Histolith Sol-Silikat

Suurepäraste omdustega silikaatvärv.

Kasutusala

Histolith® Sol-Silikat on mineraalne eriliste omadustega fassaadivärv: uuenduslik mineraalsete sideainete kombinatsion võimaldab värvile laia kasutusala. Liitiumvesiklaasi lisand hoiab ära soolakahjustusi ja võimaldab teha eriti briljantseid värvitoone.   
Histolith® Sol-Silikat ühendab endas tavapäraste silikaatvärvide ja silikonvaikvärvide eeliseid. Väga mugav töödelda. Sobib seetõttu kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel, aga ka mattide dispersioonvärvide ja vanade silikoonvaikvärvide üleviimistlemisel.

Omadused

  • väga ilmastiku-ja pleekimiskindel
  • vähe määrduv
  • mineraalselt matt pealispind
  • mitte termoplastne
  • ei moodusta kilejat kihti, väga CO2-läbilaskev
  • pehmendusainetevaba
  • ei põle
  • täidab VOB DIN 18363 dispersioonsilikaatvärvide nõudeid 

Sideaine

Kvaliteetne kaaliumvesiklaas ja ränituhk, mineraalsed pigmendid ja mineraalsed täiteained, org. osa < 5 %.

Pakendi maht

12,5 l, 5 l, 1,25 l

Värvitoonid

Valge

Toonitav paljudesse värvitoonidesse. Käsitsi toonitav täistoonvärvidega Histolith-Vollton­farben SI.
Masinaga toonitav ColorExpress süsteemis anorgaaniliste pastadega.

Värvitoonipüsivus vastavalt BFS märkelehele nr 26:
klass: A
grupp: 1

Läikeaste

Tuhkmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Säilitada vaid kunstmaterjalist pakendites.

Tehnilised andmed

vastavalt EVS EN 1062:

Tihedus

ca 1,44 g/cm³

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

< 0,01 m (kõrge) klass V1

Veeauru läbilaskvus

(w-väärtus): 0,09 kg/m2√h (madal) klass W3

Täiendavad tooted

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv ja imav, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III:
Enne viimistlemist lasta pinnal kuivada vähemalt 7 päeva, +20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat, lahjendatult 1:3 veega,
pinnale kanda suunal alt üles ja pärast toimeaine reaktsiooni korralikult suure hulga veega maha
pesta.

Vanad värvimata krohvid ja vanad mineraalsed värvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntida tootega Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, veega lahjendatult vahekorras 2 : 1 

Krohviparandused
Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega. Parandatud kohad
peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kivistunud. Kõik krohviparandused töödelda
tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta.

Telliskivimüüritised
Pealispind põhjalikult puhastada, lahtised kihid eemaldada. Kahjustatud vuugikohad parandada. Viimistluskihi sobivust kontrollida pinna proovikatmise teel. Imav telliskivimüütitis kruntida Histolith® Sol-Silikat-Fixativiga veega lahjendatult vahekorras 2 : 1. Ei sobi lasuuritud tellisele ja klinkerile. 

Looduskivid

Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kahjustatud vuugikohad parandada. Liivase pealispinnaga looduskivid enne värvimist tugevdada tootega Histolith® Steinfestiger.

Tähelepanu
Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket. Värvi sobivust kontrollida pinna proovikatmise teel.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Pealekandmise meetod

Muinsuskaitseobjektidel töödelda pintsliga, muul juhul võib kasutada rulli või pihustusseadmeid. 
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,026 tolli
Pihustusrõhk: 150–180 bar

Kattekihtide ülesehitus

Õrnalt ja ühtlaselt imavad aluspinnad:
Krunt, vajadusel lahjendada max 10 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativiga.
Lõppviimistlus, vajadusel lahjendada max 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativiga.

Tugevalt ja ebaühtlaselt imavad aluspinnad:

Kruntida Histolith® Sol-Silikat-Fixativiga, veega lahjendatult vahekorras 2 : 1.
Vahe- ja lõppviimistlus, vajadusel lahjendada max 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativiga.

Kulu

Ca 250–300 ml/m2 siledal aluspinnal kahe kihi puhul. Karedatel pindadel võib kulu olla suurem. Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel
+8 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 12 tunni pärast kuiv ja ülevärvitav, 24
päeva pärast vihmakindel. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Koheselt peale kasutamist pesta puhtaks veega.

Tähelepanu

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Tähelepanu
Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, väga suure
õhuniiskuse, udu ja vihma korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekilega.
Ettevaatust öökülmaohu korral!

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Töötlemise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma ja nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Antud toode reageerib leeliselt. Vältida pritsmete sattumist silma ja nahale. Värvitavate pindade ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakitud pinnale, klaasile, keraamilisele pinnale, metallile ja looduskividele sattunud pritsmed kohe maha pesta. Täpsemad juhised vaata toote ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste
värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Püha Kolmainu katedraal Liepājas