caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17814/018164.png

Histolith Leinölfarbe

Kõrgekvaliteetne linaõlivärv mõõtu mittehoidvatele ehitusdetailidele sise- ja välistöödeks.

Kasutusala

Linaõlivärv piiratult mõõtu hoidvate ja mõõtu mittehoidvate ehitusdetailidele kasutamiseks sise- ja välistöödel, eriti sobiv sõrestike, puitsindlite ja –vooderdiste värvimiseks.

Omadused

  • Aromaatide vaba
  • Väga hea ilmastikukindlus
  • Väga elastne
  • Pikk töötlemisaeg

Sideaine

Linaõli, kuivatusaine

Pakend/ pakendi suurus

1 L, 2,5 L, 10 L

Värvitoonid

Toonitav ColorExpress toonimissüsteemis.

Värvitoonipüsivus BFS-märkelehe Nr. 26 järgi:
Koostisaine: Klass C
Pigment: Grupp 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Heledad värvitoonid võivad vähese valguse käes kolletuda (nt siseruumides). Selline reaktsioon on linaõlibaasil materjalile omane.

Läikeaste

Siidjasläikiv

Tähelepanu:
Läikeaste võib erineva imavusega aluspindadel olla erinev. Otsese päikesekiirguse käes olevatel ehitusdetailidel väheneb läikeaste tasapisi.

Säilitamine

Hoida jahedas.
Pakend tihedalt suletud.

Tihedus

ca. 1,05 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema tugev ja kandev, puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värvimata puit

Uutel puitehitusdetailidel puidu pealispind lihvida piki kiudu, puhastada põhjalikult ning eemaldada puidust eraldunud ained, nagu nt vaik ja vaigutilgad. Teravad servad siluda.

Vana ilmastikust kahjustatud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidu süüni või tasandada kraabitsaga ning põhjalikult puhastada. Teravad servad siluda.

Vanad kandvad värvipinnad

Õli-/alküüdvaikvärvid põhjalikult lihvida

Dispersioon- ja akrüülvärvid
Täielikult eemaldada

Pealekandmise meetod

Pintsliga

Kattekihtide ülesehitus

Immutamine

Tammepuidust sise- ja välispinnad immutada tootega Histolith® Halböl.

Okaspuidust välispinnad: Capalac Holz-Imprägniergrund

Okaspuidust sisepinnad: Histolith® Halböl

Kruntimine

Kruntida tootega Histolith® Leinölfarbe

Vahekiht

Teostada tootega Histolith® Leinölfarbe

Lõppviimistluskiht

Teostada tootega Histolith® Leinölfarbe

Krunt-/vahe-/lõppviimistluskiht teha ainult toonitud tootega

Töötlemine:

Enne kasutamist hästi läbi segada. Toodet Histolith® Leinölfarbe kanda pinnale pintsliga piki kiudu tõmmates ning hästi siluda. Värv tuleb peale kanda õhukese kihina ja ülejäänud värv eemaldada, et vältida kobrutiste teket kuivamisel. Vajadusel vedeldada maksimaalselt 10% tootega Histolith Halböl.

Kulu

Siledal aluspinnal 80–100 ml/m2 kihi kohta. Täpne materjalikulu teha objektil kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel

+10 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

Kogemused näitavad, et linaõlivärvide kuivamisaeg on pikem kui moodsatel kunstvaikvärvidel.

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 24 tunni pärast ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Kuivamise ajal, mis sõltuvalt objekti tingimustest võib kesta kuni 4 nädalat, tuleb värvkatte pinda kaitsta mehaaniliste vigastuste ja tolmu eest.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist tärpentiniga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas ruumis. Hoida eemal süttimisallikast — mitte suitsetada. Vältida auru/udu sissehingamist. Vältida nahale ja silma sattumist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Tähelepanu!

Linaõliga immutatud rätid ja lapid võivad iseeneslikult süttida (linaõli sisalduse tõttu). Seetõttu hoida neid alati kindlalt suletud plekkanumates või lasta enne äraviskamist laiali laotatult õhu käes (väljas) kuivada.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade lakkide kogumispunkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (Kat A/d): 300 g/l (2010). See toode sisaldab 250 g/l LOÜ.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LL05

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica Eesti filiaal
Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Stāmeriena mõis

Püha Kolmainu katedraal Liepājas

Meeldejääva fassaadiga korterelamu Riias

Jelgava loss

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

St. Agatha kirik Bongardis

Hotell Schmuckkästchen

Eramu Pärnus