caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/219770/062300_Histolith_Kristallin-Fixativ.png

Histolith Kristallin-Fixativ

Kaaliumvesiklaas-sideaine tootele Histolith® Kristallin-Farbkomponente

Kasutusala

Histolith® Kristallin-Fixativi kasutatakse
sideainekomponendina tootele Histolith® Kristallin-Farbkomponente
vedeldina valmissegatud Histolith® Kristallin-värvi konsistentsi reguleerimiseks
kruntimisvahendina tugeva või erineva imavusega aluspindade tugevdamiseks ja ühtlustamiseks.

Omadused

Histolith® Kristallin-Fixativ reageerib ränistumise teel mineraalsete aluspindadega ja on seetõttu erakordselt ilmastikukindel. Histolith® Kristallin- Fixativi teised väga head omadused on:

  • väga hea veeauru ja süsinikdioksiidi läbilaskevõimega
  • mittepaisuv
  • mittepõlev
  • lahustivaba

Sideaine

Orgaaniliste koostisaineteta kaaliumvesiklaas.

Pakendi maht

10 l

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest. 
Materjali hoida ainult plastpakendites.

Tihedus

ca 1,2 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv ja imav, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III:
Kõige pealmise krohvikihi minimaalne paksus: 5 mm. Kergkrohvid ei sobi. Ooteaeg enne värskelt krohvitud pindade katmist:
Ehitussegude rühm P I – vähemalt 4 nädalat
Ehitussegude rühmad P II ja P III – vähemalt 2 nädalat
Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Vanad värvimata krohvid ja vanad puhtmineraalsed värvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada.
Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Pealekandmise meetod

Kruntimiseks toode Histolith® Kristallin- Fixativ, kasutades harjastega töövahendeid, hästi aluspinna sisse hõõruda.

Kattekihtide ülesehitus

Töötlemine:
Sideainena Histolith® Kristallinsüsteemi jaoks
10 liitrit toodet Histolith® Kristallin- Farbkomponente (1 pakendi sisu) segada korralikult 5 liitri tootega Histolith® Kristallin-Fixativ käsitsi või sobiva seguriga ühtlaseks klimpideta
alusvärviks. Kasutada ainult puhtaid segamisvahendeid.

Alusvärvi konsistentsi reguleerimiseks
Histolith® Kristallin-Fixativ lahjendatuna veega vahekorras 1:1.

Tugeva või ebaühtlase imavusega aluspindade kruntimiseks
Histolith® Kristallin-Fixativ lahjendada olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 1:1 kuni 1:2.

Kulu

Kruntimisvahendina: ca 70-100 ml/m2 olenevalt alupinna imavusest.
Sideainena tootele Histolith® Kristallin-Farbkomponente: ca 65-75 ml/m2 ühe tööetapi kohta siledal
aluspinnal.

Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel
+8 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on tööetappide vaheline ooteaeg 12 tundi.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist pesta koheselt puhtaks veega.

Tähelepanu

Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, äärmiselt suure õhuniiskuse, udu või vihma korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekiledega. Ettevaatust öökülmaohu korral!

Pindade kinnikatmine:
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustustöödel kasutada tolmufiltrit P2. Tööde ja kuivamise ajal tagada korralik ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Töövahendid puhastada peale kasutamist vee ja seebiga. Materjal on tugevalt leeline. Kaitsta nahka pritsmete eest. Ümbritsev pind hoolikalt kinni katta. Pritsmed lakilt, klaasilt, keraamiliselt pinnalt, metallilt, looduskivilt koheselt maha pesta. Täpsemad juhised vt ohutuskaardilt. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee