caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17822/018173.png

Histolith Renovierspachtel

Mineraalne peenpahtel krohvi parandusteks sise- ja välistingimustes.

Kasutusala

Histolith® Silikat-Renovierspachtel sobib kahjustatud krohvipindade parandamiseks ja lauspahteldamiseks ning pragunenud krohvipindade saneerimiseks armeerimiskangaga.

Omadused

  • mineraalne, kuulub ehitussegude rühma PII
  • väga hea veeauru läbilaskevõimega
  • ei paisu
  • märjalt vilditav
  • peeneteraline, tera suurus maksimaalselt 0,6 mm
  • veeauru difusiooni takistuse tegur µ < 12
  • käsitsi või masinaga töödeldav

Sideaine

Mineraalsed sideained vastavalt standarditele DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 ning mineraalsed lisandid vastavalt standardile DIN EN 13139. 

Pakendi maht

25 kg kott

Värvitoonid

Naturaalne valge

Säilitamine

Hoida kuivas, originaalpakendis säilib ca 6 kuud. 6 kuud vähese kromaadisisaldusega.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema tugev, kandev, puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Kandvad krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada.

Liivase pealispinnaga krohvid kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2 : 1 kuni 1: 1. 

Pragunenud krohvipinnad
Sobib kasutamiseks ainult mitteliikuvate pragudega krohvipindadel. Liikuvate pragudega krohvipindadel vahend kasutamiseks ei sobi.
Õõnsused vajadusel tasandada, kahjustatud kohad katta tootega Histolith® Renovierspachtel, sügavamad praod (>20 mm) täita tootega Histolith® Trass-Porengrundputz.

Vanad, kandvad värvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Kruntida tootega Histolith® Quarzgrund. 

Materjali valmistamine

Toodet Histolith® Renovierspachtel segada käsitsi või tavalise seguriga. Käsitsi valmistamisel lasta segatud pastataolisel massil ca 5 minutit seista, veelkord läbi segada ja konsistentsi reguleerimiseks lisada vajadusel veel vett.
Veekulu: ca 5–6 l/25 kg koti kohta
Pealekandmise aeg: +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures ca 90 minutit.

Pealekandmise meetod

Pahtlimass kanda pinnale roostevabast terasest kellu või sobiva krohvipritsiga. Pärast pahtlisegu tasandamist ja lühiajalist kuivamist töödelda pind üle švammhõõrutiga (viltida) või siluda roostevabast terasest siluriga.
Ühe töökäiguga pealekantava pahtlikihi paksus võib ülepinnalisel pahteldamisel olla kuni 10 mm ning pragude täitmisel kuni 20 mm.

Armeerimiskanga paigaldamine Toode Histolith® Renovierspachtel kanda pinnale umbes 4 mm kihina. Capatect-Gewebe 650 paanid paigaldada pahteldatud pinnale 10 cm ülekattega ja vajutada tugevalt kinni. Seejärel katta kogu pind umbes 2 mm paksuse pahtlikihiga ja siluda võimalikult siledaks. Kui soovitakse vilditud pealispinda, tuleb 24 tunni pärast pinnale kanda ka teine, ca 3 mm paksune pahtlikiht ning lühiajalise kuivamise järel viltida. 

Kattekihtide ülesehitus

Tootega Histolith® Renovierspachtel töödeldud pindade katmiseks sobivad kõik Histolith® fassaadivärvid. Krohvitud pind töödelda eelnevalt tootega Histolith® Fluat ning seejärel pesta.

Kulu

Ca 1300 –1500 g/m2 ühe millimeetri paksuse kihi kohta (kuivsegu), olenevalt aluspinna karedusest.
Täpne materjalikulu teha objektil kindlaks proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+5 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 7 päeva pärast ülevärvitav.

Tööriistade puhastamine

Masinad ja töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Toode reageerib leeliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustumise tõsine oht. Hingamisteede kahjustamise oht. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida nahale ja silma sattumist. SILMA SATTUMISEL loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Kemikaali ALLANEELAMISEL loputada suud veega. MITTE esile kutsuda oksendamist. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida segaehitus- ja lammutusprahina.

Gis- kood

ZP 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaardilt.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Maitsekalt renoveeritud korterelamu

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

Riia Prantsuse Lütseum

Eramu, Eestiaegne villa