caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/207675/060470_Duparol.png

Duparol

Vesialuseline, matt fassaadivärv. Spetsiaalvärv betoonile ja asbesttsemendile. Probleemide lahendajad kriitiliste aluspindade korral.

Kasutusala

Ilmastikukindlaks fassaadikatteks, eriti sobiv betoonile ja asbesttsemendile. Kaitseb hästi agressiivsete heitgaaside eest.
Duparol-W sisaldab tugevatoimelisi aineid kaitsmaks pinda seente ja vetikatega saastumise eest.

Omadused

 • ilmastikukindel
 • vett tõrjuv
 • pigetevaba
 • vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv
 • ei karda külma säilitamise ega töötlemise ajal

Sideaine

polümerisaatvaik

Pakendi maht

 • Duparol: 12,5 l
 • Duparol-W: 12,5 l

Värvitoonid

Valge.

Duparol-W tohib kasutada ainult valges või pastelses värvitoonis. Duparoli toonitakse tööstuslikult ja intensiivsete värvitoonide puhul (heledusaste < 70) tuleks kruntvärvina kasutada samas värvitoonis Dupa-Haftgrund või CapaGrund Universali. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida värvitooni täpsust enne pinnalekandmist. Teineteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Intensiivsete värvitoonide puhul võib parandustööde käigus esineda värvitooni erinevusi. Vajadusel pind üle töödelda. Briljantsed, intensiivsed värvitoonid on väiksema kattevõimega. Selliste värvitoonide puhul on soovitav eelnevalt pind katta sarnases, valgel pigmendil põhineval pastelses toonis. Vajadusel kanda pinnale kaks kihti.

Värvitooni vastupidavus vastavalt BFS- infolehele nr 26

Duparol ja Duparol-W:
Klass: A
Grupp: 1-3, vastavalt toonile.

Läikeaste

matt

Tehnilised andmed

vastavalt DIN EN 1062

Suurim tera suurus

< 100 µm, S1

Tihedus

ca. 1,2–1,4 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

100 – 200 µm, E3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdCO2

> 50 m, C

Veeauru läbilaskvus

(w-väärtus): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (madal), W3

Veeauru läbilaskvus (sd- väärtus)

(sd-väärtus): ≥ 1,4 m (madal), V3. Toonimise käigus võivad andmed muutuda.

Täiendavad tooted

Dupa-Haftgrund

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ning vaba nakkumist takistavatest ainetest ja osakestest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Välispinnad

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII/ miimaalne survetugevus DIN EN 998-1 vähemalt 1,5 N/mm2
Värskelt krohvitud pinnad on pärast piisavat ooteaega, reeglina 2 nädalat, ca 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast.
Vanad krohvid: krohviparandused peavad olema korralikult kivistunud ja kuivad. Jämedapoorsed, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida Dupa-grundiga. Ehitussegude rühma P II mineraalsed kergkrohvid viimistleda Sylitol- või AmphiSilan-toodetega.

Betoon: 
Määrdunud või pudeneva pealispinnaga betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Nõrga imavusega või siledad pinnad kruntida CapaGrund Universal. Tolmavad betoonpinnad kruntida Dupa-grundiga.

Kiudtsementplaadid koos asbestikiududega ja ilma asbestikiududeta:
Järgida BFS- infolehte nr. 14. Asbestisisaldusega plaatide puhul järgida lisaks Ohtlike ainete tehnilisi reegleid (TRGS) 519. Kruntimisel palun järgida meie tehnilist informatsiooni nr. 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”. Lahtiselt paigutatud plaatidel töödelda ka tagakülg ja servad. Uued, tugevalt leeliselised kiudtsementplaadid tuleb lubjalaikude tekkimise vältimiseks kruntida Disbon 481 EPUniprimeriga.

Tsementlaastplaadid:
Kuna tsementlaastplaadid on tugevalt leeliselised, tuleb lubjalaikude tekkimise vältimiseks kruntida pind Disbon 481 EP-Uniprimeriga.

Telliskivimüüritis:
Ülevärvimiseks sobivad ainult külmakindlad müüritised ja klinker. Müüritis peab olema pragudeta vuugitud, kuiv ja sooladevaba. Üks kruntkiht Dupa-grund´iga.

Kandvad kunstvaikkrohvikihid:
Vanad krohvid puhastada sobiva meetodiga.Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist põhjalikult kuivada. Kruntida CapaGrund Universaliga. Uued pinnad katta ilma eeltöötluseta. 

Kandvad email- või dispersioonvärvikihid:
Läikivad pealispinnad ja emailvärvikihid karestada. Vanad määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, pesta käsitsi või puhastada muul sobival viisil, järgides kehtivaid eeskirju. Pind kruntida CapaGrund Universaliga. Muude puhastusmeetodite puhul (pesemine, harjamine või pihustamine) kruntida tootega Dupa-Grund, lahjendamata kujul.

Vanad kandvad silikaatvärvid ja -krohvid:
Viimistleda Sylitol- või AmphiSilan-toodetega.

Mittekandvad mineraalsed pinnad:
Eemaldada täielikult lihvides, harjates, kraapides, survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, või mõnel muul sobival meetodil. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist põhjalikult kuivada. Pind kruntida Dupa-grundiga.

Mittekandvad email-, dispersioonvärvkatted või polümeerkrohvid:
Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt. mehaaniliselt või lahusti abil ja puhastada pind kuuma veega kõrgsurvepesuga, järgides kehtivad eeskirju.
Nõrgalt imavad pinnad kruntida toote CapaGrund Universal. Tolmavad, liivased, imavad pinnad kruntida Dupa-grundiga.

Tööstuslikest heitgaasidest ja tahmast määrdunud pinnad:
Puhastada sobival meetodil, mehaaniliselt või kõrgsurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Kruntimine vastavalt aluspinna omadustele ja olemusele.

Seente või vetikatega saastunud pinnad:
Hallitus ja seened eemaldada survepesuriga, järgides kehtivaid eeskirju. Pind üle pesta Capatoxi või FungiGrundiga. Kaitseks uue kahjustumise eest soovitame viimistluskihiks läbikuivanud pinnale kasutada toodet Duparol W.

Pragunenud krohv- või betoonpinnad:
Katta Cap-elastiga.

Katmata lubiliivakivi-müüritised:
Viimistleda Sylitol- või AmphiSilan-toodetega.

Soolakahjustustega pinnad:
Soolalaigud eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida Dupa-grundiga. Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Defektid:
Mineraalsete aluspindade pisidefektid parandada Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtliga. Suuremad, kuni 20 mm defektid on soovitav parandada Histolith Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad kruntida. 

Sisepinnad:
Sisepindadel kasutada lahustibaasil vähese lõhnaga kiir-renoveerimisvärvi Dupa-inn. 

Pealekandmise meetod

Kanda pinnale lahustile vastupidava rulli või pintsliga.

Kattekihtide ülesehitus

Valged ja heledad toonid ( valguse peegeldustegur suurem kui 70 )

Krunt- ja vaheviimistlukiht: Duparol või Duparol-W´ga, lahjendamata kujul.
Viimistluskiht: Duparol´iga või 2 pindkihti Duparol-W´ga, lahjendamata kujul.

Värvitoonid, kui valguse peegeldustegur alla 70

Krunt- ja vaheviimistlukiht: Dupa-Haftgrund´iga, toonituna tehases ja maks. 10% Dupa-grund´iga lahjendatud, või CapaGrund Universaliga viimistluskihiga samas toonis.
Viimistluskiht: Duparol´iga, lahjendamata kujul.

Kulu

ca. 200 ml/m2 kihi kohta siledal pinnal. Krobelisel pinnal vastavalt rohkem. Täpne kulu määrata kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötamise minimaalne temperatuur : Võib töötada ka miinuskraadidega, kui pind on kuiv ja jäävaba.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral 12 h pärast ülevärvitav.
Madalalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskuse pikendavad kuivamisaega.

Tähelepanu

Duparoli ja Duparol-W'd ei tohi omavahel ja teiste materjalidega kokku segada. Nähtavate liitekohtade vältimiseks katta pind ühes tööetapis "märg-märjale" meetodil. Ei sobi vee all horisontaalsetele pindadele. Duparol tumedates värvitoonides, kus heledusaste on alla 70 võib viimistluskiht kuivada laiguliseks. 
Enne lisaviimistluskihti Duparoliga, tuleb teha vaheviimistlus tootega Dupa-Haftgrund või CapaGFrund Universal (lõppviimistlusega samas toonis). 
Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus tekitada pinnal heledaid triipe. Tegu on kõikidele mattidele fassaadivärvidele omase tehnilise omadusega. Niiskuse mõjul (nt vihm) need triibud kaovad.
Fassaadipindade puhul, mis objekti iseärasuste või ilmastikumõjutuste tõttu puutuvad tavapärasest enam kokku niiskusega, esineb kõrgendatud seente ja vetikate tekkimise risk. Seetõttu soovitame sellistel pindadel kasutada spetsiaalset toodet Duparol-W. See toode sisaldab toimeaineid, mis pärsivad seente ja vetikate kasvu.
Duparol ja Duparol-W ei ole mõeldud EPS ega SILS B-le.
Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25).

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Süttiv vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust ja pearinglust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti, toode võib kahjustada soolestiku mikrofloorat. Hoida eemal kuumusest/sädemetest/lahtisest tulest/kuumadest pealispindadest. Mitte suitsetada. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Töödelda ainult väljas või hästi ventileeritud ruumides. Vältida toote sattumist keskkonda. ALLANEELAMISEL: loputada suud. Oksendamist MITTE esile kutsuda. Anumad hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritud ruumides.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispuhkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Duparol/Duparol-W (Kat. A/c): 430 g/l (2010). See toode sisaldab max. 430 g/l LOÜ.

Värvide ja lakkide tootekood

 • Duparol: M-PL02
 • Duparol-W: M-PL02F

Koostis

 • Duparol: alküüdvaik, titaandioksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud, lisandid.  
 • Duparol-W: alküüdvaik, titaandioksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud, lisandid, ained vetikate ja hallituse kaitseks (karbendasiim, dioroon, oktüül-isotiasolinoon)

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon