caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218917/062073_Sylitol_Finish_130_10_L_NE.png

Sylitol® Finish 130

Ilmastikukindel silikaatvärv fassaadile

Kasutusala

Kasutusvalmis silikaatvärv, mille sideaineks on orgaaniliste stabilisaatoritega kaaliumvesiklaas. Sylitol® Finish kaetud pinnad on ilmastikukindlad, need värvid on väga hea kattevõime ja intensiivse valge värvitooniga, sisaldavad mittepleekivaid pigmente ja on väga hea difusioonivõimega. Sobivad värvimata mineraalse krohvi, tugeva ja kobrutiseta looduskivi ning lubiliivakivimüüritiste värvimiseks, samuti vanade kandvate silikaatvärvide ja -krohvide renoveerimiseks.

Omadused

  • Ilmastikukindel
  • Sorbtsioonivõimeline
  • CO2 läbilaskev
  • Topeltränistuv, kvartstugevdusega
  • Tänu ränistumisele hea nakkuvus mineraalsete aluspindadega
  • Lihtne peale kanda

Pakendi maht

Sylitol® Finish 
  • 1,25 l, 2,5 l, 10 l, 15 l

Värvitoonid

Valge

Sylitol® Finish on ColorExpressi toonimismasinates teatud piirangutega toonitav kõikide kasutatavate värvikollektsioonide järgi. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Briljantselt säravad, intensiivsed värvitoonid on väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide puhul soovitav pind eelnevalt katta antud tooniga võrreldava, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Võimalik, et osutub vajalikuks pind teist korda katta.

Värvitooni püsivus vastavalt BFS info-lehele nr 26:
Klass: B
Grupp: 1

Läikeaste

Matt, G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakendid tihedalt sulgeda. Hoida ainult plastikanumates. Säilivusaeg ca 12 kuud.

Tehnilised andmed

Parameetrid vastavalt standardile EVS EN 1062

Suurim tera suurus

< 100 µm, S1

Tihedus

ca 1,5g/cm3

Kuivanud kihi paksus

100-200 µm, E3

Veeimavus (w-väärtus)

≤ 0,1 (0,08) [kg/(m2 · h0,5] (madal), W3

Veeauru läbilaskvus (sd- väärtus)

< 0,14 (0,02) m (kõrge), V1

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Täiendavad tooted

Sylitol® Konzentrat 111, Sylitol® Minera

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

Sylitol® Finish 

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Tööde teostamisel järgida määruse VOB C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.1.10 ja pt 3.2.1.

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinnad

Ühtlase värvitooniga pindade saamiseks tuleb aluspinna imavus ühtlustada. Ilmastikust kahjustatud prits- ja kraapekrohvidele tuleb pärast kruntimist tootega Sylitol® Konzentrat 111, mida on lahjendatud vahekorras 2:1 veega, kanda rulli abil struktuuri tasandav vahekiht Sylitol® Mineraga. Rohkete parandustega, kergelt pragunenud pindadele tuleb kanda 1-2 vahekihti Sylitol® Mineraga. Siledatele pindadele on soovitatav kanda Sylitol® Minera harjaga, karedatele pindadele rulliga. Suuremate pindade värvimisel tuleb värvi nähtavate jätkukohtade vältimiseks kasutada piisavalt tööjõudu ja pind katta ühe korraga "märg-märjale" meetodil.

Ise toonides tuleb kogu värvimiseks vaja-lik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust.

Aluspinna ettevalmistamine

Uued krohvid ehitussegude rühmadest PI c, P II ja P III:
Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20° C temperatuuri ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb rakendada pikemat ooteaega.

Tolmavad krohvid
Värvi nakkumist takistav kriidine või tolmav krohvi pealispind eemaldada tootega Histolith® Fluat ja seejärel pind pesta. 

Nõrglubjakihiga kaetud krohvid
Nõrglubjakiht, mille tunneb ära kerge läike järgi, eemaldada tootega Histolith® Fluat ja seejärel pind pesta.

Krohviparandused
Lahtiste pragude ja kahjustatud krohvipindade parandamisel tuleb jälgida, et parandussegu tugevus ja struktuur sarnaneks parandatava krohvi omale. Eriti hästi sobivad krohviparanduste tegemiseks tufilubja/tufitsemendi baasil valmistatud valmissegud. Parandatud kohad peavad enne värvimist olema kõvastunud ja läbikuivanud ning need tuleb töödelda tootega Histolith Fluat ja seejärel pesta. Seejuures tähele panna, et toodet Histolith® Fluat töödelda alati 1-2 harja laiuselt üle paranduskoha. Suuremate krohviparanduste korral töödelda alati kogu pind (nii vana kui uus krohv) fluorosilikaadiga ja seejärel pesta.

Vanad mineraalsed värvkatted
Vanad, aluspinnaga tugevalt seotud värvkatted puhastada kuivalt või märjalt. Lahtised, ilmastikust kahjustatud mineraalsed värvkatted maha lihvida, maha kraapida või keemiliselt eemaldada ja kogu pind korralikult veega üle pesta. Pind kruntida tootega Sylitol® Konzentrat 111, mida on lahjendatud vahekorras 2:1 veega.

Vanad, mittekandvad dispersioon-värvkatted
Eemaldada täielikult sobival meetodil, nt mehaaniliselt või lahustite abil ja puhastada kõrgsurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Keemiliselt puhastatud, mitteimav aluspind kruntida tootega Sylitol® Minera. Keemiliselt puhastatud, suure imavusega aluspind kruntida Sylitol® Konzentrat 111 ja vee 2:1 seguga. Vahekiht teha tootega Sylitol® Minera.

Vanad, kandvad matid dispersioon-värvkatted
Mustus ja kergelt kriidistunud pealispind survepesuga või teisi sobivaid meetodeid kasutades põhjalikult puhastada, järgides kehtivaid eeskirju. Vahekiht teha tootega Sylito® Compact.

Liivase pealispinnaga krohvid
Pind kuivalt harjata ja kogu pind puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju.

Vanad tugevad krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III
Määrdunud pealispind puhastada käsitsi või masinaga, nt survepesu või liivalisandiga kõrgsurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Liivaga survepesu on võimalik ainult ehitussegude rühmade P II ja P III krohvide korral. Vetikate või seenhallitusega kaetud krohvid puhastada survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, ja töö-delda vastavalt eeskirjale tootega Capatox. Vajadusel katta pind fungitsiidse ja algitsiidse toimega spetsiaalvärviga ThermoSan.

Mineraalsed ja silikaatsoojustuskrohvid
Määrdunud ja sammaldunud krohv puhastada nõrgasurvelise survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, vajadusel lisada puhastusvahendeid. Mehaaniliselt mitte puhastada. Sammaldunud või seenhallitusega kaetud krohvid töödelda vastavalt eeskirjale tootega Capatox. Vajadusel katta pind fungitsiidse ja algitsiidse toimega spetsiaalvärviga ThermoSan.

Lubiliivakivimüüritis
Värvida saab ainult külmakindlaid kive, mis ei sisalda paisuvaid ja värviandvaid võõrkehi, nagu liiva- või savitükid jne. Vuukides ei tohi olla pragusid ja nad ei tohi sisaldada värvi nakkumist takistavaid tihendusmaterjale vms. Soolakahjustused kuivalt maha harjata. Tolmava/kriidise pealispinna korral töödelda kogu pind tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta. Katuse-, akna- ja põrandaühendused tuleb teostada vastavalt Saksa Lubiliivakivi Ühingu eeskirjadele. Järgida BFS infolehte nr 2.

Kivide värvimine
Looduskivid peavad olema tugevad, kuivad ja kobrutisteta. Kahjustatud pealispinnaga kivide tugevdamiseks tuleb neid enne värvimist mitu korda töödelda tootega Histolith® Steinfestiger. Määrdunud kivid puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Defektseid kohti ei tohi parandada krohviseguga, vaid kasutada tuleb spetsiaalseid tehiskivimaterjale. Parandatud kohad peavad korralikult kui-vama, enne värvimist tuleb neid oskusli-kult töödelda fluorosilikaadiga ja seejärel pesta.

Ülespoole imbuv niiskus
Ülespoole imbuv niiskus võib värvkatteid enneaegselt kahjustada. Pikaajalise edu tagab ainult horisontaalse isolatsiooni paigaldamine. Hea ja kestva lahenduse pakub krohvisaneerimissüsteem, nt Histolith® Trass-Sanierputz-Programm. Eriti vanemate hoonete puhul on kasulik sokli ja maapinna vahele rajada kuivamist ja niiskuse aurustumist võimaldav filtreeriv kruusakiht.

Pealekandmise meetod

Toodet Sylitol® Finish võib pinnale kanda rulli, pintsli ja pihustamise teel

Õhuvaba pihustamine
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,023-0,027"
Rõhk: 150-180 bar
Enne pihustamist tuleb värv korralikult läbi segada ja sõeluda.


Kattekihtide ülesehitus

Nõrga ja ühtlaselt imavad krohvid, tehiskivid ja lubiliivakivimüüritised ning krunditud aluspinnad
Pärast vastavat eeltöötlust kanda kruntkihina pinnale segu Sylitol® Finish, lahjenatuna maksimaalselt 10% Sylitol® Konzentrat 111-ga. Lõppviimistluseks lahjendada max. 3 % Sylitol® Konzentrat 111-ga.

Tugevalt ja ebaühtlaselt imavad krohvid, liivase pealispinnaga krohvid

Pärast vastavat eeltöötlust kanda kruntkihina pinnale segu, mis koosneb 2 mahuosast Sylitol® Konzentrat 111 ja 1 mahuosast veest, kandes segu pinnale harjaga hästi hõõrudes. Tugevalt imavad krohvipinnad kruntida kaks korda "märg-märjale" meetodil. Vahekihi jaoks lahjendada max 10% Sylitol® Konzentrat 111.ga. Lõppviimistluseks lahjendada toodet Sylitol® Finish maksimaalselt 3% tootega Sylitol-Konzentrat 111.

Kulu

Ca 150- 250 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem.

Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel +8 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures peab kuivamisaeg erinevate värvikihtide pealekandmise vahel olema vähemalt 12 tundi. Pind on vihmakindel 24 tunni pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada puhastusvahendit. Tööpauside ajal hoida töövahendeid värvi sees või vee all.

Tähelepanu

Heledusastmega < 20 värvitoonid ei ole sobivad kasutamiseks soojusisolatsioonile.

Toodet mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, väga kõrge õhuniiskuse (udu) või tugeva tuule korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrguga. Ettevaatust öökülmaohu korral! Toodet ei tohi peale kanda emailvärvikihtidele, soolakobrutistega aluspindadele, tehismaterjalidele ja puidule. Värv ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Toote pealekandmisel väikese kaldega pindadele tuleb jälgida, et vee äravool oleks laitmatu.

Tumedamate värvitoonide puhul võib mehaaniline puude (kriimustus) tekitada heledaid jooni (nn kirjutamisefekt). Tegemist on mattide fassaadivärvide tootespetsiifilise omadusega. Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale ilmuda kollakasläbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul.

Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks tootega Capagrund Universal. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki. Parandamisel tekkivad jäljed sõltuvad paljudest faktoritest ning on seetõttu välti-matud (BFS infoleht nr 25).

Sobivus teiste värvidega
Sylitol- tooteid ei tohi nende eriliste omaduste säilimise huvides segada teiste värvidega.

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall, samuti naturaalne või lasuuritud puit, tuleb hoolikalt kinni katta. Värvipritsmed tuleb viivitamatult rohke veega maha pesta.
Tugeva tuule korral, eriti värvi pealekandmisel rulli või värvipritsiga, katta tellingud kaitsekiledega.

Konstruktiivsed abinõud
Väljaulatuvad hooneosad, nagu karniisid, aknalauad, müürikroonid jne tuleb asjatundlikult kinni katta, vältimaks seina määrdumist või liigset läbiniiskumist.

Immutamine
Pidevalt pinnale tilkuv vesi vähendab värvkatte vastupidavust. Ohustatud pindade töötlemine hüdrofoobse immutusvahendiga Disboxan 452 Wetterschutz aitab oluliselt pikendada värvkatte vastupidavust. Enne pinna immutamist peab värv vähemalt 10 päeva kuivama. Siloksaanimmutusvahend Disboxan 452 Wetterschutz kaitseb tõhusalt ka puhastatud kivipindasid enneaegse sammaldumise, kahjulike ainete sissetungi ja tilkuva vee kahjuliku mõju eest.

Soolakahjustustega pinnad
Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvkatte pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Sylitol Finish:
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit A2. Tööde teostamise ning pinna kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku ventilatsiooni eest. Söömine, joomine ja suitsetamine tööde teostamise ajal on keelatud. Silma ja nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Tugevalt leeline. Kaitsta silmi ja nahka värvipritsmete eest. Värvitava ala ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakile, klaasile, keraamikale, metallile ja looduskivile sattunud pritsmed koheselt maha pesta. 
 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 15 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

Sylitol Finish: M-SK01

Koostis

Sylitol Finish: Kaaliumvesiklaas, akrüülvaigudispersioon, mineraalsed pigmendid ja täiteained, vesi, lisandid.

Täpsemad andmed

Vt. tooteohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Meeldejääva fassaadiga korterelamu Riias

Jelgava loss

Läti Ülikooli raamatukogu

Riia Prantsuse Lütseum

Väärika hoone pilkupüüdev fassaad

Daugavpilsi kohus

Tartu Observatoorium

Pagari 1 luksuslik kortermaja

Niine 11 A Loomemaja

Eesti posti maja, Elamu Lossi plats 4

Aleksander Nevski katedraal Toompeal

Tigutorn

Kuressaare haigla

Eramu Pärnus

Korterelamu Võru 39

Tasku Keskus

Tartu Vene Lütseum