caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/181494/054948_LACU000106_EXL_Duparol_Universal-Fassadenfarbe_10_L_XR.png

Duparol Universal-Fassadenfarbe

Polümeervaigu Pliolite® sisaldusega lahustipõhine matt fassaadivärv

Kasutusala

Ilmastikukindel, väga hea difusioonivõimega fassaadivärv mineraal-, klinker-, tellis-, betoon- ja krohvitud pindade katmiseks. Spetsiaalse koostisega ka jahedamal aastaajal kasutamiseks (kuni –5 °C).

Omadused

 • Ilmastikukindel 
 • Vett tõrjuv
 • Pingetevaba
 • Vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv
 • Külmakindel vastavalt juhendile

Sideaine

Polümeervaik Pliolite®

Pakendi maht

 • Alusvärv Baas 1: 10 l
 • Alusvärv Baas 3: 10 l pärast toonimist

Värvitoonid

 • Alusvärv Baas 1 (valge) on kasutusvalmis ilma toonimata.
 • Alusvärvi Baas 3 (läbipaistev) kasutatakse ainult toonitult.


Duparol Universal-Fassadenfarbe
on toonitav Color Express toonimissüsteemis erinevates värvikollektsioonides. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust.

Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Läikeaste

Matt G3

Säilitamine

Jahedas, tihedalt suletud anumas. Originaalpakendis on säilivusaeg vähemalt 24 kuud.

Suurim tera suurus

peen (< 100 µm) S1

Tihedus

u 1,4 g/cm³

Kuivanud kihi paksus

100-200 µм, E3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

sD = 0,16 m (keskmine),V2

Veeauru läbilaskvus

w = 0,03 < 0,1 kg/m2h1/2 (madal), W3

Tähelepanu

Pärast toonimist on võimalik mõningane kõrvalekalle tehnilistest andmetest.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv ning pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid

aineid. Sobivad aluspinnad on  mineraal-, lubi-tsementkrohvi, tellis- ja betoonpind.
Värsket krohvipinda mitte värvida 2–4 nädalat. Täiendavalt krohvitud koht peab olema puhas, kuiv ja tugev.

Aluspinna ettevalmistamine

Pudenev, tolmune või mure pind tuleb kruntida Dupa Grundiga. Sammal, taimed, lahtised osad ja mustus tuleb eemaldada survevee joaga või kuiva mehaanilise puhastamisega suunaga ülalt alla. Aluspind peab pärast puhastamist olema tugev, puhas, kandevõimega ning eralduvate osakeste ja jäävaba.


Betoon

Must või pudenev betoonpind tuleb puhastada mehaaniliselt või survepesuriga, järgides kohaseid juhendeid. Vähese imavusega või sile pind tuleb kruntida CapaGrund Universaliga.

Väga poorne, kergesti pudenev või imav pind tuleb kruntida Capa Soliga. Mure pind tuleb kruntida Dupa-grundiga.


Tsementkiudplaat (lisakatteta)

Järgida BFS- infolehte nr. 14. Asbestisisaldusega plaatide puhul järgida lisaks Ohtlike ainete tehnilisi reegleid (TRGS) 519.Tihendatud pinnaga plaat tuleb kruntida Dupa- Haftgrundiga. Murenenud, pudenevale ja suure imavusega plaadile tuleb kanda Dupa-grundi. Samuti tuleb katta plaadi tagumine pool ja servad. Uus, väga leeliseline tsementkiudplaattulebpleekimise vältimiseks kruntida Disbon 481 EP-Uniprimeriga.


Dekoratiivne tellismüüritis

Lubatud on värvida ainult ilma lisanditeta külmakindlat voodri- või klinkertellist. Müüritis peab olema pragudeta, kuiv ja soolaladestuseta. Murenenud, pudenevale ja suure imavusega müüritisele tuleb kanda Dupa-grundi.


Kandevõimega email- ja dispersioonkatted

Läikiv ja lakitud pind tuleb matistada. Vana kriitjas ja määrdunud pind tuleb vastavate juhendite kohaselt puhastada survepesuriga.

Tuleb katta krundiga CapaGrund Universal. Muul viisil puhastatud (pestud, harjatud, veega märjakstehtud) pind tuleb katta 20% denatureeritud piiritusega lahjendatud Dupa-grundiga.

Kandevõimega sünteetilise vaigu põhine krohv

Vana krohv tuleb puhastada kohasel viisil. Märgpuhastuse korral lasta pinnal enne järgnevat töötlust korralikult kuivada. Katta krundiga CapaGrund Universal. Värsket kuivanud krohvipinda võib värvida ilma eelneva töötlemiseta.

Kandevõimeta mineraalne kate

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise, survepesu või muu sobiva meetodiga, järgides kehtivaid eeskirju. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist hästi kuivada. Kruntida tootega Dupa-Grund.

Kandevõimeta sünteetilise vaigu põhine email- või dispersioonkate ja krohv

Tuleb eemaldada jääkideta sobiva meetodi abil, näiteks mehhaaniliselt või töödelda lahusega ja pesta kõrgsurve kuuma vee joaga järgides kohaseid juhendeid. Vähese imavusega või sile pind tuleb kruntida CapaGrund Universaliga.

Pulbriline-tolmune, pudenev imav pind tuleb katta krundiga Dupa-grund.

Tööstusliku jäätmegaasi või tahmaga saastunud pind

Tuleb puhastada kohasel viisil, näiteks mehhaaniliselt või kõrgsurve kuuma vee joa või survejoaga, järgides kohaseid juhendeid. Tuleb katta krundiga aluspinna liigi ja omaduste kohaselt.

Hallituse, sambla või vetikatega kahjustatud pind

Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele.

Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Fungitex-W. Seejuures tuleb kinni pidada seadustest ja kohalikest eeskirjadest (nt bioainetele ja ohtlikele ainetele kehtestatud eeskirjad).
 

Soolajälgedega pind

Soolaeraldised eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida Dupa-grundiga. Soolakahjustusega pindade värvimisel ei ole garanteeritud kattekihi pikaajaline pealpüsimine või uute soolakahjustuste mittetekkimine.

Defektsed kohad parandada Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtliga. Suured, kuni 20 mm defektsed kohad on soovitatav parandada Histolith –Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad katta uuesti krundiga.

Materjali valmistamine

Enne kasutamist hoolikalt segada.

Pealekandmise meetod

Lahustikindla pintsli või rulliga või õhuvaba (airless) pihustamise teel.

 • Pihustamisnurk 50 °
 • Düüsi läbimõõt 0,021–0,026 tolli 
 • Rõhk 150–180 baari

Vedeldamine

Vajadusel lahjendada lakibensiini või tärpentiniga.

Kattekihtide ülesehitus

Krundi- või vahekiht: lahjendatult kuni 5% lakibensiiniga Duparol Universal-Fassadenfarbe TB.

Viimane kattekiht: lahjendamata kujul Duparol Universal-Fassadenfarbe TB.

Kulu

Ca 150 ml/m2 tasase pinna korral. Karedal pinnal kulu suureneb.

Töötlemistingimused

Kuni –5 °C kuiva ja jäävaba pinna korral.
Vahendit tuleb eelnevalt hoida temperatuuril 20 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

Temperatuuril +20 °C ja suhtelise õhuniiskuse 65% korral kuivab 3–4 tunniga, järgmise kihi võib peale kanda 24 tunni möödumisel. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Lahustikindel pintsel ja rull. Pärast tööd tuleb tööriistasid pesta lakibensiini või tärpentiniga.

Tähelepanu

Märgatavate üleminekute vältimiseks tuleb värvi peale kanda ühes tööetapis ehk märg-märjale meetodil. Värv ei sobi kasutamiseks veega kokkupuutuvate horisontaalsete pindade katmiseks!

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida tihedalt suletud anumas, jahedas, hästi ventileeritud ruumis, eemal süttimisallikatest. Värvi juures mitte suitsetada. Kasutada ainult hea ventilatsiooniga kohas. Vältida silma ja nahale sattumist. Pihustamise teel peale kandmisel vältida tekkiva udu sissehingamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada hingamiselundite kaitseseadmeid. Vältida kanalisatsiooni, pinnavette ja maapinnale sattumist.

Jäätmekäitlus

Sekundaarse töötlemise jaoks anda ainult tühi anum. Tootejääkidega pakend tuleb anda vana värvi ja laki kogumispunkti või utiliseerida riigi kehtiva seadusandluse kohaselt.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Suurim 329 g/l (A/C Lb-kategooria toodete lubatud kontsentratsiooni juures 430 g/l kohta)

Koostis

Polümeervaik Pliolite, pigmendid, vesi, lisandid, lahustid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Läti Ülikooli raamatukogu