caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17805/018155.png

Histolith Raumquarz

Suurt koormust taluvaks mineraalvärvkatteks muinsuskaitse all olevate hoonete siseruumides ning kõikides eluruumides, koolides, lasteaedades ja teistes ühiskondlikes hoonetes. Liitiumvesiklaasi ja anorgaanilise pigmendi lisamisel võimalik saavutada briljantseid värvitoone. Märghõõrdeklass 1.

Kasutusala

Suurt koormust taluvaks mineraalvärvkatteks muinsuskaitse all olevate hoonete siseruumides ning kõikides eluruumides, koolides, lasteaedades ja teistes ühiskondlikes hoonetes. Liitiumvesiklaasi ja anorgaanilise pigmendi lisamisel võimalik saavutada briljantseid värvitoone.

Omadused

  • märghõõrdeklass 1, küürimiskindel
  • talub hästi puhastamist vett sisaldavate desinfektsiooni- ja puhastusvahenditega
  • väga hea veauru läbilaskevõimega, sd-väärtus <0,01 m
  • väga hea süsinikdioksiidi läbilaskevõimega
  • lahustivaba
  • sobib allergikutele
  • ei põle
  • vastav ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18363 nõuetele

Sideaine

Kaaliumvesiklaas, valguskindlad mineraalsed pigmendid, mineraalsed täiteained, akrüülvaik (<5 %).

Pakendi maht

Standard + ColorExpress: 12,5 l, 5 l

Värvitoonid

Valge.

Tellimusel toonitakse tehases paljudesse värvitoonidesse. Võimalik ise toonida Sylitol-täistoonvärvidega.Läikeaste

Tuhmmatt (EVS EN 13 300)

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsta miinuskraadide eest.
Originaalanumas säilib ca 12 kuud. Hoida vaid plastpakendites.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed EVS EN 13 300 järgi:
Pärast toonimist võivad esineda kõikumised tehnilistes andmetes.

Märghõõrdeklass

klass 1, küürimiskindel DIN 53778 järgi

Kontrastsus

Kattevõime klass 1, värvi kulu juures 7 m2/l või 140 ml/m2 ühe värvikihi kohta.

Suurim tera suurus

peen

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid.
Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III:
Lasta 2-4 nädalat seista. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Vanad värvimata krohvid ehitussegude rühmadest PIc, P II ja P III ja vanad mineraalsed värvkatted:
Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda veega olenevalt aluspinna imavusest vahekorras 2:1 kuni 1:1.

Vanad, kandvad matid dispersioonvärvkatted
Pealispind põhjalikult puhastada. Kruntida tootega Histolith® Weißgrund või Histolith® Strukturgrund.

Kipskrohvid ehitussegude rühmast PIV
Tugevad krohvid kruntida tootega Histolith® Weißgrund, pehmed kipskrohvid tugevdada tootega
Histolith® Spezialgrundierung. Nõrglubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida ja tolmust puhastada ning
kruntida tootega Histolith® Spezialgrundierung. Kui pind on hästi kuivanud, teha alati vahekiht
tootega Histolith® Weißgrund.

Kipskartongplaadid
Pahtliservad maha lihvida. Kruntida tootega Histolith® Innengrund. Pehmed kipspahtli kohad
tugevdada tootega Histolith® Spezialgrundierung. Kruntida tootega Histolith® Weißgrund. Vees
lahustuvaid ja värvi andvaid aineid sisaldavad plaadid kruntida tootega Caparol Aqua-Sperrgrund
(järgida BFSinfolehte nr 12).

Kipsehitusplaadid
Kruntida tootega Histolith® Weißgrund.

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed. Kruntida tootega Histolith® Weißgrund.

Telliskivimüüritis
Pealispind põhjalikult puhastada. Defektsed vuugid parandada. Tellised, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid, kruntida vahendiga Caparol Aqua-Sperrgrund.

Liimvärvkatted
Täielikult maha pesta. Kruntida tootega Histolith® Spezialgrundierung.

Värvimata struktuurtapeedid
Värvida ilma pinna eelneva töötlemiseta. Paberist reljeef- ja struktuurtapeetide korral teha proovikatmine.

Klaaskangast seinakatted
Kruntida tootega Histolith® Weißgrund.

Seenhallitusega kaetud pinnad
Seenhallitus maha pesta. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Pealekandmise meetod

Pintsli või rulliga või õhuvaba pihustamise meetodil. Muinsuskaitse all olevate objektide korral tuleks värvi pealekandmisel eelistada harjastega töövahendeid.

Kattekihtide ülesehitus

Katva ja ühtlase värvikihi saamiseks lahjendada värvi maksimaalselt 5% veega. Kontrastseid pindasid kruntida eelnevalt tootega Histolith® Raumquarz, lahjendades maksimaalselt 5 % veega.
Tugevalt imavaid ja erinevalt imavaid pindasid kruntida tootega Histolith® Weißgrund.

Kulu

Siledal aluspinnal ca 140 ml/m2. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+8 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4-6 tunni pärast ülevärvitav, 3 päeva pärast koormust taluv.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Kohe pärast tööde lõppemist veega puhtaks pesta.

Tähelepanu

Histolith Raumquarz talub hästi puhastamist desinfektsioonivahenditega. Viimistletud pinna poorsuse tõttu võib aga desinfektsioonivahendite kogus olla suurem kui vähempoorsete pindade puhul, nt siidjasläikivad või läikivad lateksvärvid.   

Nähtavate jätkukohtade vältimiseks viimistleda pind märg-märjale meetodil ühes kihis. Airless pihustustehnoloogia kasutamisel värv korralikult läbi segada ja sõeluda.

Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25). Kipsi sisaldavate pahtlimasside korral võib esineda värvimuutusi. Antud riski vähendab vahekiht tootega Histolith Weißgrund.

Kinnikaitmise nõuded:
Viimistletava pinna lähedal asuvad klaas, keraamilised, lakitud, klinker, looduskivi, metalli ja puidupinnad hoolsasti kinni katta. 

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Tööde ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku ventilatsiooni eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Töödeldava pinna ümbrus hoolikalt kinni katta. Pritsmed lakilt, klaasilt, keraamikalt, metallilt ja looduskividelt kohe maha pesta. Täpsemad andmed vt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Koostis

Vesiklaas, hübriidsideaine (orgaaniline silikaat/akrülaat), titaandioksiid, silikaaddid, vesi, abained. 

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon