caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17828/018181.png

Histolith Kristallin

Kahekomponentne silikaatvärv ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 2.4.1 järgi

Kasutusala

Eriti hästi sobib Histolith® Kristallin ajalooliste hoonete renoveerimiseks, sest Histolith® Kristalliniga on võimalik saavutada lubjaga kaetud pindadega sarnanevaid, väga heade ehitusfüüsikaliste omadustega ja eriti kauapüsivaid värvitud pindu.

Omadused

Väga ilmastikukindel ja särava värvitooniga kahekomponentne silikaatvärvisüsteem, ei sisalda orgaanilisi koostisosi.
Histolith® Kristallini teised silmatorkavalt head omadused:

 • sisaldab valguskindlaid mineraalseid pigmente
 • äärmiselt hea veeauru läbilaskevõimega Sd-väärtus < 0,01 m
 • süsinikdioksiidi väga hästi läbilaskev
 • ränistub püsivalt aluspinnaga
 • mittepaisuv
 • mittepõlev DIN 4102 järgi
 • pesemis- ja küürimiskindel
 • lahustivaba
 • w-väärtus sõltub aluspinnast

Sideaine

Kaaliumvesiklaas, valguskindlad mineraalsed pigmendid ja mineraalsed täiteained.

Pakendi maht

 • Histolith® Kristallin-Farbkomponente (värvikomponent):
  10 l
 • Histolith® Kristallin-Fixativ:
  10 l

Värvitoonid

Valge.

Tellimisel toonitakse tehases paljudesse värvitoonidesse. Kõrvuti asetsevate pindade viimistluskihiga katmisel kasutada ainult samade partiinumbritega materjale, erinevate partiinumbritega materjalid tuleb omavahel segada.


Värvitoonipüsivus märkelehe nr 26 järgi:
klass: A
grupp: 1

Läikeaste

Tuhkjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsta miinuskraadide eest. Materjali hoida ainult plastpakendites.


Säilivusaeg:
Histolith® Kristallin-Farbkomponente: 6 kuud
Histolith® Kristallin-Fixativ: 12 kuud

Tihedus

ca 1,75 g/cm³

Tähelepanu

Süsteemi komponendid

Komponendid:
Histolith® Kristallin-Farbkomponente (värvikomponent)
Valguskindlad, mineraalsed pigmendid ja mineraalsed, veega segatud täiteained. Ei sisalda sideainet, seetõttu saab seda peale kanda ainult pärast segamist tootega Histolith® Kristallin- Fixativ.

Histolith® Kristallin-Fixativ
Orgaaniliste koostisaineteta kaaliumvesiklaasi kasutatakse:
sideainena Histolith® Kristallinvärvikomponendile
vedeldina valmissegatud alusvärvi konsistentsi reguleerimiseks
kruntimisvahendina tugeva või erineva imavusega aluspindade tugevdamiseks ja ühtlustamiseks.
Segu, mis koosneb toodetest Histolith® Kristallin-Farbkomponente ja Histolith® Kristallin-Fixativ, mis on kokku segatud ette nähtud vahekorras, nimetatakse alusvärviks.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv ja imav, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III:
Kõige pealmise krohvikihi minimaalne paksus: 5 mm. Kergkrohvid ei sobi. Ooteaeg enne värskelt krohvitud pindade katmist: ehitussegude rühm P I – vähemalt 4 nädalat, ehitussegude rühmad P II ja P II – vähemalt 2 nädalat. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat, lahjendatult 1:3 veega, pinnale kanda suunal alt üles ja pärast toimeaine reaktsiooni korralikult suure hulga veega maha pesta. 

Vanad värvimata krohvid ja vanad puhtmineraalsed värvkatted 
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntida tootega Histolith® Kristallin-Fixativ, lahjendades seda veega olenevalt aluspinna imavusest vahekorras 1:1 kuni 1:2.

Krohviparandused
Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega. Parandatud kohad peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kivistunud. Kõik krohviparandused töödelda tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta.

Looduskivid
Värvi võib kanda ainult imavatele looduskividele. Võimalusel kontrollida värvi sobivust pinna proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Liivase pealispinnaga looduskivid enne värvimist tugevdada tootega Histolith® Steinfestiger.

Tähelepanu
Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Immutamine
Kui värvitakse pindu, mida ohustavad sagedased vihmad või pritsiv vesi, aitab pindade töötlemine immutusvahendiga Histolith® Aqua-Fassadenschutz oluliselt pikendada värvkatte vastupidavust. Enne pinna immutamist peab töödeldav pind vähemalt 7 päeva kuivama.

Segamisvahekord

10 liitrit toodet Histolith® Kristallin- Farbkomponente (1 pakendi sisu) segada korralikult 5 liitri tootega Histolith® Kristallin-Fixativ käsitsi või sobiva seguriga ühtlaseks, klimpideta alusvärviks. Kasutada ainult puhtaid segamisvahendeid.

Pealekandmise meetod

Pinnale kanda harjaga lühikeste tõmmetega.

Kattekihtide ülesehitus

Enne uue kattekihi pealekandmist peab töödeldud pind vähemalt 12 tundi kuivama.

Kruntkiht
Tugevalt või ebaühtlaselt imavad aluspinnad kruntida tootega Histolith® Kristallin-Fixativ, lahjendatuna olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 1:1 kuni 1:2.

Nõrgalt imavad aluspinnad
kruntida alusvärviga, mida on lahjendatud maksimaalselt 30%.
Alusvärvi lahjendamiseks kasutada alati toodet Histolith® Kristallin-Fixativ ja vett, segatuna vahekorras 1:1.

Vahekiht 
Olenevalt kaetava aluspinna omadustest lahjendada alusvärvi maksimaalselt 30%. Peente kahanemispragudega krohvipindadele teha täitev vahekiht alusvärviga, millele on lisatud maksimaalselt 20 % toodet Histolith® Schlämmquarz.

Lõppviimistluskiht 
Alusvärv Histolith Fixativ maksimaalselt 30 % lahjendatult segada vahekorras 1:1 Histolith Kristallin-Fixaktiv ja vee segusse.

Kulu

Histolith® Kristallin-Fixativ kruntimisvahendina:
ca 70-100 ml/m2 olenevalt aluspinna imavusest.

Histolith® Kristallin-Farbkomponente:
ca 130-150 ml/m2 tööetapi kohta siledal aluspinnal.

Histolith® Kristallin-Fixativ sideainena:
ca 65-75 ml/m2 tööetapi kohta siledal aluspinnal.
Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel
+8 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 12 tunni pärast kuiv ja ülevärvitav, 24 päeva pärast vihmakindel. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Koheselt peale kasutamist pesta puhtaks veega.

Tähelepanu

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Objektist sõltuvate erilahenduste ja küsimuste korral pöörduge meie esindajate poole. www.caparol.ee

Olenevalt aluspinna omadustest ja ilmastikumõjudest võib esineda värvitooni muutust ja plekkide tekkimist. Soovitatav on teha proovikatmine, mille käigus kontrollitakse ka värvi sobivust aluspinnaga. Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta korraga „märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis.

Ei sobi kasutamiseks veega kokkupuutuvatel horisontaalsetel või kaldega pindadel. Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, äärmiselt suure õhuniiskuse, udu või vihma korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekiledega. Ettevaatust öökülmaohu korral!

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustustöödel kasutada tolmufiltrit P2. Tööde ja kuivamise ajal tagada korralik ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Töövahendid puhastada peale kasutamist vee ja seebiga. Materjal on tugevalt leeline. Kaitsta nahka pritsmete eest. Ümbritsev pind hoolikalt kinni katta. Pritsmed lakilt, klaasilt, keraamiliselt pinnalt, metallilt, looduskivilt koheselt maha pesta. Täpsemad juhised vt ohutuskaardilt. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Valmissegatud alusvärv: vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina. Histolith® Kristallin-Farbkomponente: segada tootega Histolith® Kristallin-Fixativ ja utiliseerida alusvärvina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK02

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon