caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218915/062071_Amphibolin_10_L_NE.png

Amphibolin

Puhta akrülaadi põhised universaalvärvid mitmekülgseks kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Kasutusala

Mitmekülgselt kasutatav minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba fassaadi- ja sisevärv, erakordselt hea nakkuvusega peaaegu kõigi aluspindadega. Spetsiaalne koostis vähendab kirjutamisefekti tekkimist toonitud viimistluskihtidel.

Välistöödel kasutatav ilmastikukindel värv siledatele ja peene struktuuriga aluspindadele, kaitseb hästi agressiivsete õhusaasteainete eest. Universaalvärv välistöödeks mineraalsetele krohvidele ehitussegude rühmadest PII ja PIII, betoonile, tellismüüritisele, kiudtsementplaatidele, vanadele kandvatele värvkatetele, tsingitud pindadele, kõvale PVC-le, mitte mõõtuhoidvale puidule. Ei sobi kasutamiseks SILSil.

Omadused

 • Väga hästi nakkuv erinevate aluspindadega
 • Kõrge valgustpeegeldavus
 • Vastupidav desinfitseerimisvahenditele
 • Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba
 • Vastupidav hoovihmale, vett-tõrjuv 

Sideaine

100% puhas akrülaat-kunstvaikdispersioon vastavalt standardile DIN 55945 koos märgadhesiooni soodustajaga optimaalse nakkuvuse tagamiseks

Pakendi maht

Amphibolin

 • Standard: 2,5 l, 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l hobbock
 • Punane liivakivi: 5 l
 • ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Amphibolin-W

 • Standard: 12,5 l

Värvitoonid

Valge, punane liivakivi.
 • Värve Amphibolin/Amphibolin-W võib käsitsi toonida CaparolColor või AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega.
 • Imavate aluspindade nagu kõva-PVC või tsingitud pindade värvimisel lisada kuni 10% AmphiColor või CaparolColorit.
 • Kohapeal toonides segada kogu vajaminev värvikogus hoolikalt läbi, et vältida  värvitoonide erinevusi.
 • Värvid on ColorExpressi süsteemis masinaga toonitavad kõikide levinud värvikollektsioonide toonides.
 • Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit ja rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve.
 • Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne värvimistööde algust värvitooni täpsust. Külgnevate pindade viimistlemisel kasutada sama partii tooteid.
 • Intensiivsed, erksad toonid on väiksema kattevõimega. Selliste värvitoonide puhul on soovitav eelnevalt pind katta sarnases, valgel pigmendil põhineval pastelses toonis. Vajadusel kanda pinnale kaks kihti.

Värvitooni vastupidavus vastavalt BFS- infolehele nr 26
Klass: A
Grupp: 1-3, vastavalt toonile

Läikeaste

Amphibolin / Amphibolin-W: siidjasmatt, G2

Säilitamine

Hoida jahedas ning kaitsta külma eest. Anumaid hoida tihedalt suletuna.

Tehnilised andmed

Omadused vastavalt standardile EVS EN 13 300.
Toonimise käigus võivad toote omadused muutuda.

Suurim tera suurus

peenike (< 100 µm)

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

50– 100 µm, E2

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdCO2

> 50 m, C1

Veeauru läbilaskvus

(w-väärtus): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (madal),W3

Veeauru läbilaskvus (sd- väärtus)

(sd-väärtus): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (keskmine), V2

Toonimise käigus võivad toote omadused muutuda.

Tähelepanu

Värvile lisatud "märgadhesiooni soodustaja” takistab, nagu meie klaasplaatidega tehtud laborikatse näitab, isegi ekstreemse niiskuse korral sideaine paisumist ja kaitseb nii värvi püsivalt mullide tekkimise ja mahakoorumise eest.
Bild 3 (003453.jpg)Bild 4 (003454.jpg)
Vasakul: tavaline dispersioonfassaadivärv, paremal: Amphibolin.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

Amphibolin:

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib


Amphibolin-W:

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema puhtad ja kuivad, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa,  standardi DIN 18363 lõiget  3. Kruntviimistlus teha vastavalt tehnilisele informatsioonile nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine".

Aluspinna ettevalmistamine

Välispinnad

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII survetugevus vastavalt EVS-EN 998-1 min 1,5 N/mm2
Värskelt krohvitud pinnad on pärast piisavat ooteaega, reeglina 2 nädalat, ca +20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Kruntimine Capagrund Universaliga vähendab leeliselistel pealiskrohvidel ehitussegude rühmadest PII ja PIII lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad mineraalkrohvid
Krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivad. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund või CapaSol RapidGrund. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida tootega Dupa-Putzfestiger. Ehitussegude rühma PII mineraalsed kergkrohvid viimistleda Sylitol®- või silikoonvaik-toodetega.

Betoon
Määrdunud või pudeneva pealispinnaga betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Nõrga imavusega või siledad pinnad kruntida Amphiboliniga, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Suure imavusega pinnad kruntida tootega OptiSilan TiefGrund või CapaSol RapidGrund. Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Kiudtsementplaadid koos asbestikiududega ja ilma asbestikiududeta
Järgida BFS- infolehte nr. 14. Asbestisisaldusega plaatide puhul järgida lisaks "Ohtlike ainete tehnilisi reegleid" (TRGS) 519. Kruntimisel palun järgida meie tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”. Lahtiselt paigutatud plaatidel töödelda ka tagakülg ja servad. Uued, tugevalt leeliselised kiudtsementplaadid tuleb lubjalaikude tekkimise vältimiseks kruntida Disbon 481 EP-Uniprimeriga.

Tsementlaastplaadid
Kuna tsementlaastplaadid on tugevalt leeliselised, tuleb lubjalaikude tekkimise vältimiseks kruntida pind Disbon 481 EP-Uniprimeriga.

Kandvad dispersioon-, dispersioonsilikaat- või silikoonvaikvärvkatted 
Vanad värvikihid puhastada survepesuga kehtivate eeskirjade järgi. Aluspinna kontrollimisel järgida BFS- infolehte nr 20.

Vanad värvkatted järgnevate omadustega:
Nõrgalt imav, kindel, kuiv, kandev: vt kattekihtide ülesehitust.
Keskmiselt imav: CapaGrund Universal kuni max 3% veega vedeldatult.
Tugevalt imav: kruntkiht tootega Caparol OptiSilan TiefGrund vedeldamata kujul.
Kriidistunud või tolmav (ka veekoormusega vastavalt BFS- infolehele nr 20, B.13 "Pealispinna tugevus, kriidistumine"): kruntkiht tootega Dupa-Putzfestiger.
Läikiv või vett- hülgav (hüdrofoobne): mehaaniliselt karestada. Kruntkiht tootega CapaGrund Universal. Kui pärast mehaanilist karestamist esineb veel pinnal hüdrofoobsust, siis teha kruntkiht tootega Dupa-Haftgrund.

Vanad kandvad plastoelastsed dispersioonivärvkatted, nt vanad Cap-elastiga kaetud pinnad
Vanad määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, käsitsi pestes või muul sobival viisil, järgides kehtivaid eeskirju. Lasta aluspinnal põhjalikult kuivada. Selliste aluspindade värvimisel tuleks reeglina kasutada valget Amphibolin/Amphibolin-W või heledaid kuni keskmise tumedusega värvitoone heledusastmega > 60.

Kandvad dispersioonkrohvid
Vanad krohvid puhastada sobival meetodil. Eeskirjadekohase märgpuhastuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist vastavalt korralikult kuivada. Pind kruntida tootega Amphibolin/Amphibolin-W, mis on vedeldatud kuni 5% veega.

Mittekandvad email-, dispersioonvärvkatted või dispersioonrohvid
Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt mehaaniliselt või lahusti abil ja puhastada pind kuuma veega kõrgsurvepesuga, järgides kehtivad eeskirju.
Pind kruntida tootega Amphibolin/Amphibolin-W, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Tugeva imavusega, liivased pinnad kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Mittekandvad mineraalsed värvkatted
Eemaldada täielikult lihvides, harjates, kraapides, survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, või mõnel muul sobival meetodil. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist põhjalikult kuivada. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Mitte mõõtuhoidev, töötlemata puit
Uuelt puidult eemaldada vaik. Õlirikas troopiline puit pesta nitrolahusega. Vanalt puidult eemaldada kahjustatud kihid kuni terve puidu süüni. Puiduniiskus ei tohi lehtpuidul ületada 12%, okaspuidul 15%. Pind kruntida Capalac Holz-Imprägniergrundiga.
Puidule, mis võib värvi muuta, tuleb kanda Capacryl Holz-IsoGrund vahekiht.

Tsingitud pinnad
Tsingitud pindade puhastamisel järgida BFS infolehte nr 5. Pind kruntida tootega Amphibolin/Amphibolin-W, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Kui tsingitud pinnad kaetakse toonitud värviga, võivad suure niiskuse mõjul pinnale tekkida valged laigud. Eemaldage laigud kuivanuna pühkides ja katke pind uuesti tootega Amphibolin/Amphibolin-W.

Kõva- PVC
Puhastada ja lihvida. Pind kruntida tootega Amphibolin/Amphibolin-W, mis on kuni 5% veega vedeldatud. Järgida BFS infolehte nr 22.

Coil-Coating värvkatted
Pesta ammoniaagilahusega. Kruntida tootega Amphibolin/Amphibolin-W. Tähelepanu: silikooni sisaldavad Coil-Coating värvkatteid ei ole võimalik üle värvida. Kuna neid ei ole ehitusplatsil võimalik kindlaks teha, tuleb alati teha proovivärvimine, mille käigus kontrollitakse värvi nakkuvust.

Tellismüüritis
Värvimiseks sobivad üksnes külmakindlad, imavad fassaaditellised või klinkerkivid, mis ei sisalda võõrkehi. Müüritise vuukides ei tohi olla pragusid, müüritis peab olema kuiv ja soolavaba.
Pind kruntida tootega Amphibolin/Amphibolin-W, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Kui kruntkihile ilmuvad pruunid laigud, tuleb töö jätkamiseks kasutada veevaba fassaadivärvi Duparol.

Tööstuslikest heitgaasidest ja tahmast määrdunud pinnad
Katta veevaba fassaadivärviga Duparol.

Seente või vetikatega saastunud pinnad
Hallitus ja vetikad eemaldada veejoaga, järgides kehtivaid eeskirju. Pinnad töödelda tootega Cpatox. Imava aluspinna korral kruntida tootega FungiGrund. Pärast piisavat kuivamist thea lõppviimistlus tootega Amphibolin-W.

Pragunenud krohv- või betoonpinnad
Vastavalt pragunemisklassidele viimistleda FibroSili, PermaSilani või Cap-elast süsteemiga.

Soolakahjustustega pinnad
Soolalaigud eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger. Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Defektid
Mineraalsete aluspindade pisidefektid parandada Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtliga. Suuremad, kuni 20 mm defektid on soovitav parandada Histolith Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad kruntida.

Sisepinnad (Amphibolin-W ei ole sisetingimustes kasutatav)

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII survetugevus vastavalt EVS-EN 998-1 min 1,5 N/mm2
Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistamiseta. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund või CapaSol RapidGrund.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV survetugevus vastavalt EVS-EN 13279 min 2 N/mm2
Lubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund või Dupa-Putzfestiger.

Kipsplaadid (kipskartongplaadid)
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada tootega Dupa-Putzfestiger. Vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid sisaldavad plaadid kruntida Caparol AquaSperrgrundiga. Järgida BFS infolehte nr 12.

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolm, liivane pealispind. Vaata lõiku kattekihtide ülesehitus.

Poorbetoon
Kruntida Capaplexiga, vedeldades vahekorras 1:3 veega.

Lubiliivakivi- ja tellismüüritis
Värvida ilma pinda eelnevalt töötlemata.

Kandvad värvkatted
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe üle värvida. Läikivad pealispinnad ja emailvärvikihid karestada.

Mittekandvad värvkatted
Eemaldada mittekandvad email- ja dispersioonvärvkatted või kunstvaikkrohvid. Nõrga imavusega, siledad pinnad võib kohe üle värvida. Suurepoorilised, liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiSilan TiefGrund või CapaSol RapidGrund. Mittekandvad mineraalsed värvkatted eemaldada mehaaniliselt ning puhastada pinnad tolmust. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Värvimata jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid
Värvida ilma pinda eelnevalt töötlemata.

Lahtised tapeedid
Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Hallitusega kaetud pinnad
Eemaldada hallitus märgpuhastuse käigus. Pesta pinnad Capatoxiga. Imav aluspind kruntida FungiGrundiga. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda värviga Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W-ga. Järgida seaduseid ja kohalikke eeskirju (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, samuti tahma- või rasvaplekilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada.
Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund.
Tugevasti määrdunud pinnad viimistleda värviga Caparol IsoDeck.

Puit ja puitmaterjalid
Kruntida vedeldamata Amphiboliniga. Puit või puitmaterjalid, mis võivad muuta värvi, töödelda isoleeriva krundiga Capacryl Holz-IsoGrund.

Väikesed defektid
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad Caparol-Akkordspachtel pahtliga, järgides kasutusjuhendit, ning vajadusel kruntida pind üle.

Pealekandmise meetod

Amphibolin kantakse pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Värvi pihustiga pealekandmisel nõrgalt või mitteimavale aluspinnale kruntida pind eelnevalt CapaGrund Universaliga.
Õhuvaba pihustamine (airless)
Pihustusnurk:  50°
Düüs:               0,017-0,021"
Pihustussurve:   150-180 bar

Amphibolin-W kanda pinnale ainult pintsli või rulliga.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekiht
Amphibolin/Amphibolin-W ilma vedeldamata või kuni 5% veega vedeldatult.

Lõppviimistluskiht
Amphibolin/Amphibolin-W ilma vedeldamata või vedeldatult kuni 5% veega. Karedatel aluspindadel vedeldatakse krunt- või vahe- ja viimistluskiht 5% veega ja kantakse hoolikalt peale.

Kulu

Ca 120 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.
Parima kaitse saavutamiseks vetikate ja seentega saastumise eest kanda pinnale 2 kihti Amphibolin-W, vähemalt 240 ml/m2, kihi paksus keskel vähemalt 150 µm. Iga järgnev kiht suurendab kulu vähemalt 120ml/m2 kihi kohta, iga järgneva kihi paksus ca 75 µm. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel 
Aluspind ja õhk min + 5 °C, max +30 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ja ülevärvitav 4- 6 tunni möödudes, vihmakindel 24 tunni pärast. Täiesti kuiv ja koormust taluv on pind umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogu pind värvida ühe korraga "märg-märjale” meetodil. Värv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvatele pindade katmiseks.
Krobelistel, struktureeritud välispindadel on parema lõpptulemuse saavutamiseks soovitatav kasutada matte fassaadivärve Muresko, Amphisil, AmphiSilan või Sylitol-Fassadenfarbe.
Värvi pealekandmisel õhuvaba pihustiga segada värv hoolikalt läbi ja sõeluda.
Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga AmphiSilan-Putzfestigeri.
Fassaadipindade puhul, mis objekti iseärasuste või ilmastikumõjutuste tõttu puutuvad tavapärasest enam kokku niiskusega, esineb kõrgendatud seente ja vetikate tekkimise risk. Seetõttu soovitame sellistel pindadel kasutada meie spetsiaalseid tooteid, nagu ThermoSan, Amphibolin-W või Duparol-W. Nimetatud tooted sisaldavad toimeaineid, mis pärsivad seente ja vetikate kasvu.
Amphibolin-W kaitseb pinda vetikate ja seentega saastumise eest. See toimeainete kooslus pakub pikaajalist, ajaliselt piiratud kaitset, mille kestvus sõltub objektist tulenevatest tingimustest nagu nt saaste ulatusest ja objekti niiskusest. Seepärast ei ole võimalik tagada püsiv kaitse seente ja vetikatega saastumise eest. Vetikate ja seentega kahjustatud pinna puhastamisel võib kasutada FungiGrundi.
Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus tekitada pinnal heledaid triipe. Tegu on kõikidele mattidele fassaadivärvidele omase tehnilise omadusega.
Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võib niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale tekkida kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks CapaGrund Universaliga. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki. Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25). Fenooli sisaldavate pinna desinfektsioonivahendite kasutamisel võib esineda pealispinna kollasust.

Sertifikaadid

 • Amphibolin Süsihappegaasi läbilaskvus
 • Amphibolin Heledus
 • Amphibolin Vastupidavus desinfektsioonivahenditele

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Amphibolin-W:
Arsti poole pöördudes näidata toote pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel koheselt veega loputada. Pihustussudu mitte sisse hingata. Kasutada kombifiltrit A2/P2. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2.

Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3 : 1) segu ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

See toode on „töödeldud toode" ELi määruse nr 528/2012 kohaselt (ei ole biotsiid) ja sisaldab järgmisi biotsiidides sisalduvaid toimeaineid: püritioontsink (CAS-nr 13463-41-7), terbutriin (CAS-nr 886-50-0), oktüülisotiasolinoon (CAS-nr 26530-20-1).

Tähelepanu!

Amphibolin:
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustussudu mitte sisse hingata. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti. 

Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3 : 1) segu ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

Gis- kood
Amphibolin:       BSW20   
Amphibolin-W:   BSW50   

(Vananenud värvide ja lakkide tootekood: Amphibolin: M-DF01, Amphibolin-W: M-DF01F)

Koostis

Amphibolin:
Polüakrülaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon, segu klorometüülisotiasolinoonist ja metüülisotiasolinoonist (3:1)).

Amphibolin-W:
Polüakrülaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon, segu klorometüülisotiasolinoonist ja metüülisotiasolinoonist (3:1)), abiained kelme moodustamiseks (tsinkpüritioon, terbutriin, oktüülisotiasolinoon).

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Riia Turisimi ja Loomemajanduse Tehnikum

Hotell L’Embitu

Silmapaistva värvilahendusega fassaad…

Metropol Spa Hotelli meelirahustav…

Ülemiste tüdruk

Elegants ja glamuur

Uuenduslik klaaskangas: elegntne ja…

BMW peakontor