caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17817/018168.png

Histolith Kalkschlämme

Marmorteradega täitev lubivärv

Kasutusala

Pragusid täitev ja pealispinda ühtlustav lubivärv mineraalsetele aluspindadele spetsiaalselt muinsuskaitse all olevatele objektidele. Eriti hästi sobib lubjarikaste krohvide katmiseks ja vanade imavate, mineraalsete värvikihtide renoveerimiseks. Tootega Histolith® Schlämmquarz segatult võib toodet Histolith® Kalkschlämme kasutada ka aluspinna pahteldamiseks.

Omadused

  • Struktuuriandev
  • Kahanemispragusid täitev
  • Ilmastikukindel
  • Sisaldab valguskindlaid pigmente
  • Väga hea veeauru läbilaskevõimega sd-väärtus = 0,03 m
  • Ei ole hüdrofoobitud

Sideaine

Valge lubi, mineraalsed pigmendid ja täiteained, vähesed orgaanilised lisandid ilmastikukindluse ja töödeldavuse parandamiseks

Pakendi maht

25 kg

Värvitoonid

Valge
Tellimisel toonitakse tehases paljudesse värvitoonidesse. Kõrvuti asetsevate pindade viimistluskihiga katmisel kasutada ainult samade partiinumbritega materjale, erinevate partiinumbritega materjalid tuleb omavahel segada.
Käsitsi on võimalik toonida lubjakindlate toonimisvärvide ja kuivpigmentidega. Pigmendi sobivust kontrollida proovimise teel.


Värvitoonipüsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:
Klass:  C
Grupp: 1

Läikeaste

Tuhmmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,7 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peavad olema kõva, kandev, puhas, kuiv ja imav, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII
Ooteaeg enne värskelt krohvitud pindade katmist +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on vähemalt 7 päeva.  Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat. Alternatiivina võib toodet Histolith® Kalkschlämme kanda ka fresko-tehnikas kuivamata krohvipinnale ca 24 tundi pärast krohvi pealekandmist. Kuivamata krohvipinnale kandmisel võib toonitud värvkatete puhul esineda värvitooni muutust ja plekkide tekkimist.

Vanad värvimata krohvid ja vanad mineraalsed värvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada.

Krohviparandused
Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega.
Parandatud kohad peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kõvastunud. Kõik krohviparandused töödelda tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta.

Looduskivid
Värvi võib kanda ainult imavatele looduskividele. Võimalusel kontrollida värvi sobivust pinna proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada.
Tähelepanu! Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad
Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Capatox ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida Caparoli esindajaga. Järgida seaduseid ja kohalikke eeskirju (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

Pealekandmise meetod

Pinnale kanda harjaga lühikeste tõmmetega.
Pahtli pealekandmine: Histolith® Kalkschlämme segada tootega Histolith® Schlämmquarz pahtlimassiks vahekorras 1:1. Pahtel kantakse peale pahtlilabida või silumiskelluga. Pärast mõningast kuivamist pahtlikiht viltida. Pealekantava kihi maksimaalne paksus on 5 mm. Pahteldatud pind tuleb 3 päeva niiskena hoida ja 7 päeva pärast võib selle Histolithi lubivärviga üle värvida.

Kattekihtide ülesehitus

Ettevalmistatud aluspinnale kanda kruntkiht ja lõppviimistluskiht, olenevalt pinna imavusest lahjendada maksimaalselt 10% veega. Alternatiivina võib kruntkihi teha tootega Histolith® Kalkschlämme ja lõppviimistluskihi tootega Histolith® Fassadenkalk, sisetöödel tootega Histolith® Innenkalk või Histolith® Kalk-Kaseinfarbe.
Tugevalt ja erineva imavusega aluspinnad tuleks eelnevalt kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1.
Kõrgete temperatuuride, tugeva tuule või suurte üksteisega külgnevate pindade viimistlemise korral on soovituslik äsja pinnale kantud kruntkiht enne lõppviimistluskihi pealekandmist puhta veega niisutada ning seejärel kanda matilt niisutatud aluspinnale viimistluskiht.

Kulu

Ca 350-500 g/m2 kihi kohta siledal pinnal. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+8 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4–6 tunni pärast kuiv, 24 tunni pärast ülevärvitav, 3 päeva pärast vihmakindel.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Olenevalt aluspinna omadustest ja ilmastikumõjudest võib esineda värvitooni muutust ja plekkide tekkimist.
Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, väga suure õhuniiskuse või vihma korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekiledega. Töötades suvistel temperatuuridel, niisutada korduvalt pinda, et vältida pinna kiiret kuivamist.
Ettevaatust öökülmaohu korral!
Ei sobi kasutamiseks veega kokkupuutuvatel horisontaalsetel ja kaldega pindadel.


Pindade kinnikatmine

Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist silma, nahale või rõivastele. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. Sisaldab: kaltsiumhüdroksiidi. Sisaldab2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Jäätmekäitlus

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide/lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

BSW40

Täpsemad andmed

Vaata ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Eramu, Eestiaegne villa

Sütevaka Keeltemaja