caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/152169/049391_Disboxan_450_Fassadenschutz_1L.png

DisboXAN 450 Fassadenschutz

Veega lahjendatav värvitu hüdrofoobne kontsentraat klinkermüüritis-,
lubiliivakivi-, liivakivi-, betoon- ja betoonkivifassaadide ning mineraalsete
krohv- ja värvkatete immutamiseks.

Kasutusala

Hüdrofoobne immutusvahend imavatele, mineraalsetele seinapindadele. Hüdrofoobne, külmast põhjustatud kondenssoolakahjustuste vastu kaitsev
krunt kattekihtide alla. Materjal ei moodusta kilet. Ei tugevda murenenud või ilmastikust kahjustatud pealispindu.

Omadused

 • Kergesti veega segatav
 • Vähese lõhnaga ja keskkonnasõbralik
 • Vähendab aluspinna veeimavust
 • Parandab vastupanuvõimet külmast põhjustatud kondenssoolakahjustuste suhtes.
 • Takistab vetikate ja samblike, niiskusplekkide ning soolakahjustuste teket
 • Ei moodusta kilet
 • Difusioonivõimeline
 • Vastupidav leelistele ja UVkiirgusele
 • Kiiresti kuivav
 • Viimistletav Disbocret® kattematerjalidega
 • Toote kasutamist on testitud koos tootega Disbocret® 515 Betonfarbe
 • vastavalt standardile ZTV-ING, TL/TP OS-B.
 • Vastab standarditele EN 1504-2 ja DIN V 18026: betooni pinnakaitsesüsteemid

Sideaine

Silaanide ja oligomeersete alkoksüsiloksaanide mikroemulsioon

Pakendi maht

1l, 5 l kanister

Värvitoonid

Läbipaistev

Säilitamine

Hoida jahedas ja kuivas, kaitsta külma eest. Kinnises originaalpakendis säilib 12 kuud. Mitte hoida päikese käes ja temperatuuril üle +30 °C.

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Klinkermüüritis, lubiliivakivi, liivakivi, betoon, betoonkivi, tsement- ja lubikrohv ning imavad, mineraalsed värvkatted. Heledad aluspinnad võivad värvitooni intensiivistada. Aluspind peab olema puhas, külmakindel ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Vältida pinna niiskumist pragude, vuukide, suurte pooride jne kaudu.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind valmistada ette sobival meetodil, nii et pinnal ei oleks lahtisi ja nakkumist takistavaid aineosakesi. Järgnevate kihtide pealekandmisel kontrollida aluspinna kandevõimet.

Materjali valmistamine

1 massiosa kontsentraati segada 9 massiosa puhta veega. Segada ainult
nii palju materjali, kui 12 tunni jooksul jõutakse ära kasutada. Kui materjali kasutatakse hüdrofoobse läbipaistva immutusvahendina betoonpinnal pealispinnakaitsesüsteemis OSB, tuleb kontsentraat lahjendada veega vahekorras 1:4.

Pealekandmise meetod

Segatud materjal kanda pinnale pintsli (harja), pritsi või pihustiga (nt firma
Keller kolbpump, Gloria aiaprits või SATA pihusti). Õhuvaba seadmega pihustamisel kasutada madalamat survet. Olenevalt aluspinna imavusest
kanda materjal pinnale paksu kihina küllastumiseni (märg-märjale meetodil)
vähemalt kaks korda. Betoonpindadele,mida hiljem ei kaeta, vähemalt kolm
korda.

Kulu

Immutamine/krunt (kontsentraat) ca 20- 40 ml/m2 (= ca 200-400 ml veega segatud materjali) kihi kohta, olenevalt aluspinna imavusest.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur:
Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja mitte
kõrgem kui +30 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal umbes 4 tunni pärast
vihmakindel ja umbes 24 tunni pärast ülevärvitav.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Aknad ja muud ehitusdetailid kinni katta. Pritsmed kohe maha pesta, kuna vastasel korral tekivad plekid, mida hiljem ei ole võimalik eemaldada. Tihedad aluspinnad, nagu klinker, pesubetoon jne, pesta umbes 2 tundi pärast immutamist veega (märg lapp, švamm).

Sertifikaadid

4-1084: kontroll ZTV-ING, TL/TP OS-B, P 2134/00-71, Polymer-Institut, Flörsheim

Tähelepanu!

Tuleohtlik. Silmade kahjustamise tõsine oht. Mürgine veeorganismidele, võib
avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Vältida auru/udu sissehingamist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Kanda silmade või näokaitset. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde
korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidates toote pakendit
või etiketti). Veega segatud materjal ei ole tuleohtlik ja silmade kahjustamise tõsist ohtu enam ei ole, kuid lahus ärritab siiski silmi.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid
anda vanade värvijääkide kogumiskohta. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.
Materjali pealekandmisel järgida nõuandeid ehitiste kaitsevahendite sarja
Disbon kuuluvate toodete pealekandmiseks.

CE- märgistus

EN 1504-2 Standardis DIN EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted- 2. osa: „Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud
teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad. Tooted, mis vastavad EVS EN 1504-2 normile, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de. Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohalike esindajate poole. Anname teile konkreetse ehitusobjekti
iseärasusi arvestades hea meelega sobivat nõu.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon

Eesti Geenivaramu

Vana-Kuuli korterelamud