caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/220893/062505_Sylitol_RapidGrund_111.png

Sylitol® RapidGrund 111

Mittetilkuv mineraalne süvakrunt, optimaalne rulliga pinnalekandmiseks
 • Kasutusala

  CapaSol RapidGrund sobib suurepäraselt ratsionaalseks rulliga pinnalekandmiseks. Transparentne krunt tugevate, mineraalsete aluspindade ühtlustamiseks, millel on tugev või ebaühtlane imamisvõime. Sobib väga hästi poorsete, imavate aluspindade nagu mineraalsed krohvid, vanad dispersioon-silikaatvärvikihid, lubiliivakivist müüritis, poorbetoon, looduskivi, lisaks betooni, kergbetooni, mördi ja töötlemiseks. Dispersioon-silikaatkrohvide ja -värvide konsistentsi reguleerimiseks.

  Omadused

  • Tugevdav, ränistuv süvakrunt
  • Rulliga töötlemisel mittetilkuv
  • Puhas ja kindel töötlemine

  Sideaine

  Orgaaniliste stabilisaatoritega kaaliumvesiklaas, standardi DIN 18 363, pt 2.4.1 järgi

  Pakendi maht

  2,5 l, 10 l

  Värvitoonid

  Transparentne

  Säilitamine

  Avatud anumaid hoida tihedalt suletuna. Materjali hoida ainult plastikust anumas.
  Säilivusaeg ca 12 kuud.

  Tihedus

  ca 1,1 g/cm3

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  +++++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida
  ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 ptk 3. Vahendi sobivuse osas
  erinevate aluspindadega, samuti nende ettevalmistuse osas palume järgida meie tehnilist
  informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistus”.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Vahendi sobivuse osas erinevate aluspindadega, samuti nende ettevalmistuse osas palume järgida meie tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistus”.

  Pealekandmise meetod

  Sobib ideaalselt rulliga pinnalekandmiseks, sobivad ka pintsel ja hari. Lisaks võib toote pinnale kanda ka airless-seadmega, arvestada suurema pihustusuduga. Enne kasutamst läbi segada.

  Pindade kinnikatmine
  Külgnevad pinnad, eriti klaas, keraamika ja klinker, tuleb hoolikalt kinni katta, kuna toode võib pinnale sattuda ja seda kahjustada.

  Vedeldamine

  Sobib 1: 1 segamisvahekorras koos veega lahjendiks kõigi Sylitol® fassaadi- ja sisevärvide ning Sylitol® fassaadikrohvide jaoks.
  Palume järgida konkreetse Sylitol® fassaadi- ja sisevärvi ja Sylitol® fassaadikrohvi tehnilist informatsiooni. Väga imavate aluspindade kruntimisel võib värvi kuni 2 mahuosa veega lahjendada.

  Kattekihtide ülesehitus

  Optimaalne on kanda toode lahjendamata kujul rulliga pinnale. Lahjendatud kujul (lisada 1 osa vett) kuni pinna täieliku küllastumiseni harja või pintsliga märg-märjale meetodil peale kanda.
  Kui kruntvärvi lahjendatakse veega, ei ole rulliga töötlemine enam soovitatav.

  Kulu

  Olenevalt aluspinna imavusest ja omadustest ca 100–300 ml/m2. Täpne materjalikulu ja lahjendamisvahekord teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

  Töötlemistingimused

  Lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
  +8 °C kuni max +30 °C õhk ja aluspind

  Kuivamine/kuivamisaeg

  +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures ca 12 tunni pärast ületöödeldav. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

  Tööriistad

  Rull (polüamiid-karv 13–15 mm), pintsel või hari

  Tööriistade puhastamine

  Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu

  Toodet mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, väga kõrge õhuniiskuse (udu) või tugeva tuule korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrguga. Ettevaatust öökülmaohu korral! Toodet ei tohi peale kanda emailvärvikihtidele, soolakobrutistega aluspindadele, tehismaterjalidele ja puidule. Värv ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Toote pealekandmisel väikese kaldega pindadele tuleb jälgida, et vee äravool oleks laitmatu.
  Kokkusobivus teiste värvidega: sobib kasutamiseks ainult dispersioon-silikaattoodetega. Sylitol® RapidGrund 111 ei tohi segada teiste materjalidega.

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
  Lisaks tuleb järgida selle toote praegust tehnilist informatsiooni ja toote kasutamist veebisaidil www.caparol.ee.

  Jäätmekäitlus

  Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

  Värvide ja lakkide tootekood

  GISCODE: BSW10

  Koostis

  Koostisosade deklaratsioon vastavalt VdL määrusele 01: leeliseline vesiklaas, polüakrülaatvaik, vesi, lisandid.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon