caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17804/018154.png

Histolith Quarzgrund

Silikaadi baasil nakkekrunt, sobiv ka vahe- ja viimistluskihiks, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, pt 2.4.1 järgi. Topeltränistuv.

Kasutusala

Struktuuri ühtlustav ning pragusid täitev kruntvärv kasutamiseks sise- ja välitöödeks. Sobib ideaalselt kasutamiseks nakkuvust parandava krundina siledatel aluspindadel ja vanadel mattidel dispersioonvärvkatetel enne dispersioon-silikaatvärvidega katmist.

Omadused

  • sisaldab valguskindlaid mineraalseid pigmente
  • väga hea ilmastikukindlusega
  • väga vihmakindel, vetthülgav, w-väärtus = 0,07 kg/m2√h
  • väga hea veeauru läbilaskevõimega, sdväärtus <0,01 m
  • väga hea süsinikdioksiidi läbilaskevõimega
  • sisaldab ränistumisvõimelisi kvartslisandeid, seetõttu topeltränistuv
  • sisaldab mineraalseid kiude (klaaskiudusid)
  • väga leeline, ph väärtus > 11
  • ei põle

Sideaine

Kaaliumvesiklaas, valguskindlad mineraalsed pigmendid, mineraalsed täiteained, akrüülvaik (< 5 %).

Pakendi maht

12,5 l

Värvitoonid

Valge

Tellimisel toonitakse tehases paljudesse värvitoonidesse. Võimalik ise toonida Histolith täistoonvärvidega Histolith Volltonfarben SI. Värvitoonid Masinaga toonitav ColorExpress süsteemis anorgaaniliste pastadega. 

Läikeaste

Tuhkjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Säilitada vaid kunstmaterjalist pakendites.

Tihedus

ca 1,4 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Välispinnad 

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III:
 
Enne viimistlemist lasta pinnal kuivada vähemalt 7 päeva, +20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat. 

Vanad värvimata krohvid ja vanad mineraalsed värvkatted 
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntida tootega Histolith® SolSilikatFixativ, veega lahjendatult vahekorras 2 : 1 kuni 1 : 1. 

Vanad kandvad matid dispersioonvärvkatted 
Pealispind põhjalikult puhastada. Kruntkiht Histolith® Quarzgrund max 5 % lahjendatult Histolith® Silikat-Fixativiga.

Krohviparandused 
Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega. Parandatud kohad peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kivistunud. Kõik krohviparandused töödelda tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta. 

Telliskivimüüritised 
Sobib ainult hästiimavale telliskivimüüritisele. Lasuuritud tellised ja klinker ei ole sobivad. Kontrollida viimistluskihi sobivust proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada, lahtised kihid eemaldada. Kahjustatud vuugikohad parandada. Kruntida Histolith® Sol-Silikat-Fixativiga veega lahjendatult vahekorras 2 : 1 kuni 1: 1 vastavalt aluspinna imavusele. Vaheviimistlus Histolith® Quarzgrundiga.

Looduskivid 
Sobivad ainult hästiimavad looduskivid. Värvi sobivust kontrollida pinna proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kahjustatud vuugikohad parandada. Liivase pealispinnaga looduskivid enne värvimist tugevdada tootega Histolith® Steinfestiger. 

Tähelepanu 
Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket. 

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad 
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega. 

Sisepinnad 

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III: 
Enne viimistlemist lasta pinnal kuivada vähemalt 7 päeva, +20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat. 

Kipskrohvid ehitussegude rühmast PIV: 
Tugevatel krohvipindadel: kruntida tootega Histolith® Weißgrund. Pehmed kpsipinnad tugevdada Histolith® Spezialgrundierungiga. Soolakobrutistega kaetud kipspinnad lihvida ja puhastada, seejärel kruntida Histolith® Spezialgrundierungiga. Pärast korralikku kuivamist teha vaheviimistlus tootega Histolith® Weißgrund. 

Kipsplaadid: 
Teravad servad maha lihvida. Kruntida Histolith® Weißgrundiga. Pehmed kipsukohad tugevdada spetsiaalkrundiga Histolith® Spezialgrundierung. Kruntida Histolith® Innengrundiga. Vees lahustuvad või värvi muutvad plaadid kruntida eelnevalt Caparol AquaSperrgrundiga. 

Kipsehitusplaadid: 
Kruntida tootega Histolith® Weißgrund. 

Betoon: 
Lahtised aineosad eemaldada. 

Telliskivimüüritis: 
Pealispind põhjalikult puhastada. Defektsed vuugid parandada. Vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid sisaldavad plaadid kruntida tootega Caparol Aqua-Sperrgrund. 

Vanad, kandvad, matid dispersioonvärvkatted: 
Pealispind põhjalikult puhastada. Kruntkiht Histolith® Quarzgrund max 5 % lahjendatult Histolith® Silikat-Fixativiga.

Liimvärvikatted: 
Täielikult maha pesta. Kruntda tootega Histolith® Spezialgrundierung. 

Seenhallitusega kaetud pinnad: 
Seenhallitus maha pesta. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Pealekandmise meetod

Muinsuskaitse all olevate objektide korral tuleks värvi pealekandmisel eelistada harjastega töövahendeid.

Kattekihtide ülesehitus

Nõrgalt ja ühtlaselt imavad mineraalseid aluspinnad:
Krunt ja viimistluskihiks lahjendada max 5 % Histolith® Silikat-Fixativiga.

Tugevalt ja ebaühtlaselt imavaid või liivase pealispinnaga mineraalseid aluspinnad: Kruntida tootega Histolith® Silikat- Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1.

Vahe- ja viimistluskiht
teha tootega Histolith® Mineralin max 5 % lahjenatult Histolith® Silikat-Fixativiga. Alternatiivina võib lõppviimistluskihi puhul kasutada Histolith® Außenquarz või siseruumides Histolith® Bio Innensilikat või Histolith® Raumquarz.

Kulu

Ca 250–300 ml/m2 siledal pealispinnal. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel
+8 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 12 tunni pärast ülevärvitav, 24 tunni pärast vihmakindel. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Koheselt peale kasutamist pesta puhtaks veega.

Tähelepanu

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märgmärjale” meetodiga ühes tööetapis. Ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.
Tähelepanu Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, väga suure õhuniiskuse, udu ja vihma korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekilega. Ettevaatust öökülmaohu korral!

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Töötlemise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma ja nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Antud toode reageerib leeliselt. Vältida pritsmete sattumist silma ja nahale. Värvitavate pindade ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakitud pinnale, klaasile, keraamilisele pinnale, metallile ja looduskividele sattunud pritsmed kohe maha pesta. Täpsemad juhised vaata toote ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee