4– –
1 = Kruntimine on vajalik

2 = Kruntkiht peab olema toonitud pealiskrohviga samasse värvitooni.

3 = Kruntimine on süttimise tõkestamiseks vajalik väga kuiva või sooja ilma tõttu

4 = Kruntimine on vajalik ainult sel juhul, kui armeerimiskiht on olnud pikemat aega katmata (nt seoses talve saabumisest tingitud tööseisakuga) ja seetõttu ilmastikutingimuste toimel kahjustatud

  = Kombinatsioon ei ole võimalik

Kulu

Siledal aluspinnal ca 250-350 g/m2 olenevalt aluspinnast ja kasutusmeetodist. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+5 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures ca 12 tunni pärast ületöödeldav. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

Tööriistad

Putzgrund 610 võib pinnale kanda rulli, pintsli või sobiva pihustusseadmega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Putzgrund 610 ei tohi kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Toote Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel sisetöödel võib esineda tüüpilist lahustilõhna, seetõttu tuleb hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Lõhna suhtes tundlikes ruumides tuleb kasutada aromaadivaba, vähese lõhnaga toodet AmphiSilan-Putzfestiger.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Täpsemad andmed:vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP01

Koostis

Akrüülvaigudispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, kilemoodustid, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Elamukvartal Grigalaukio dominija,…

Eramajad, Pašiliai, Leedu

Vilniuse lütseum, Vilnius, Leedu

Daugavpilsi ülikool, Daugavpils, Läti

Kortermaja, Klaipėda, Leedu

Daugavpilsi linna perekonnaseisuamet

Uus ja kaasaegne kvartal

Žvėryno vakarai – unikaalne korterelamu…

Baltas lapas elamukvartal Vilniuses

Paupyse kvartal, Vilnius

Villa Linnea, Riia

Daugavpilsi Ülikool

Villa Magnolia, Riia

Riia M. Tšehhovi nimeline Vene Teater

Süsteemne lahendus fassaadi…

Inspireerivad Meldorferi lamelltellised

Kaunis kollane fassaad Mustamäe…

Korterelamu Siili 6, Tartu