caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17795/018145.png

Histolith Außenquarz

Topeltränistuv dispersioon-silikaatvärv ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 2.4.1 järgi

Kasutusala

Histolith® Außenquarz on väga hea ilmastikukindluse ja värvitoonipüsivusega, heade ehitusfüüsikaliste omadustega fassaadivärv.

Omadused

  • sisaldab valguskindlaid mineraalseid pigmente
  • väga vihmakindel, vetthülgav, w-väärtus = 0,07 kg/m2√h
  • äärmiselt hea veeauru läbilaskevõimega, sd-väärtus < 0,01 m 
  • väga hästi süsinikdioksiidi läbilaskevõimega
  • sisaldab ränistumisvõimelisi kvartslisandeid ning seetõttu topeltränistuv
  • mittepõlev vastavalt DIN 4102
  • pesemis- ja küürimiskindel

Sideaine

Kaaliumvesiklaas, valguskindlad mineraalsed pigmendid, mineraalsed täiteained, akrüülvaik (< 5 %).

Pakendi maht

12,5 l, 5 l

Värvitoonid

Valge.

Tellimisel toonitakse tehases paljudesse värvitoonidesse. Võimalik ise toonida Histolith täistoonvärvidega Histolith Vollton­farben SI.

Masinaga toonitav ColorExpress süsteemis anorgaaniliste pastadega. 

Viimistluskihi puhul teineteisega kokkupuutuvatel pindadel kasutada ühe partii tooteid või segada omavahel kokku erineva partiinumbriga tooted.

Värvitoonipüsivus BFS märkelehe nr 26 järgi:
klass:  B
grupp: 1

Läikeaste

Tuhkjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Säilitada vaid kunstmaterjalist pakendites.

Tihedus

ca 1,5 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III: 
Enne viimistlemist lasta pinnal kuivada vähemalt 7 päeva, +20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Vanad värvimata krohvid ja vanad mineraalsed värvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntida tootega Histolith® Sol-SilikatFixativ, veega lahjendatult vahekorras 2 : 1 kuni 1 : 1 vastavalt aluspinna imavusele. Nähtavad paranduskohad, veidi pragunenud pinnad (kahanemispraod) ja vanad pihustatud ning kraapekrohvitud pinnad viimistleda vaheviimistluseks tootega Histolith® Mineralin.

Vanad kandvad matid dispersioonvärvkatted: 
Pealispind põhjalikult puhastada. Kruntida Histolith® Quarzgrundiga, lahjendades seda maz 5 % Histolith® Silikat-Fixativiga.

Krohviparandused
Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega. Parandatudkohad peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kivistunud. Kõik krohviparandused töödelda tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta.

Telliskivimüüritised
Sobib ainult hästiimavale telliskivimüüritisele. Lasuuritud tellised ja klinker ei ole sobivad. Kontrollida viimistluskihi sobivust proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada, lahtised kihid eemaldada. Kahjustatud vuugikohad parandada. Viimistluskihi sobivust kontrollida pinna proovikatmise teel.Kruntida Histolith® Sol-Silikat-Fixativiga veega lahjendatult vahekorras 2 : 1 kuni 1:1 vastavalt pealispinna imavusele. Vaheviimistlus teha tootega Histolith® Quarzgrund.

Looduskivid:
Värvi võib kanda ainult imavatele looduskividele. Võimalusel kontrollida värvi sobivust pinna proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Liivase pealispinnaga looduskivid enne värvimist tugevdada tootega Histolith® Steinfestiger.

Tähelepanu Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket. Värvi sobivust kontrollida pinna proovikatmise teel.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.


Pealekandmise meetod

Muinsuskaitse all olevate objektide korral tuleks värvi pealekandmisel eelistada harjastega töövahendeid.

Kattekihtide ülesehitus

Nõrgalt ja ühtlaselt imavad mineraalseid aluspindu:
Kruntida seguga, mis sisaldab 2 mahuosa toodet Histolith® Außenquarz ja 1 mahuosa toodet Histolith® Silikat-Fixativ.
Lõppviimistluskiht teha tootega Histolith® Außenquarz, lahjendades seda maksimaalselt 5 % tootega Histolith® Silikat-Fixativ.

Tugevalt ja ebaühtlaselt imavaid või liivase pealispinnaga mineraalseid aluspindu:
Kruntida tootega Histolith® Silikat- Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1.
Vahekiht ja lõppviimistluskiht teha tootega Histolith® Außenquarz, lahjendades seda maksimaalselt 5 % tootega Histolith® Silikat-Fixativ.
Parandatud krohvipindadele soovitame vaheviimistlusel kasutada Histolith® Quarzgrund või Histolith® Mineralin.

Kulu

ca 250–300 ml/m2 siledal pinnal kahe kihi kohta.  Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel
+8 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 12 tunni pärast ülevärvitav, 24 tunni pärast vihmakindel. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Koheselt peale kasutamist pesta puhtaks veega.

Tähelepanu

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märgmärjale” meetodiga ühes tööetapis. Ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Tähelepanu Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, väga suure õhuniiskuse, udu ja vihma korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekilega. Ettevaatust öökülmaohu korral!

Vihmavees sisalduvad CU-ioonid reageerivad Histolith Außenquarz koostisainetega ning võib esineda kollakat või pruunikat värvimuutust. Seetõttu ei tohi vihmavesi sattuda Histolith Außenquarziga viimistletud pinnale. 

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Töötlemise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma ja nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Antud toode reageerib leeliselt. Vältida pritsmete sattumist silma ja nahale. Värvitavate pindade ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakitud pinnale, klaasile, keraamilisele pinnale, metallile ja looduskividele sattunud pritsmed kohe maha pesta. Täpsemad juhised vaata toote ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Püha Kolmainu katedraal Liepājas

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

Hotell Schmuckkästchen

Elumaja Düsselforfis