caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17811/018161.png

Histolith Silikat-Fixativ

Silikaadi baasil kruntimis-ja vedeldusvahend.

Kasutusala

Histolith® Silikat-Fixativ kasutatakse:

kruntimisvahendina tugevalt ja ebaühtlaselt imavate aluspindade imavuse ühtlustamiseks ja
tugevdamiseks
Histolith® dispersioonsilikaatvärvide lahjendamiseks

Omadused

  • hea tugevdusvõimega
  • väga hea imendumisvõimega
  • väga hea veeauru ja süsinikdioksiidi läbilaskevõimega
  • tugevalt leeline, ph-väärtus ca 11
  • lahustivaba

Sideaine

Orgaaniliste lisanditega kaaliumvesiklaas vastavalt EVS 18 363 punkt 2.4.1

Pakendi maht

10 l

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsa miinuskraadide eest. 
Toodet tohib hoida ainult plastikanumates.

Tihedus

ca 1,1 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspindadel ei tohi olla mustust, värvi nakkumist takistavaid osakesi ning nad peavad olema kuivad.
Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa, standardi DIN 18363 lõiku 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest PIc, PII ja PIII
Enne viimistlemist lasta pinnal kuivada vähemalt 7 päeva, +20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse
juures. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Vanad värvimata krohvid ja vanad mineraalsed värvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada.

Krohviparandused
Pind tasandada vastavalt pealispinna omadustele ja struktuurile. Pärast kivistumist pesta
toodtega Histolith® Fluat

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid
töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Müüritised:
Sobib kasutamiseks ainult imavatel müüritistel. Pealispind hoolikalt puhastada, lahtised kihid
eemaldada. Kahjustatud kohad parandada.

Pealekandmise meetod

Histolith® Silikat-Fixativ harjaga pinnale hõõruda.

Vedeldamine

Histolith® Silikat-Fixativ lahjendada olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1.

Kulu

ca 100–200 ml/m2 olenevalt aluspinna imavusest. Karedatel aluspindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+8 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 12 tunni pärast kuiv ja ülevärvitav.

Tööriistade puhastamine

Pesta kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, väga suure
õhuniiskuse, udu ja vihma korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekilega.
Ettevaatust öökülmaohu korral!

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Töötlemise ja kuivamise
ajal hoolitseda põhjaliku ventilatsiooni eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal
keelatud. Vältida nahale ja silma sattumist. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega.
Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Töövahendid pesta kohe pärast
kasutamist puhtaks vee j aseebiga. Toode on tugevalt leeline. Kaitsta nahka ja silmi pritsmete
eest. Töödeldava pinna ümbrus hoolikalt kinni katta. Pritsmed lakilt, klaasilt, keraamikalt, metallilt ja
looduskividelt kohe maha pesta. Täpsemad andmed vt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste
värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Püha Kolmainu katedraal Liepājas

Maitsekalt renoveeritud korterelamu

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

Riia Prantsuse Lütseum

Elumaja Düsselforfis