caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17809/018159.png

Histolith Fluat

Kontsentraat krohvipindade eeltöötluseks

Kasutusala

Happeline fluoorsilikaat nõrglubjakihtide eemaldamiseks värsketelt krohvidelt enne silikaatvärvide pealekandmist ja krohvipinna neutraliseerimiseks.
Sobib ka vanade mineraalsete krohvipindade ja vanade mineraalsete värvkatete puhastamiseks.

Omadused

Histolith® Fluat reageerib lupja ja tsementi sisaldavate krohvidega. Seejuures neutraliseeritakse happelised koostisosad. Asjakohasel kasutamisel on pesuvesi happevaba.

Sideaine

Vett sisaldav happeliste fluorosilikaatide lahus

Pakendi maht

10 l

Värvitoonid

Transparentne

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas.  Mitte mingil juhul ei tohi hoida anumates, mis ei ole happekindlad.

Tihedus

ca 0,8 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv ja imav, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII
Ooteaeg enne nõrglubjakihtide eemaldamist värskelt krohvitud pindadelt tootega Histolith® Fluat: ehitussegude rühm PI vähemalt 4 nädalat, ehitussegude rühmad PII ja PIII vähemalt 2 nädalat.


Vanad värvimata krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII ja vanad mineraalsed värvkatted
Nõrglubja ja mustuse kiht eemaldada enne uue kattekihi pinnalekandmist tootega Histolith® Fluat.

Materjali valmistamine

Toodet Histolith® Fluat 3 kuni 5 osa veega lahjendada ja harjaga suunaga alt üles peale kanda. Maksimaalne toimeaeg 5-10 minutit, vältida sissekuivamist.

Pärast kihiseva reaktsiooni toimumist pesta rohke puhta veega. Üksikutel juhtudel tuleb nõrglubjakihi või mustuse täielikuks eemaldamiseks protsessi korrata. Mahanõrguv vesi kokku koguda ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele utiliseerida.

Kulu

Ca 30-50 ml/m2 olenevalt aluspinnast

Töötlemistingimused

Pealekandmise temperatuur:
+8 °C aluspind- ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

Järgnevad kihid peale kanda alles pärast aluspinna täieliku kuivamist, kõige varem 12 tunni pärast.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Mitte kanda köetud pinnale.

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode!

Raske nahaärrituse ja tõsine silmade kahjustamise oht. Vältida auru/aerosooli sissehingamist. Vältida sattumist silma, nahale või riietusele. Kanda sobivat kaitseriietust. NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga. Anumaid hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritud kohas.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Mitte utiliseerida koos olmeprügiga. 
Vältida kanalisatsiooni sattumist.  Jäätmekood 060106 (anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed; hapete valmistamisel, kokkusegamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed; muud happed).

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee