caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218716/062038_Dupa-Putzfestiger.png

Dupa-Putzfestiger

Lahustit sisaldav, transparentne, vähese lõhnaga süvakrunt sise- ja välistöödeks.

Kasutusala

Kvaliteetne, värvitu spetsiaalkrunt probleemsete pindade tugevdamiseks nagu liivase pealispinnaga, poorsed krohvi- ja betoonpinnad sise- ja välistöödel ning aluspindadele, millelt on vanad värvkatted mehaaniliselt eemaldatud. Kinnised, kriidised vanad värvkatted seotakse pealispinnaga. Vanad, nõrgalt kinnitunud värvikihid saab Dupa-Putzfestigeri abil seinalt eemaldada. 
Sobib kasutamiseks fassaadi soojusisolatsiooni liitsüsteemides, mille koosseisu kuulub soojustusmaterjalina polüstüreen,  või polüstüreeni sisaldavatele soojustuskrohvidele.


Omadused

  • Vähese lõhnaga
  • Tugevdab kriidiseid ja liivaseid aluspindu
  • Sobib kasutamiseks polüstüreen-SILSis ning polüstüreeni sisaldavatel krohvidel

Sideaine

Polümerisaatvaik, lahustatud orgaanilises lahustis.

Pakendi maht

2,5 l, 10 l

Värvitoonid

Transparentne

Säilitamine

Jahedas, kaitsta külma eest.

Tihedus

ca 0,9 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3. Aluspindade ettevalmistamisel järgida tehnilist informatsiooni nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine".

Pealekandmise meetod

Pinnale kanda lahustikindlate töövahenditega ning pintsliga aluspinda hõõruda.

Vedeldamine

Vajadusel lahjendada max 10% tootega Caparol AF-Verdünner.

Kattekihtide ülesehitus

Normaalselt ja nõrgalt imavatele aluspindadele kanda lahjendamata kujul, tugevalt imavatele pindadele kanda kaks kihti märg-märjale meetodil. Lahustikindla pintsliga korralikult pinnale kanda. Krunt ei tohi pinnale tekitada suletud, läikivat kihti.

Kulu

Vastavalt aluspinna imavusele 150– 300 ml/m2. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Võimaldab kasutamist ka külma korral, juhul kui aluspind on kuiv ja jäävaba.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pind 12 h pärast ületöödeldav.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad toote kuivamisaega.

Tööriistad

Toode kanda pinnale lahustikindlate töövahenditega. Pihustusmeetodil pinnale kandes kasutada sobivaid airless seadmeid. Mitte kasutada suruõhupihustit.

Õhuvaba pihustamine

Pihustusnurk: 60°
Düüs: 0,029"
Pihustusrõhk: 50-60 bar
Töövahendid puhastada pärast kasutamist nitrolahuse või pintslipuhastiga.

Tähelepanu

Sobivus teiste toodetega: Dupa-Putzfestigeri ei tohi teiste toodetega segada.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vedelik ja aur süttivad. Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib kahjustada loodet. Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Hoida eemal kuumusest, kuumadest pealispindadest, sädemetest, lahtisest leegist ja teistest süttimisallikatest. Mitte suitsetada. Kasutada õues või hästi ventileeritud kohas. Kanda kaitsekindaid ja -riideid ning silma- ja näokaitset. Allaneelamisel: koheselt arstile helistada. Oksendamist MITTE esile kutsuda. Pidev kontakt tootega võib põhjustada naha lõhenemist.
Sisaldab: dekaan, 2,2,4,6,6-pentametüülheptaan, alkaanid, C9-12-iso-, 1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüülisobutüraat.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide/lakkide kogumispunkti, kuivanud jäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/h):750 g/l (2010). See toode sisaldab < 650 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

GIS- kood: BSL60

Koostis

Polüakrülaatvaik, alifaadid, ester, glükoleeter

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon