caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/220891/062503_OptiSilan_TiefGrund.png

OptiSilan TiefGrund

Sügavimbuv, hüdrofobiseeriv silikoonvaik-krunt sise- ja välistöödeks

 • Kasutusala

  Transparentne silikoonvaigu baasil kruntvärv. Tugevdav ning ühtlustav krunt suurte pooridega, imavatele, kergelt liivastele krohvidele, müüritisele ja betoonpindadele, kipsplaatidele, -krohvidele, -pahtlitele ja nõrgalt seotud dispersioonpahtlitele. Viimistletav dispersioon-, silikoonvaik- ja polümerisaatvaikvärvidega. Tänu eriti väikestele polüsiloksaan-hüdrosooli sideaine osakestele on OptiSilan TiefGrund väga sügavimbuv ja hüdrofobiseeriv.

  Omadused

  • Sügavimbuv tänu polüsiloksaan-hüdrosoolile
  • Hüdrofobiseeriv
  • Väga hästi tihendav
  • Sobib kasutamiseks koos värvidega ThermoSan, AmphiSilan, Muresko

  Sideaine

  Kombinatsioon polüsiloksaanist ja spetsiaalsest kunstvaikdispersioonist

  Pakendi maht

  Standard: 2,5 l, 10 l

   

  Värvitoonid

  Roheline-läbipaistev

  Säilitamine

  Hoida jahedas, kaitsta külmumise eest.

  Tehnilised andmed

   

  Tihedus

  ca 1,0 g/cm3

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  +++++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 ptk 3. Vahendi sobivuse osas erinevate aluspindadega, samuti nende ettevalmistuse osas palume järgida meie tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistus”.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Vahendi sobivuse osas erinevate aluspindadega, samuti nende ettevalmistuse osas palume järgida meie tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistus”.

  Pealekandmise meetod

  Toodet pintsli või harjaga piisavas koguses pinnale kandes ja töödeldes saate väga hea tulemuse. Võimalik on ka airless-seadmete ja rulliga pealekandmine.

  Kattekihtide ülesehitus

  Normaalse imavusega aluspindadele kanda 1 kiht lahjendamata kujul. Suure imavusega pindade kruntimisel kanda 1 küllastunud kiht lahjendamata kujul pinnale. Vajadusel lahjendada toodet 1 osa veega ja vajadusel „märg-märjale meetodil” kuni pinna täieliku küllastumiseni harja või pintsliga peale kanda. Kruntvärvile ei tohi tekkida suletud läikivat kelmet.

  Kulu

  Olenevalt aluspinna imavusest ja omadustest ca 150–250 ml/m2. Täpne materjalikulu ja lahjendamisvahekord teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

  Töötlemistingimused

  Lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
  +5 °C kuni +30 °C õhk ja aluspind

  Kuivamine/kuivamisaeg

  +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures ca 12 tunni pärast ületöödeldav. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

  Õhuvaba pihustamine

  Pihustusnurk: 60°
  Düüs: 0,029''
  Rõhk: 50 bar

  Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu

  Toodet OptiSilan TiefGrund ei tohi kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab: 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni.

  Jäätmekäitlus

  Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

  Värvide ja lakkide tootekood

  GISCODE: BSW20          
  (vana M-DF01)

  Koostis

  Polüakrülaatvaik, vesi, lisandid, konservandid (metüül-/bensisotiasolinoon)

  Täpsemad andmed

  Vaata ohutuskaarti.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon