caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/75356/032252_Histolith_Trass-Kalkputz.png

Histolith Trass-Kalkputz

Süeniit-trassiga lubikrohv sise- ja välistöödeks

Kasutusala

Alus-/pealiskorhv müüritise krohvimiseks sise- ja välistöödel

Omadused

  • Terasuurus 0-4 mm
  • Ehitussegude grupp P II a
  • Survetugevus > 2,0 N/mm2
  • Kõrge veeaurudifusiooni takistus, µ ca 10
  • Külmakindel
  • Käsitsi ja masinaga töödeldav

Sideaine

Trass- lubi ja mineraalsed lisandid DIN EN 13139 järgi

Pakendi maht

30 kg kott, tarnitakse ka konteineriga.

Värvitoonid

Helehall

Säilitamine

Hoida kuivas, säilib vähemalt 12 kuud alates tootmiskuupäevast, vähese kroomisisaldusega tooted 12 kuud.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel/ (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Sobib müüritisele DIN 1053 järgi.
Ei sobi niiskele ja soolakahjustustega müüritisele.
Järgida DIN 18550, VOB Osa C DIN 18350 juhiseid.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kindel, kandevõimeline, jäävaba ning vaba nakkumist takistavatest ainetest. Aluskrohvid peavad olema hästi tahenenud ja karestatud. Aluspind korralikult puhastada. Imavad aluspinnad eelnevalt niisutada (mattniiske). Histolith® Trass-Vorspritzputz kanda masinaga pooleldi katvalt pinnale ja lasta kuni heldaks muutumiseni kuivada.

Materjali valmistamine

  • Histolith® Trass-Kalkputz kanda pinnale käsitsi või tavapärase krohvimismasinaga
  • Vee kulu: ca 7 l/kott
  • Töötlemisaeg: ca 120 minutit

Pealekandmise meetod

Materjal kanda 15- 20 mm kihi paksusega ettevalmistatud pinnale, seejärel pealispind karestada. Piisava kuivamisaja möödudes kanda pinnale teine krohvikiht.
Keskmine kihi paksus peab välistöödel olema 20 mm (lubatud minimaalne paksus 15 mm) ja sisetöödel 15 mm (lubatud minimaalne paksus 10 mm).
Vilditava pinna saavutamiseks kanda pärast piisavat kuivamisaega pinnale Histolith Feinputz või Histolith  Renovierspachtel ning seejärel pind viltida.

Kattekihtide ülesehitus

Välistöödel on vajalik viimistluskiht. Viimistlemisel kasutada ainult kõrge veeauru läbilaskevõimega värve, soovitavalt Histolith® silikaatvärve või Histolith® lubivärve.

Kulu

Ca 1,4 kg/m2 1 mm kattekihi kohta.

Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur:
Õhk ja aluspind ≥ +5 °C
Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma või tugeva tuule korral või pindasid vastavalt ilmastikumõjude eest kaitsta.

Kuivamine/kuivamisaeg

Enne järgnevaid tööetappe lasta pinnal 1 mm kihi kohta 1 päev kuivada. Kuivamisaja jooksul kaitsta töödeldud pindu liiga kiire kuivamise eest.

Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist veega.

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid.
Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht.

Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kanda ettekirjutatud isiklikku kaitseriietust. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISEL: pöörduda kohe arsti poole. NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Tahkunud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete seguna.

Gis- kood

ZP1

Täpsemad andmed

Vaata ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum