caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17800/018150.png

Histolith Fassadenkalk

Hinnatud lubivärv

Kasutusala

Spetsiaalselt autentsete lubivärvkatete kandmiseks arhitektuurimälestistele. Eriti hästi sobib lubjarikaste krohvide katmiseks ja vanade imavate, mineraalsete värvikihtide renoveerimiseks.

Omadused

  • Ilmastikukindel
  • Sisaldab valguskindlaid pigmente
  • Sisaldab linaseemneõli
  • Ei ole hüdrofoobitud
  • Väheste pingetega

Sideaine

Valge lubi, mineraalsed pigmendid ja täiteained, vähesed orgaanilised lisandid ilmastikukindluse ja töödeldavuse parandamiseks (muuhulgas linaseemneõli).

Pakendi maht

12,5 l

Värvitoonid

Valge
Tellimisel toonitakse tehases paljudesse värvitoonidesse.
Kõrvuti asetsevate pindade viimistluskihiga katmisel kasutada ainult samade tootenumbritega materjale, erinevate tootenumbritega materjalid tuleb omavahel segada.
Käsitsi on võimalik toonida lubjakindlate toonimisvärvide ja kuivpigmentidega. Pigmendi sobivust kontrollida proovimise teel.


Värvitoonipüsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:
Klass: C
Grupp: 1

Läikeaste

Tuhmmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

< 0,14 (0,02) m, klass V1 (kõrge)

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv ja imav, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest PI, P II ja P III
Ooteaeg enne värskelt krohvitud pindade katmist +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on vähemalt 7 päeva. 

Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.
Alternatiivina võib toodet Histolith® Fassadenkalk kanda ka kuivamata krohvipinnale ca 24 tundi pärast krohvi pealekandmist. Kuivamata krohvipinnale kandmisel võib toonitud värvkatete puhul esineda värvitooni muutust ja plekkide tekkimist. Samuti võivad tekkida krohvipinnal kahanemispraod.

Vanad värvimata krohvid ja vanad mineraalsed värvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntkiht teha tootega Histolith® Silikat-Fixativ, vastavalt aluspinna imavusele lahjendada veega 2 : 1 kuni 1 : 1 vahekorras. Tugevalt parandatud, kergelt pragunenud aluspindadele (kahanemispraod) kanda vahekiht tootega Histolith® Kalkschlämme.

Krohviparandused
Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega.
Parandatud kohad peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kõvastunud. Kõik krohviparandused töödelda tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta.

Looduskivid
Värvi võib kanda ainult imavatele looduskividele. Võimalusel kontrollida värvi sobivust pinna proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada.
Tähelepanu! Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Capatox ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida Caparoli esindajaga.

Pealekandmise meetod

Pinnale kanda harjaga lühikeste tõmmetega.

Kattekihtide ülesehitus

Ettevalmistatud aluspinnale kanda kruntkiht ja lõppviimistluskiht, olenevalt pinna imavusest lahjendada maksimaalselt kuni 15% veega.
Tugevasti ja ebaühtlaselt imavaid aluspindu on soovitatav eelnevalt kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest vahekorras 2:1 kuni 1:1).
Kõrgete temperatuuride või tugeva tuule korral on soovituslik äsja pinnale kantud kruntkiht enne lõppviimistluskihi pealekandmist puhta veega niisutada ning seejärel kanda matilt niisutatud aluspinnale viimistluskiht.
Järeltöötlemine: lõppviimistluskiht 24 h pärast pealekandmist ühtlaselt sobivat töövahendit (nt aiaprits) kasutades puhta veega niisutada. Seejuures ei tohi pinnalt vesi alla voolata.

Kulu

Ca 150–200 ml/m2 kihi kohta siledal pinnal. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem.
Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+8 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4-6 tunni pärast kuiv, 24 tunni pärast ülevärvitav, 3 päeva pärast vihmakindel.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Olenevalt aluspinna omadustest ja ilmastikumõjudest võib esineda värvitooni muutust ja plekkide tekkimist. Soovitatav on teha proovikatmine, mille käigus kontrollitakse ka värvi sobivust aluspinnaga. Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta korraga märg-märjale meetodiga ühes tööetapis.
Ei sobi kasutamiseks veega kokkupuutuvatel horisontaalsetel ja kaldega pindadel. Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, väga suure õhuniiskuse või vihma korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekiledega. Töötades suvistel temperatuuridel, kasutada lisaks kaitsevõrgule niisutatud katteriiet (džuutriie).
Ettevaatust öökülmaohu korral!


Pindade kinnikatmine

Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda kaitsekindaid/silmade kaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. Hoida pakend suletuna. Sisaldab: kaltsiumhüdroksiidi. Silma või nahale sattumise korral pesta koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Pihustusudu mitte sisse hingata. Kasutada filtrit P2.

Jäätmekäitlus

Mitte visata olemprügi hulka. Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõueteleVedelad materjalijäägid viia vanade värvide/lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmejäätmetena.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/c): 40 g/l. See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

BSW60

Täpsemad andmed

Vaata ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Eramu, Eestiaegne villa

Sütevaka Keeltemaja