caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17802/018152.png

Histolith Innenkalk

Kaltsiumhüdroksiidi baasil valmistatud, linaseemneõli lisandiga
lubivärv sisetöödeks

Kasutusala

Spetsiaalselt autentsete lubivärvkatete kandmiseks arhitektuurimälestistele, sobib kasutada ka kõigis eluruumides. Eriti hästi sobib lubjarikaste krohvide katmiseks ja vanade imavate, mineraalsete värvikihtide renoveerimiseks.

Omadused

  • Väga hea veeauru läbilaskevõimega Sd-väärtus = 0,01 m
  • Imav ja sorptsioonivõimeline
  • Väheste pingetega
  • Korduvalt ülevärvitav

Sideaine

Valge lubi, mineraalsed pigmendid ja täiteained, vähesed orgaanilised lisandid pigmentide sidumise võime ja töödeldavuse parandamiseks (muuhulgas linaseemneõli).

Pakend/ pakendi suurus

12,5 l

Värvitoonid

Valge.
Tellimisel toonitakse tehases paljudesse värvitoonidesse. Kõrvuti asetsevate pindade viimistluskihiga katmisel kasutada ainult samade partiinumbritega materjale, erinevate partiinumbritega materjalid tuleb omavahel segada. Käsitsi on võimalik toonida Calcino-Colori värvitoonidega, samuti lubjakindlate toonimisvärvide ja kuivpigmentidega. Pigmendi sobivust kontrollida proovimise teel.

Läikeaste

Tuhkjasmatt

Säilitamine

Jahedas, kaitstuna külmumise eest.

Tihedus

ca 1,5 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv ja imav, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest PI, P II ja P III:
Ooteaeg enne värskelt krohvitud pindade katmist: Ehitussegude rühm P I vähemalt 4 nädalat
Ehitussegude rühmad P II ja P III vähemalt 2 nädalat. Nõrglubi eemaldada tootega Histolith® Fluat. Alternatiivina võib toodet Histolith® Innenkalk kanda ka kuivamata krohvipinnale ca 24 tundi pärast krohvi pealekandmist. Kuivamata krohvipinnale kandmisel võib toonitud värvkatete puhul esineda värvitooni muutust ja plekkide tekkimist. 
Vanad värvimata krohvid ja vanad mineraalsed värvkatted 
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. 
Krohviparandused 
Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega. Parandatud kohad peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kõvastunud. Kõik krohviparandused töödelda tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta.
Savikrohvid
Pealispind põhjalikult puhastada ja tootega Histolith® Silikat-Fixativ kruntida. Teha proovikatmine ja kontrollida, ega värvitoon ei omanda pruuni varjundit.
Looduskivid
Värvi võib kanda ainult imavatele looduskividele. Võimalusel kontrollida värvi sobivust pinna proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised
kihid eemaldada. Liivase pealispinnaga looduskivid enne värvimist tugevdada tootega Histolith® Steinfestiger.
Tähelepanu
Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket. 
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Pealekandmise meetod

Muinsuskaitse all olevate objektide korral tuleks värvi pealekandmisel eelistada harjastega töövahendeid.

Kattekihtide ülesehitus

Ettevalmistatud aluspinnale kanda kruntkiht ja lõppviimistluskiht, olenevalt pinna imavusest lahjendada maksimaalselt kuni 10 % veega. Tugevasti ja ebaühtlaselt imavaid aluspindu on soovitatav eelnevalt kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest vahekorras 2:1 kuni 1:1.
Suurtel teineteisega külgnevatel pindadel soovitame enne lõppviimistluskihi pealekandmist niisutada eelnevat kruntpinda puhta veega ning seejärel kanda viimane kiht niiskele pealispinnale.

Kulu

Siledal aluspinnal ca 300-400 ml/m2 kahe kihi puhul. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel +8 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on katte pealispind 4-6 tunni pärast kuiv, 24 tunni pärast ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Olenevalt aluspinna omadustest võib esineda värvitooni muutust ja plekkide tekkimist. Soovitatav on teha proovikatmine, mille käigus kontrollitakse ka värvi sobivust aluspinnaga. Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis.

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Põhjustab naha kuivust. Tõsine silmade kahjustamise oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina. 

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

St. Agatha kirik Bongardis