caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/140629/046780_Histolith_Fassaden-Emulsionsfarbe_897611.png

Histolith Fassaden-Emulsionsfarbe

Spetsiaalselt muinsuskaitse all olevate hoonete viimistleiseks – ei sisalda titaandioksiidi

Kasutusala

Titaandioksiidi vaba silikonvaikvärv ajalooliste fassaadide värvimiseks, sobib ka looduskivist aluspindadele.

Omadused

  • väga ilmastikukindel
  • kerge anorgaaniline pigmenteering
  • mitte termoplastne
  • pingevaba

Sideaine

Kombinatsioon silikoonvaigu-emulsioonist ja anorgaanilisest/orgaanilisest hübriidsideainest. 

Pakendi maht

12,5 l

Värvitoonid

Vanavalge, pool läbipaistev. 

Võimalik ise toonida AmphiSilan täistoonvärvidega.
Tellimisel toonitakse tehases paljudesse värvitoonidesse. 


Viimistluskihi puhul teineteisega kokkupuutuvatel pindadel kasutada ühe partii tooteid või segada omavahel kokku erineva partiinumbriga tooted.

Värvitoonipüsivus BFS märkelehe nr 26 järgi:
klass:  A
grupp: 1

Läikeaste

Tuhmmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest. 
Säilitada vaid kunstmaterjalist pakendites.

Tehnilised andmed

Vastavalt EVS EN 1062:

Tihedus

ca 1,46 g/cm³

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

< 0,05 m (kõrge) klass V1

Veeauru läbilaskvus

(w-väärtus): <0,10 kg/m2√h (madal) klass W3

Täiendavad tooted

Histolith Schlämmquarz

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
---++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Soovitame teostada proovikatmine, et kindlaks teha materjalide sobivus aluspinnaga.

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest PIc, PII ja PIII: 
Enne viimistlemist lasta pinnal kuivada vähemalt 7 päeva, +20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Vanad värvimata krohvid ja vanad mineraalsed värvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntida tootega Histolith®  Spezialgrundierung.

Vanad kandvad matid dispersioonvärvkatted: 
Pealispind põhjalikult puhastada. Mittekandvad kihid eemaldada.

Krohviparandused 
Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega. Parandatudkohad peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kivistunud. Kõik krohviparandused töödelda tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta. 

Telliskivimüüritised 
Pealispind põhjalikult puhastada, lahtised kihid eemaldada. Kahjustatud vuugikohad parandada. Viimistluskihi sobivust kontrollida pinna proovikatmise teel. Kruntida Histolith® Spezialgrundierungiga. Vaheviimistlus teha tootega Histolith® Quarzgrund. Ei sobi lasuuritud tellise ja klinkeri viimistlemiseks.

Looduskivid:
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Värvi võib kanda ainult imavatele looduskividele. Võimalusel kontrollida värvi sobivust pinna proovikatmise teel.  Liivase pealispinnaga looduskivid enne värvimist tugevdada tootega Histolith® Steinfestiger.
Tähelepanu! Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket. Värvi sobivust kontrollida pinna proovikatmise teel.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad 
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Pealekandmise meetod

Muinsuskaitse all olevate hoonte viimistlemiseks on soovitatav kasutada pintslit, muul juhul rulli või pihustit.  
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,027"
Rõhk: 150–180 bar

Kattekihtide ülesehitus

Nõrgalt ja ühtlaselt imavad mineraalseid aluspindu:
Krunt ja lõppviimistluskiht teha tootega Histolith® Siliconharzfarbe, lahjendades seda maksimaalselt 20 % tootega AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Tugevalt ja ebaühtlaselt imavaid või liivase pealispinnaga mineraalseid aluspindu:
Kruntida tootega Histolith® Spezialgrundierung. 
Vahekiht ja lõppviimistluskiht teha tootega Histolith® Fassaden-Emulsionsfarbe, lahjendades seda vajadusel maksimaalselt 20 % tootega AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Pealispinnale teralisuse lisamiseks ja lubiimitatsiooni saavutamiseks võib krunt- või vaheviimistluskihis lisada max 20% toodet Histolith Schlämmquarz.

Kulu

ca 150 –200 ml siledal pinnal ühe kihi kohta. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel
+5 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 12 tunni pärast ülevärvitav, 24 tunni pärast vihmakindel. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Koheselt peale kasutamist pesta puhtaks veega.

Tähelepanu

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märgmärjale” meetodiga ühes tööetapis. Ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, väga suure õhuniiskuse, udu ja vihma korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekilega. Ettevaatust öökülmaohu korral!

Pindade kinnikatmine 
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma ja nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Tööriistad puhastada koheselt vee ja seebiga. Pihustusudu mitte sisse hingata.
Täpsemad juhised vaata toote ohutuskaardilt.
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3 (2H) -oon, 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.  

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SF01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon