caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17815/018165.png

Histolith Mineralin

Silikaadi baasil täitev värv kruntimiseks, vahe- ja viimistluskihiks sise- ja välistöödel, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, pt 2.4.1 järgi. Topeltränistuv.

Kasutusala

Tasandavaks, struktuuri ühtlustavaks ja pragusid täitvaks viimistluseks sise- ja välistöödel.

Omadused

  • sisaldab valguskindlaid mineraalseid pigmente
  • pragusid täitev
  • väga hea ilmastikukindlusega
  • väga vihmakindel, vett hülgav, w-väärtus = 0,09 kg/m2√h
  • väga hea veeauru läbilaskevõimega, sdväärtus = 0,015 m
  • kõrge süsinikdioksiidi läbilaskevõimega
  • sisaldab ränistumisvõimelisi kvartslisandeid, mistõttu topeltränistuv
  • põlemiskindel
  • väga leeline pk-väärtus ca 11

Sideaine

Kaaliumvesiklaas, valguskindlad mineraalsed pigmendid, mineraalsed täiteained, akrüülvaik (<5 %).

Pakendi maht

20 kg

Värvitoonid

Valge.

Tellimusel toonitakse tehases paljudesse värvitoonidesse. Võimalik ise toonida maksimaalselt 10% ulatuses Histolith täistoonvärvidega Histolith Volltonfarben SI.
Suurema koguse juures ei saavutata soovitud struktuuri ning väheneb täitvus.

Läikeaste

Tuhkjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Säilitada vaid kunstmaterjalist pakendites.

Tihedus

ca 1,7 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv ja imav, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Välispinnad

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III:
Enne viimistlemist lasta pinnal kuivada vähemalt 7 päeva, +20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Vanad värvimata krohvid ja vanad mineraalsed värvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntida tootega Histolith® Sol-SilikatFixativ, veega lahjendatult vahekorras 2 : 1 kuni 1 : 1.

Krohviparandused
Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega. Parandatud kohad peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kivistunud. Kõik krohviparandused töödelda tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta.

Telliskivimüüritised
Sobib ainult hästiimavale telliskivimüüritisele. Lasuuritud tellised ja klinker ei ole sobivad. Kontrollida viimistluskihi sobivust proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada, lahtised kihid eemaldada. Kahjustatud vuugikohad parandada. Kruntida Histolith® Sol-Silikat-Fixativiga veega lahjendatult vahekorras 2 : 1 kuni 1: 1 vastavalt aluspinna imavusele.

Looduskivid
Sobivad ainult hästiimavad looduskivid. Värvi sobivust kontrollida pinna proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kahjustatud vuugikohad parandada. Liivase pealispinnaga looduskivid enne värvimist tugevdada tootega Histolith® Steinfestiger.

Tähelepanu Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Sisepinnad

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III: 
Enne viimistlemist lasta pinnal kuivada vähemalt 7 päeva, +20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Kipskrohvid ehitussegude rühmast PIV:
Tugevatel krohvipindadel: kruntida tootega Histolith® Weißgrund. Pehmed kpsipinnad tugevdada Histolith® Spezialgrundierungiga. Soolakobrutistega kaetud kipspinnad lihvida ja puhastada, seejärel kruntida Histolith® Spezialgrundierungiga. Pärast korralikku kuivamist teha vaheviimistlus tootega Histolith® Weißgrund.

Kipsplaadid:
Teravad servad maha lihvida. Kruntida Histolith® Weißgrundiga. Pehmed kipsukohad tugevdada spetsiaalkrundiga Histolith® Spezialgrundierung. Kruntida Histolith® Innengrundiga. Vees lahustuvad või värvi muutvad plaadid kruntida eelnevalt Caparol AquaSperrgrundiga.

Kipsehitusplaadid:
Kruntida tootega Histolith® Weißgrund.

Betoon:
Lahtised aineosad eemaldada.

Telliskivimüüritis
Pealispind põhjalikult puhastada. Defektsed vuugid parandada. Vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid sisaldavad plaadid kruntida tootega Caparol Aqua-Sperrgrund.

Vanad, kandvad, matid dispersioonvärvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada.

Liimvärvikatted
Täielikult maha pesta. Kruntda tootega Histolith® Spezialgrundierung.

Seenhallitusega kaetud pinnad
Seenhallitus maha pesta. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Pealekandmise meetod

Muinsuskaitse all olevate objektide korral tuleks värvi pealekandmisel eelistada harjastega töövahendeid.

Kattekihtide ülesehitus

Nõrgalt ja ühtlaselt imavad mineraalseid aluspindu:
Krunt ja viimistluskihiks lahjendada max 5 % Histolith® Silikat-Fixativiga.

Tugevalt ja ebaühtlaselt imavaid või liivase pealispinnaga mineraalseid aluspindu: Kruntida tootega Histolith® Silikat- Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1.
Vahekiht teha tootega Histolith® Mineralin max 5 % lahjenatult Histolith® Silikat-Fixativiga.
Lõppviimistluskiht teha tootega Histolith® Mineralin max 5 % lahjenatult Histolith® Silikat-Fixativiga.
Alternatiivina võib lõppviimistluskihi puhul kasutada Histolith® Außenquarz või siseruumides Histolith® Bio Innensilikat või Histolith® Raumquarz.

Pahtliga pealekandmisel:
Histolith® Mineralin lahjendada Histolith® Schlämmquarziga pahteldamiseks sobiliku konsistentsi saamiseks (ca 30 % lisamisel). Peale kanda pahtli või silumiskelluga, pealispind viltida.  

Kulu

Ca 400–500 g/m2 siledal pealispinnal. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel
+8 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 12 tunni pärast ülevärvitav, 24 tunni pärast vihmakindel. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Koheselt peale kasutamist pesta puhtaks veega.

Tähelepanu

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märgmärjale” meetodiga ühes tööetapis. Ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Tähelepanu Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, väga suure õhuniiskuse, udu ja vihma korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekilega. Ettevaatust öökülmaohu korral!
 
Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Töötlemise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma ja nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Antud toode reageerib leeliselt. Vältida pritsmete sattumist silma ja nahale. Värvitavate pindade ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakitud pinnale, klaasile, keraamilisele pinnale, metallile ja looduskividele sattunud pritsmed kohe maha pesta. Täpsemad juhised vaata toote ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee