caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218918/062074_Sylitol_Minera_NE_22_KG_NE.png

Sylitol® Minera

Kvartskrunt ja silikaatvärv sise- ja välistöödeks vastavalt standardile DIN 18 363, pt 2.4.1.

Kasutusala

Hästi täitev, struktuuri tasandav ja pragusid kattev värv välis- ja sisetöödeks. Sobib krunt-, vahe- ja viimistluskihiks. Sylitol- Minera sobib suurepäraselt naket parandavaks vahekihiks siledatele ja tihedatele aluspindadele või pindadele, kust vanad värvkatted on lahustiga eemaldatud. Samuti sobib Sylitol- Minera pinna kruntimiseks enne selle katmist silikaatvärvidega ning väikeste krohvis olevate löögiaukude, defektide ja pragude täitmiseks enne pinna katmist Sylitol- värvide ja –krohvidega. Sobib ka sisetöödel spetsiaalselt ette nähtud peenestruktuurilise vahekihi tegemiseks. Sylitol- Minera sobib poorbetoonist seinaplaatide värvimiseks ja vastab poorbetooni tootja kehtestatud nõudmistele.

Omadused

  • Ei sisalda konservante, lahusteid ega pehmendusaineid
  • llmastikukindel
  • Pragusid kattev, hästi täitev
  • Sorptsioonivõimeline
  • CO2-läbilaskev
  • Tänu ränistumisele hea nakkuvus mineraalsete aluspindadega
  • Naket parandav vahekiht siledatele, tihedatele aluspindadele
  • Keskkonnasõbralik
  • Mitte põlev, klass A2, vastavalt standardile DIN 4102
  • Ei sisalda mustuse ladestumist soodustavaid ühendeid

Sideaine

Orgaaniliste lisanditega kaaliumvesiklaas vastavalt standardile DIN 18 363, pt 2.4.1.

Pakendi maht

8 kg ja 22 kg

Värvitoonid

Valge.
Toonitav kuni 10% Histolith- täistoonvärvidega. Suurema värvikoguse lisamisel ei ole võimalik saavutada soovikohast struktuuri ja täitvust. Kohapeal toonides tuleb kogu vajaminev värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevusi.
Kui üht värvitooni tellitakse korraga 200 kg või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve. Sylitol- Minera on ColorExpressi süsteemis masinaga toonitav kõigi levinud värvikaartide järgi heledates toonides kuni heledusastmeni 70. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Poorbetooni värvimisel peaks värvi heledusaste olema suurem kui 40. Briljantselt säravad, intensiivsed värvitoonid võivad olla väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide korral soovitatav pind eelnevalt sarnase, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga katta. Võib osutuda vajalikuks pind teist korda katta.

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26

Klass: B

Grupp: 1

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakend korralikult sulgeda. Värvi hoida ainult plastanumates. Säilivusaeg umbes 12 kuud.

Tehnilised andmed

Veeläbilaskvus:  (w-väärtus)  0,1 (0,09) [kg/(m2 ·h0,5)] (madal), W3

Peale toote toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

 

Suurim tera suurus

1500 µm, S3

Tihedus

ca 1,7 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

200-400 µm, E4

Veeauru läbilaskvus

0,014 (0,015) m (kõrge), V1

Pragunemisklassid

pragude ületamine, kattekihtide ülesehitus: 2 x 400 g/m2 Sylitol- Minera, klass A1 (> 100µm)

Täiendavad tooted

Sylitol- Konzentrat 111

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Välispinnad

Krohvid ehitussegude rühmadest PIc, PII ja PIII

Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20° C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb arvestada  pikema ooteajaga.

Tolmavad krohvid

Värvi nakkumist takistav kriidine või tolmav krohvi pealispind töödelda tootega Histolith Fluat ja seejärel pind pesta.

Nõrglubjakihiga kaetud krohvid

Nõrglubjakiht, mille tunneb ära kerge läike tõttu, eemaldada töödeldes pinda tootega Histolith Fluat ja seejärel pind pesta.

Liivase pealispinnaga krohvid

Krohv kuivalt üle harjata ja seejärel pesta kogu pind surveveega, järgides kehtestatud eeskirju.

Vanad tugevad krohvid ehitussegude rühmadest PIc, PII ja PIII

Määrdunud pealispind puhastada käsitsi või masinaga, nt survepesuga või liivalisandiga kõrgsurvepesuga, järgides kehtestatud eeskirju. Liivaga survepesu on võimalik ainult ehitussegude rühmade PII ja PIII krohvide korral.

Poorbetoonist seinaplaadid

Poorbetoonpinnad korralikult üle harjata. Mustus eemaldada. Üle 5 mm sügavused augud ja defektid parandada tootega Disbofein 331 Reparaturmörtel, betoonitühimikud ja tootmisest tingitud ebatasasused, samuti alla 5 mm sügavused augud ja defektid parandada pahtliga Disbofein 332 Spachtel.

Krohviparandused

Avatud pragude ja kahjustatud krohvipindade parandamisel tuleb jälgida, et parandussegu vastaks olemasoleva krohvi tugevusele ja struktuurile. Krohviparandusteks sobivad eriti hästi tufi-lubja ja tufi-tsemendi baasil valmistatud valmissegud. Enne värvimist tuleb korralikult kõvastunud ja kuivanud krohviparandused töödelda tootega Histolith Fluat ja pind üle pesta. Seejuures tuleb jälgida, et tootega Histolith Fluat töödeldakse 1-2 harjatõmbe laiuselt ka krohviparanduste kõrvale jääv pind. Suuremate krohviparanduste korral tuleb töödelda kogu pind (vana ja värske krohv).

Vanad mineraalsed värvkatted

Vanad, aluspinnaga tugevalt seotud värvkatted puhastada kuivalt või märjalt. Lahtised, kahjustatud mineraalsed värvkatted maha lihvida, maha kraapida või keemiliselt eemaldada ja kogu pind korralikult veega üle pesta. Pind kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111 ja vee 2:1 seguga.

Vanad mittekandvad dispersioonvärvkatted

Eemaldada täielikult mehaanilisel teel või lahustite abil ja puhastada kuuma veega kõrgsurvepesuga, järgides kehtestatud eeskirju. Lahustiga puhastatud, mitteimav aluspind kruntida tootega Sylitol- Minera. Lahustiga puhastatud, suure imavusega aluspind kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111 ja vee 2:1 seguga.

Vanad matid hea kandevõimega dispersioonvärvkatted

Mustus ja kergelt kriidistunud pealispind puhastada täielikult survepesuga või mõnel muul sobival meetodil, järgides kehtestatud eeskirju. Vahekiht teha tootega Sylitol- Compact.

Lubiliivakivimüüritis

Värvimiseks sobivad ainult külmakindlad kivid, mis ei sisalda paisuvaid ega värvi andvaid võõrkehi nagu liiva- ja savitükid jne. Vuukides ei tohi olla pragusid ja nad ei tohi sisaldada nakkumist takistavaid tihendusmaterjale vms. Soolakahjustused kuivalt maha harjata. Pudeneva pealispinna korral töödelda kogu pind tootega Histolith Fluat ja seejärel pesta. Katuse-, akna- ja põrandaühendused tuleb teostada vastavalt Saksa Lubiliivakivi Ühingu eeskirjadele.

Kivide värvimine

Looduskivid peavad olema tugevad, kuivad ja terved. Kahjustunud pealispinnaga kivide tugevdamiseks tuleb neid enne värvimist mitu korda töödelda tootega Histolith Steinfestiger. Määrdunud kivid puhastada surve-pesuga, järgides kehtestatud eeskirju. Defektseid kohti ei tohi parandada krohviseguga, vaid kasutada tuleb spetsiaalseid tehiskivimaterjale. Parandatud kohad peavad olema korralikult kuivanud, enne värvimist tuleb nad nõuetekohaselt töödelda tootega Histolith Fluat.

Ülespoole imbuv niiskus

Üleskerkiv niiskus võib värvkatteid enneaegselt kahjustada. Pikaajalist edu tagab ainult horisontaalse isolatsiooni paigaldamine. Hea ja kestva lahenduse annab  krohvisaneerimissüsteemi Histolith Trass-Sanierputz-System kasutamine. Eriti vanemate hoonete puhul on kasulik sokli ja maapinna vahele rajada kuivamist ja niiskuse aurustumist võimaldav filtreeriv kruusakiht.

Soolakahjustustega pinnad

Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Sisepinnad

Mineraalsed, nõrglubjakihiga kaetud, tolmava või pudeneva pealispinnaga aluspinnad

Täielikult eemaldada mehaanilisel teel või fluorosilikaadiga töödeldes ja seejärel pesta veega.

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII.

Tugevad, normaalse imavusega krohvid värvida ilma pinda eelnevat töötlemata. Järelkrohvitavad kohad töödelda pärast kuivamist tootega Histolith Fluat ja seejärel pesta.

Kipskrohvid ehitussegude rühmast PIV

Tugevad krohvid kruntida tootega Caparol- Haftgrund. Pehmed kipskrohvid katta tugevdava krundiga Caparol-Tiefgrund TB. Nõrglubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida ja puhastada tolmust, kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB. Pärast piisavat kuivamist kanda pinnale vahekiht tootega Caparol- Haftgrund.

Kipsplaadid (kipskartongplaadid)

Pahtli teravad servad maha lihvida. Pind kruntida tootega Caparol- Haftgrund. Pehmed pahtlikohad tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB. Pind kruntida tootega Caparol- Haftgrund. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid aineid, kruntida tootega Caparol AquaSperrgrund ja vahekiht teha tootega Caparol- Haftgrund (järgida BFS infolehte nr 12).

Kipsist ehitusplaadid

Kruntida tootega Caparol- Haftgrund.

Betoon

Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed. Pind kruntida tootega Caparol- Haftgrund.

Lubiliivakivimüüritis

Soolakahjustused kuivalt maha harjata.

Tellismüüritis

Pind kruntida tootega Caparol- Haftgrund.

Hea kandevõimega matid dispersioonvärvkatted ja polümeerkrohvid

Pind kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Halva kandevõimega kattekihid

Halva kattevõimega lakikihid ja dispersioonvärvkatted või polümeerkrohvid eemaldada. Pind kruntida tootega Caparol- Haftgrund. Halva kandevõimega mineraalsed värvkatted mehaaniliselt eemaldada. Pind kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111 ja vee 2:1 seguga.

Liimvärvid

Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol- Tiefgrund TB ja vahekiht teha tootega Caparol- Haftgrund.

Hallitusega kaetud pinnad

Hallitus eemaldada märjalt puhastades. Pind pesta tootega Capatox või FungiGrund ja lasta hästi kuivada. Seejärel pind kruntida vastavalt aluspinna liigile ja seisundile. Tugevasti kahjustunud pindadel kasutada Caparoli spetsiaaltooteid Indeko- W, Malerit- W või Fungitex- W. Seejuures tuleb kinni pidada seadustest ja kohalikest eeskirjadest (nt bioainetele ja ohtlikele ainetele kehtestatud eeskirjad).

Soolakahjustustega pinnad

Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Pealekandmise meetod

Siledatele aluspindadele on soovitatav Sylitol- Minera kanda pintsliga, struktureeritud aluspindadele seevastu rulliga.

Poorbetoonist seinaplaadid

Kruntkiht kanda pinnale rulliga. Viimistluskiht kanda pinnale rulliga plaathaaval ja kohe pärast värvi peale-kandmist rullida pind vahtkummist struktuurrulliga (nt Moltropren) ühesuunaliste liigutustega, ühtlaselt ja ilma vahesid jätmata üle.

Pahteldamine

Pahteldamiseks sobiva konsistentsi saamiseks segada Sylitol- Minera värvi peene kvartsliivaga.

Kattekihtide ülesehitus

Sylitol- Minera kantakse pinnale paksu küllastunud kihina, kruntimiseks vedeldatakse kuni 10%, vahe- ja viimistluskihi tegemiseks kuni 5% Sylitol-Konzentrat 111-ga. Suure ja ebaühtlase imavusega aluspinnad tuleb eelnevalt kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111 ja vee 2 : 1 seguga. Kui värvi kasutatakse poorbetooni esmakordseks katmiseks, tuleb üks ämber (22 kg) Sylitol- Minerat pinna kruntimiseks vedeldada ca 1,6–2,0 liitri (8–10 massiprotsendi) ja viimistluskihi tegemiseks ca 0,4–0,6 liitri (2–3 massiprotsendi) Sylitol-Konzentrat 111-ga.

Kulu

400–500 g/m2 kihi kohta. Olenevalt aluspinna imavusest ja struktuurist võib materjalikulu suureneda. Poorbetoonist seinaplaatide esmakordsel katmisel tuleb nii kruntimisel kui ka viimistluskihi pealekandmisel arvestada materjalikuluga 900–1000 g/m2.

Materjalikulu on arvestatud keskmiste kulunormide järgi. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel

+ 8 °C aluspind ja õhk. Värvi mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, väga kõrge õhuniiskuse (udu) või tugeva tuule korral, samuti tugevasti kuumenenud aluspindadele. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrguga. Ettevaatust öökülmaohu korral!

Sobivus teiste värvidega

Sylitol- Minera spetsiifiliste omaduste säilitamiseks ei tohi teda segada teiste värvidega.

Pindade kinnikatmine

Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, värvitud pinnad, klinker, looduskivid, metall, samuti naturaalne või lasuuritud puit, tuleb hoolikalt kinni katta. Värvipritsmed tuleb viivitamatult rohke veega maha pesta.

Konstruktiivsed abinõud

Väljaulatuvad hooneosad, nagu simsid, aknalauad, müürikroonid jne tuleb asjatundlikult kinni katta, vältimaks seina määrdumist või liigset niiskumist.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures peab värvil enne järgmise kihi pealekandmist laskma vähemalt 12 tundi kuivada. Poorbetooni esmakordsel katmisel on kuivamisaeg vähemalt 24 tundi. Jahe ja niiske ilmastik pikendab kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada pesuvahendit. Tööpauside ajal hoida töövahendid värvi või vee sees.

Tähelepanu

Suuremate pindade värvimisel tuleb värvi nähtavate jätkukohtade vältimiseks kasutada piisaval arvul tööjõudu ja pind katta ühe korraga "märg-märjale” meetodil. Krohv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvate pindade katmiseks. Kui siseruumides kasutatakse kruntimiseks toodet Caparol-Tiefgrund TB, võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada aromaatidevaba, vähese lõhnaga krunti AmphiSilan-Putzfestiger. Kui soovitakse vältida, et mineraalsetele pindadele kantud toonitud Sylitol ei jääks laiguline, tuleks pind üle katta soovitud toonis tootega Sylitol- Finish. Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine. (BFS- infoleht nr. 25). Kipsi sisaldavate pahtlimasside korral võib esineda värvimuutusi. Antud riski vähendab vahekiht tootega Caparol- Haftgrund.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida värvipritsmete sattumist silma ja nahale. Silma või nahale sattumisel pesta kohe veega. Värvitava ala ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakile-värvile, klaasile, keraamikale, metallile ja looduskivile sattunud pritsmed koheselt maha pesta. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Koostis

Kaaliumvesiklaas, akrüülvaikdispersioon, mineraalsed pigmendid ja täiteained, vesi, lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Eesti posti maja, Elamu Lossi plats 4