caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/171114/051486_Histolith_Feinputz_Sack.png

Histolith Feinputz

Mineraalne lubipeenkrohv sise- ja välistöödeks

Kasutusala

Histolith® Trass-Sanierputz ja Histolith® Trass-Kalkputz krohvidega kaetud pindade viimistlemiseks, sobib samuti teiste mineraalsete aluskrohvide katmiseks sise- ja välistingimustes. Ei sobi kasutamiseks soklikrohvina.

Omadused

  • Käsitsi ja masinaga pealekantav
  • Vilditav
  • Peeneteraline pealispind
  • Suurim tera suurus 0,4 mm
  • Kõrge veeauru läbilaskevõimega µ ca 8
  • Survetugevus < 2,5 N/mm2
  • Ehitussegude rühm: PIc

Sideaine

Mineraalsed sideained standardite EVS-EN 459-1, EVS-EN 197-1 järgi ja mineraalsed lisandid standardi EVS-EN 13139 järgi

Pakendi maht

25 kg kott

Värvitoonid

Naturaalne valge

Säilitamine

Hoida kuivas, säilib vähemalt 9 kuud alates tootmiskuupäevast, vähese kromaadisisaldusega 9 kuud.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Sobib kasutamiseks pealiskrohvina Histolith® Trass-Sanierputz ja Histolith® Trass-Kalkputz krohvidel ning mineraalsetel aluskrohvidel sise- ja välistingimustes vastavalt standardile DIN 18 550 ehitussegude rühmadest PI, PII, PIII. Toodet võib samuti kasutada sisetingimustes kipskrohvidel ja -plaatidel, lisaks kandevõimelistel vanadel värvikihtidel ja kunstvaikkrohvidel, mis on eelnevalt krunditud tootega Histolith® Strukturgrund.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kõva, kandev, see ei tohi olla külmunud ning vaba nakkumist takistavatest ainetest. Aluskrohvid peavad olema hästi kuivanud ja karestatud. Aluspind põhjalikult puhastada.

Materjali valmistamine

Toodet Histolith® Feinputz segada seguriga kuni ühtlase konsistentsiga, pealekandmiseks sobiva segu saamiseni.
Vajalik veekogus: ca 6,5 liitrit koti kohta
Pealekandmiskõlblik ca 120 minutit

Pealekandmise meetod

Materjal kanda pinnale käsitsi või sobiva segamispumbaga (nt Inotec, PFT). Vooliku pikkus max 25 m. Vooliku läbimõõt vähemalt 25 mm.
Pealispind pärast materjali pinnale kandmist struktureerida või viltida.

Kattekihtide ülesehitus

Välispindade töötlemisel on nende katmine kattekihiga nõutav. Pinna katmiseks sobivad ainult väga hästi veeauru läbilaskvad värvid, soovitatav on kasutada Histolith® fassaadivärve või AmphiSilan/ThermoSan silikoonvaikvärve.

Kulu

Ca 1,5 kg/m2 ühe millimeetri paksuse kihi kohta.
Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur:
Õhu ja aluspinna temperatuur krohvi pealekandmise ajal ≥ +5 °C.
Krohvi mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma või tugeva tuule korral või pindu nende eest kaitsta.

Kuivamine/kuivamisaeg

Enne järgmiste kattekihtide pealekandmist lasta vähemalt 7 päeva seista. Kuivamisaja jooksul tuleb töödeldud pindu liiga kiire kuivamise eest kaitsta.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Töödeldava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, tellised, looduskivid, metall, puit hoolikalt kinni katta.
Järgida standardit DIN 18 550, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardit DIN 18 350 ja WTA infolehte 2-9-04/D.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Silmade kahjustumise tõsine oht. Põhjustab nahaärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tolmu või udu mitte sisse hingata. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Pärast toote kasutamist pesta käed põhjalikult veega. Kanda kaitsekindaid ja -prille. SILMA SATTUMISEL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. ALLANEELAMISEL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

Jäätmekäitlus

Tühjad anumad viia taaskasutuseks või jäätmekäitluseks ettenähtud kohta. Võib säilitada pärast tahkumist vastavalt kohalikele nõuetele.

Gis- kood

ZP 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Šiauliai katedraal

Elegantne ja majesteetlik fassaad Riia…

Daugavpilsi kindluse inseneride arsenal

Daugavpilsi kindluse 7. bastioni…

Läti Põllumajandusülikool, Jelgava, Läti

Tollimaja, Kr. Valdemāra iela 1a, Riia

Ķemeri veetorn, Jūrmala

Püha Kolmainu katedraal Liepājas

Meeldejääva fassaadiga korterelamu Riias

Jelgava loss

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

Riia Prantsuse Lütseum

Väärika hoone pilkupüüdev fassaad

Sütevaka Keeltemaja