caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218713/062035_Capaplex.png

Capaplex

Veeslahustuv läbipaistev spetsiaalne krunt sise- ja välitöödeks ning tapeedi kaitsekiht sisetöödel

Kasutusala

Capaplex on veeslahustuv värvitu dispersioonkrunt kindlate, tugevalt või ebaühtlaselt imavate aluspindade ühtlustamiseks. Spetsiaalne poorbetoonpindade kruntimisvahend. Capaplexiga krunditud pindasid saab plastiliste materjalidega katmisel tunduvalt kauem viimistleda. Sealjuures ka veekindel, värvitu ja kolletumisevastane kaitsekiht pabertapeetidele.

Omadused

  • Ilmastikukindel
  • Veega lahjendatav
  • Keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Aluspinda tugevdav
  • Kuivanult läbipaistev

Sideaine

Modifitseeritud kunstaineid sisaldav dispersioon

Pakendi maht

1l, 5l ja 10l

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,0 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Seoses toote kasutamisega erinevatel aluspindadel järgida Tehnilist informatsiooni nr 650 ("Sobivad aluspinnad ja nende ettevalmistus”).

Pealekandmise meetod

Pinnale kanda pintsli, rulli või pihustiga.

Airless:
Pihustusnurk: 60°
Düüs: 0,029’’
Rõhk: 50 bar

Vedeldamine

Ainult veega.

Kattekihtide ülesehitus

Tavalise imavusega aluspindade kruntimisel lisada Capaplexile 1 - 2 osa vett, väga tugeva imavuse puhul 3 - 4 osa, vajaduse korral kanda peale kaks kihti. Viimistlemata poorbetoonist aluspinna korral lahjendada Capaplexi 3 osa veega.

Kui sisepinnad kaetakse siidjasmati läikega, lahjendada Capaplexi 1 - 2 osa veega, pinna siidjasläikega katmisel kasutada lahjendamata kujul. Liimvärvidele või liimist eraldatud värvidele lisada värvide vääristamiseks ca 5% Capaplexi.

Mõningate tapeetide puhul võib tapeedimuster hakata lahustuma, seepärast teha proovikatmine.

Kulu

ca 50 – 200 ml/m2, sõltuvalt otstarbest, aluspinna imavusest ja omadustest. Täpsed kulunormid ja lahjendamisaste teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel 
+ 5 ° C aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pind ülevärvitav kõige varem 12 h pärast. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast tööd veega.

Tähelepanu

Capaplex ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Kokkusobivus teiste materjalidega 
Sobib kõigi Caparoli dispersioontoodetega.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ajal ja pärast seda hoolitseda korraliku õhutuse eest. Töötamise ajal mitte süüa, juua, suitsetada. Silma sattumisel pesta koheselt veega. Vältida auru sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Täpsed andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 5 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatdispersioon, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisaained, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart