caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/151174/049108_Dupa-grund_10L.png

Dupa-grund

lahusti baasil sügavimbuv, vanasid värvkatteid tugevdav kruntmaterjal välispindadel.

Kasutusala

Värvitu spetsiaalkrunt kriitilistele, mineraalsetele fassaadi aluspindadele, järgneva viimistluse nakke parandamiseks liivastel, poorsetel krohvi- ja betoonpindadel, tsementi sisaldavatel segudel ja pahtlimassidel ning pindadel, kus vanad värvikihid on eemaldatud mehaaniliselt. 

Kinni olevad, kriidistunud värvid kinnistuvad pealispinda. Vanad, nõrga nakkuvusega värvikihid lahustatakse ja see lihtsustab nende eemaldamist. Mitte kasutada polüstüreenplaatidel või polüstüreenplaatidega fassaadi soojusisolatsiooni liitsüsteemil. 

Omadused

  • tugevdab vanasid värvikatteid
  • aluspinda tugevdav
  • hästi imenduv
  • difusioonivõimeline
  • vastupidav leelisele
  • kuivab värvituks 

Sideaine

Kunstvaik, orgaanilise lahusti baasil

Pakendi maht

5 l, 10 l

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.

Tihedus

ca 0,9 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
---++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.
Erinevate aluspindade eeltöötluse kohta leiab informatsiooni tehnilisest informatsioonist nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine".

Kattekihtide ülesehitus

Töötlemine:
normaalselt ja nõrgalt imavatel aluspindadel kasutada lahjendamata kujul, tugevalt imavate pindade korral töödelda pinda märg märjale meetodil kaks korda.

Kulu

olenevalt aluspinna imavusest  150-300 ml/m2. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töid võib teostada ka külma ilma korral maksimaalselt kuni -5 kraadini, kui aluspind on kuiv ja jäävaba.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral kõige varem 24 tunni pärast ületöödeldav.
Madalamatel temperatuuridel on kuivamisaeg pikem.

Tööriistad

Kanda pinnale lahustikindla pintsliga tugevalt sisse hõõrudes. Pihustades kasutada sobivaid õhuvaba pihustamise seadmeid. Mitte kasutada suruõhupritsi. 

Airless:
Pihustusnurk: 60°
Düüs: 0,029"
Pihustusrõhk: 50–60 bar

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist nitrolahustiga.

Tähelepanu

krunditud pinnad enne viimistlemist täielikult kuivada lasta (20 °C juures vähemalt 24 h, madalamate temperatuuride juures pikemalt, vajadusel mitu päeva), kuna materjal difundeerub sisse poole ja võib esineda ebameeldivat lõhna. 

Dupa-grund ei tohi segada teiste materjalidega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Kergelt süttiv vedelik ja aur. Silmade kahjustamise tõsine oht. Võib ärritada hingamisteid. Võib põhjustada unisust ja iiveldust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. Tolmu või auru mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ning riietele. Vältida sattumist keskkonda. 
Takistada staatilise elektri tekkimist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamiskaitset. Kasutada ainult õues või hästi ventileeritavates ruumides. ALLA NEELAMISEL: Loputada suud. Mitte esile kutsuda oksendamist. Hoida anumat tihedalt suletuna hästi ventileeritavas ruumis. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu värvijäägid, kuivanud materjalijäägid nagu tahked värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/h): 750 g/l (2010). See toode sisaldab max 750 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GF05

Koostis

Polüvinüülatsetaat, lakibensiin, alifaatsed alkoholid, etüülatsetaat

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Riia M. Tšehhovi nimeline Vene Teater

Jelgava loss

Läti Ülikooli raamatukogu

Riia Prantsuse Lütseum

Juugendstiilis koolimaja

Suursugune Kadrioru lilleaed