caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17808/018158.png

Histolith Antik Lasur

Dekoratiivne lasuurvärv välis- ja sisetöödeks.

Kasutusala

Histolith®Antik-Lasur on värvitu lasuurikontsentraat, mida kasutatakse dekoratiivsete lasuurvärvikihtide kandmiseks ajalooliste hoonetele, järgides vanade värvkatete eeskuju.

Sobib suurepäraselt ka looduskivide katmiseks struktuurihoidvate lasuurvärvkatetega.

Omadused

  • väga ilmastikukindel
  • vetthülgav, w-väärtus = 0,05 kg/m2Öh
  • väga hea veeauru läbilaskevõimega, Sd-väärtus < 0,01 m
  • väga hästi süsinikdioksiidi läbilaskev

Sideaine

Orgaaniliste lisanditega kaaliumvesiklaas standardi DIN 18 363 pt 2.4.1 järgi. 

Pakendi maht

5 , 10 l

Värvitoonid

Läbipaistev.

Käsitsi on võimalik toonida Sylitol-täistoonvärvide või toonitud tootega Histolith® Außenquarz, lisades neid maksimaalselt 30 %. Lasuuri värvitooni ja läbipaistvust tuleb kontrollida objektil proovikatmise käigus.

Läikeaste

matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Materjali hoida ainult plastpakendites.

Tihedus

ca 1,0 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Välispinnad

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII/minimaalse survetugevusega EVS EN 998-1 vähemalt 1,5 N/mm2:
Ooteaeg enne värskelt krohvitud pindade katmist on 7 päeva. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Vanad katmata krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII/minimaalse survetugevusega EVS EN 998-1 vähemalt 1 N/mm2 ja vanad mineraalsed katted:
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1.

Krohviparandused:
Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega.
Parandatud kohad peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kõvastunud. Kõik krohviparandused töödelda tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta.

Looduskivid:
Värvi võib kanda ainult imavatele looduskividele. Võimalusel kontrollida värvi
sobivust pinna proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised
kihid eemaldada. Liivase pealispinnaga looduskivid tugevdada enne värvimist tootega Histolith® Steinfestiger.

Tähelepanu!
Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte
pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad:
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada.
Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise toega.

Sisepinnad:

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P I, P II ja P III/ minimaalse survetugevusega EVS EN 998-1 vähemalt 1 N/mm2 
Lasta 2-4 nädalat seista. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Kipskrohvid ehitussegude rühmast P IV/ minimaalse survetugevusega EVS EN 998-1 vähemalt 2 N/mm2 
Tugevad krohvid kruntida tootega Histolith® Innengrund. Pehmed kipskrohvid tugevdada
tootega Histolith® Spezialgrundierung. Nõrglubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida ja tolmust puhastada ning kruntida tootega Histolith® Spezialgrundierung. Kui pind on
hästi kuivanud, teha alati vahekiht tootega Histolith® Innengrund.

Kipskartongplaadid:
Pahtliservad maha lihvida. Kruntida tootega Histolith® Innengrund. Pehmed kipspahtlikohad kohad tugevdada tootega Histolith® Spezialgrundierung. Kruntida
tootega Histolith® Innengrund. Vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid sisaldavad plaadid kruntida tootega Caparol Aqua-Sperrgrund (järgida BFS-infolehte nr 12).

Kipsehitusplaadid:
Kruntida tootega Histolith® Innengrund.

Betoon:
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed.

Vanad, kandvad, matid dispersioonvärvkatted:
Pealispind põhjalikult puhastada. Kruntida tootega Histolith® Quarzgrund, lahjendades seda maksimaalselt 10 % tootega Histolith® Silikat-Fixativ.

Liimvärvkatted:
Täielikult maha pesta. Kruntida tootega Histolith® Spezialgrundierung.

Seenhallitusega kaetud pinnad:
Seenhallitus maha pesta. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Pealekandmise meetod

Olenevalt soovitud lasuuriefektist kantakse pinnale harjastega töövahendite, ümara pintsli, naturaalse švammi või lapiga.

Kattekihtide ülesehitus

Kasutada ainult toonitud kujul.

Lasuurvärvkate looduskividel:
Krunt-, vahe- ja lõppviimistluskiht, vastavalt soovitud läbipaistvusele max 10 % lahjendada Histolith Silikat-Fixativ, 2 : 1 veega.

Dekoratiivsed lasuurvärvkatted fassaadidel:
Tugevasti ja ebaühtlaselt imavad või liivase pealispinnaga mineraalsed aluspinnad kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1. Kattev krunt- või vahekiht teostada valgel kujul või järgneva lasuuri värvitooniga sobivas heledas toonis, mida on olenevalt soovitavast struktuurist toonitud tootega Histolith® Lasurgrund või Histolith® Außenquarz. 

Lõppviimistlus vastavalt soovitud lasuuriefektile 1-3 kihti, võib lahjendada 10 % Histolith Silikat-Fixativ, 2 : 1 veega.

Dekoratiivsed lasuurvärvkatted seintel:
Tugevasti ja ebaühtlaselt imavad või liivase pealispinnaga mineraalsed aluspinnad kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1. Kattev krunt- või vahekiht teostada valgel kujul või järgneva lasuuri värvitooniga sobivas heledas toonis, mida on olenevalt soovitavast struktuurist toonitud tootega Histolith® Lasurgrund või Histolith® Außenquarz. 

Lõppviimistlus vastavalt soovitud lasuuriefektile 1-3 kihti, võib lahjendada 10 % Histolith Silikat-Fixativ, 2 : 1 veega.

Kulu

Siledal aluspinnal ca 80-100 ml/m2 kihi kohta. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel 

+8 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 12 tunni pärast ülevärvitav, 24 tunni pärast vihmakindel.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega

Tähelepanu

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Värv ei sobi kasutamiseks veega kokkupuutuvatel horisontaalsetel või kaldega pindadel.
Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, äärmiselt suure õhuniiskuse, udu või vihma korral.
Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekiledega. Ettevaatust öökülmaohu korral!

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida värvipritsmete sattumist silma ja nahale. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Värvitava pinna ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakitud pinnale, klaasile, keraamilisele pinnale, metallile ja looduskividele sattunud pritsmed kohe maha pesta. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina. 

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Daugavpilsi kindluse inseneride arsenal

Daugavpilsi kindluse 7. bastioni…

Silmapaistvad pärlid ajaloolise…

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

Viking SPA hotel