caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17796/018146.png

Histolith Bio-Innensilikat

Kõrgkvaliteetne silikaadi baasil sisevärv, märghõõrdeklass 2

Kasutusala

Pindade katmiseks kvaliteetsete mineraalse värvkattega muinsuskaitse all olevates hoonetes ja kõigis eluruumides, koolides, lasteaedades ning muudes ühiskondlikes hoonetes. 

Omadused

  • Äärmiselt hea veeauru läbilaskevõimega. Sd-väärtus < 0,01m
  • Väga hästi süsinikdioksiidi läbilaskev
  • Lahustivaba
  • Sobib allergikutele
  • Ei põle
  • Täidab dispersioon-silikaatvärvi nõuded ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) DIN 18363 järgi.

Sideaine

Kaaliumvesiklaas, valguskindlad mineraalsed pigmendid, mineraalsed täiteained, akrüülvaik (< 5 %)

Pakend/ pakendi suurus

Standard: 5 l, 12,5 l

Värvitoonid

Valge.
Tellimisel toonitakse tehases paljudesse värvitoonidesse.
Võimalik ise toonida Sylitol täistoonvärvidega.

Läikeaste

Tuhmmatt (EVS EN 13 300 järgi)

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskaadide eest.
Säilib ca 12 kuud. Säilitada ainult plastiknõudes.

Tehnilised andmed

Parameetrid vastavalt standardile EVS EN 13 300:
Pärast toonimist võivad esineda kõikumised tehnilistes andmetes.

Märghõõrdeklass

Klass 2, vastab standardi DIN 53 778 klassile „pesemiskindel”.

Kontrastsus

Kattevõime klass 1, värvi kulu juures 6 l/m2 või 150 ml/m2 ühe värvikihi kohta.

Suurim tera suurus

peen

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III:
Lasta 2-4 nädalat seista. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Vanad värvimata krohvid ehitussegude rühmadest PIc, P II ja P III ja vanad
mineraalsed värvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda veega olenevalt aluspinna imavusest vahekorras 2:1 kuni 1:1. 

Vanad, kandvad matid dispersioonvärvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Kruntida tootega Histolith® Innengrund või Histolith® Quarzgrund. 

Kipskrohvid ehitussegude rühmast PIV
Tugevad krohvid kruntida tootega Histolith® Innengrund, pehmed kipskrohvid tugevdada tootega Histolith® Spezialgrundierung. Nõrglubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida ja tolmust puhastada ning kruntida tootega Histolith® Spezialgrundierung. Kui pind on hästi kuivanud, teha alati vahekiht tootega Histolith® Weißgrund.

Kipskartongplaadid
Pahtliservad maha lihvida. Kruntida tootega Histolith® Innengrund. Pehmed kipspahtli kohad tugevdada tootega Histolith® Spezialgrundierung. Kruntida tootega Histolith® Innengrund. Vees
lahustuvaid ja värvi andvaid aineid sisaldavad plaadid kruntida tootega Caparol Aqua-Sperrgrund (järgida BFSinfolehte nr 12).

Kipsehitusplaadid
Kruntida tootega Histolith® Innengrund.

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist  takistavad osakesed. Kruntida tootega Histolith® Innengrund.

Telliskivimüüritis
Pealispind põhjalikult puhastada. Defektsed vuugid parandada. Kruntida tootega Histolith® Innengrund. Tellised, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid, kruntida vahendiga
Caparol Aqua-Sperrgrund.

Liimvärvkatted
Täielikult maha pesta. Kruntida tootega Histolith® Spezialgrundierung.

Värvimata struktuurtapeedid
Värvida ilma pinna eelneva töötlemiseta. Paberist reljeef- ja struktuurtapeetide korral teha proovikatmine. 

Klaaskangast seinakatted 
Kruntida tootega Histolith® Innengrund.

Seenhallitusega kaetud pinnad
Seenhallitus maha pesta. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Pealekandmise meetod

Pintsli või rulliga või õhuvaba pihustamise meetodil. Muinsuskaitse all olevate
objektide korral tuleks värvi pealekandmisel eelistada harjastega töövahendeid.

Õhuvaba pihustamine
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,026"
Rõhk: 150-180 bar
Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega.

Kattekihtide ülesehitus

Katva ja ühtlase värvikihi saamiseks lahjendada värvi maksimaalselt 5%
veega. Kontrastseid pindasid kruntida eelnevalt tootega Histolith® Bio- Innensilikat, lahjendades maksimaalselt 5 % veega. Tugevalt imavaid ja erinevalt imavaid pindasid kruntida tootega
Histolith® Weißgrund.

Kulu

Siledal aluspinnal ca 150 ml/m2. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel
+8 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4-6 tunni pärast
ülevärvitav, 3 päeva pärast koormust taluv. Madalam temperatuur ja suurem
õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Enne pihustamist tuleb värv korralikult läbi segada ja sõeluda.

Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25). Kipsi sisaldavate pahtlimasside korral võib esineda värvimuutusi. Antud riski vähendab vahekiht tootega Histolith Weißgrund.

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.
Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Töötlemise ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada. Silma ja nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Antud toode reageerib leeliselt. Vältida pritsmete sattumist silma ja nahale. Värvitavate pindade ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakitud pinnale,
klaasile, keraamilisele pinnale, metallile ja looduskividele sattunud pritsmed kohe maha pesta. Täpsemad juhised vaata toote ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon