caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/207680/060472_FibroSil.png

FibroSil

Pragusid täitev kattematerjal. Tugevdatud kiududega krunt pragunevatele sise- ja välispindadele - avatud difusiooniga. Ületöödeldav dispersioon- ja silikoonvaik-emulsioonvärvidega.

Sissejuhatus

Iga värvkate on sama hea kui tema krunt". See vana maalrite ütlus on tänapäeval aktuaalsem kui kunagi varem.

Tänu tänapäevaste, kõige erinevamate omadustega ehitusmaterjalide mitmekesisusele, samuti pindadele üha enam mõjuvatele keskkonnatingimustele omandab õige kruntkiht värvi või viimistluse vundamendina  järjest suurema tähtsuse. Seetõttu pakub Caparol ka kruntimisvahendite puhul suurt valikut. Sortiment on kooskõlas aluspinna nõudmiste ja mitmesuguste materjalidega, mida tänapäeval  kasutatakse siledate ja plastiliste värvkatete tegemiseks nii  fassaadidel kui sisetöödel,  struktuurviimistlusvahendite ja puidukaitsevärvide pealekandmiseks. Käesolevas tehnilises informatsioonis tutvustame välis- ja siseviimistluses kõige sagedamini esinevaid aluspindu ja anname soovitusi oma kogemuste põhjal kõige paremate kruntimisvõimaluste kohta enne pinna järgnevat värvimist või viimistlemist dispersioon- või polümerisaatvaikvärvide ja -krohvidega.

See peaks aitama spetsialistil või ehitusettevõtjal teha õiget valikut sageli segadusse ajavast pakkumise hulgast. Jälgida ka toodete tehnilisi informatsioone.

Sissejuhatus

Aluspinnad ja nende ettevalmistamine välis- ja siseviimistluses
Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, pt 3.

Eeltööd:
Välispinnad:
Väikesed defektid parandada pahtliga Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suured defektid, mille sügavus on kuni 20 mm, parandada tootega Histolith Renovierspachtel. Sügavad augud, praod ja murdunud nurgad parandada samalaadse mördiga.
Parandatud kohad uuesti kruntida. Tähelepanu:Leeliselistele aluspindadele (ehitussegude rühm P Ic, P II või P III ja betoon) kantud toonitud pinnakatete puhul vähendab tootega CapaGrund Universal tehtud lisakruntkiht lubjaeraldiste tekkimise ohtu.

Sisepinnad:
Suuremad defektid parandada samalaadse struktuuri tasandava mineraalmördiga. Väikesed vigastused ja defektid täita pahtliga Caparol-Akkordspachtel.Tähelepanu:Toote Caparol Tiefgrund TB kasutamisel sisetöödel võib esineda tüüpilist lahustilõhna, seetõttu tuleb hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Lõhna suhtes tundlikes ruumides kasutada aromaatsete ühendite vaba vähese lõhnaga toodet AmphiSilan Putzfestiger.

Uued krohvid

Bild 4 (004774.jpg)

Välispinnad: Uued krohvid on viimistletavad peale piisavat ooteaega. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Lisakruntkiht tootega CapaGrund Universal vähendab lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et pealiskrohv (ehitussegude rühm P Ic, P II ja P III) on juba pärast 7 päevast ooteaega viimistletav. Parandatud kohad peavad olema hästi kõvastunud ja täiesti kuivanud. Värvimata krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III tuleb põhimõtteliselt katta materjalidega tootesarjadest Sylitol või AmphiSilan.
Jämedapooriline, imav, kergelt liivane krohv kruntida tootega OptiGrund E.L.F, AmphiSilan-Tiefgrund LF või Sylitol-Konzentrat 111. 
Tugevalt liivane, tolmav krohv kruntida tootega Dupa-grund või AmphiSilan-Putzfestiger.

Sisepinnad: Uued krohvid on viimistletavad peale piisavat ooteaega. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Parandatud kohad peavad olema hästi kivistunud ja täiesti kuivanud. Tugevat, normaalse imavusega krohvi ei ole vaja kruntida. Jämedapooriline, kergelt liivane, imav krohv kruntida tootega OptiGrund E.L.F, CapaSol LF või Sylitol-Konzentrat 111.

Määrdunud, liivased, tolmavad pinnad

Bild 10 (004777.jpg)

Välispinnad: Määrdunud, liivase pealispinnaga, tolmavad krohvid kogu pinna ulatuses puhastada pestes, harjates või veesurvepesuga, järgides seejuures kehtivaid eeskirju. Kruntimine: Jämedapooriline, imav, kergelt liivane krohv kruntida tootega OptiGrund E.L.F, AmphiSilan-Tiefgrund LF või Sylitol-Konzentrat 111. Tugevalt liivane, tolmav krohv kruntida tootega Dupa-grund või AmphiSilan-Putzfestiger.

Sisepinnad: Määrdunud pind pesta või puhtaks harjata.
Kruntimine: Tugevat, normaalse imavusega krohvi ei ole vaja kruntida. Jämedapooriline, kergelt liivane, imav krohv kruntida tootega OptiGrund E.L.F, CapaSol LF või Sylitol-Konzentrat 111.

Betoon:

Bild 6 (004776.jpg)

Välispinnad: Betoon puhastada veesurvepesuga või muud sobivat meetodit kasutades, järgides seejuures kehtivaid eeskirju. Kruntimine: Nõrga imavusega ja siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Jämedapoorilised, kergelt liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F, CapaSol LF Konzentrat lahjendatult vahekorras 2:1 veega. Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund.
Sisepinnad: Naket takistavad osakesed pesta täielikult maha, veele lisada hästi niisutavaid puhastusvahendeid. Tolmavad ja liivased ained eemaldada.


Kriidised/tolmavad pealispinnad
Bild 3 (004775.jpg)

Välispinnad: 
Kriidised, pudenevad pinnad puhastada veesurvepesuga, järgides seejuures kehtivaid eeskirju, või pestes või harjates. Krunitimine: nõrga imavusega ja siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Pestud või harjatud või tugevalt imavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund.
Sisepinnad: Kriidistunud/pudenevad pinnad puhtaks harjata või pesta. Kruntimine: Tugevat, normaalse imavusega aluspinda ei ole vaja kruntida. Jämedapooriline, kergelt liivane, imav pind kruntida tootega OptiGrund E.L.F, CapaSol LF või Sylitol-Konzentrat 111.

Värvimata kiudtsementplaat

Bild 8 (004773.jpg)

Välispinnad: Vajaduse korral puhastada vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kiudtsementplaatide katmisel järgida BFS-i infolehte nr. 14. Värvimata asbestisisaldusega plaate ei tohi enam vastavalt ohtlike ainete määrusele töödelda kui värvitavat pinda. Asbestisisaldusega plaatide puhul järgida lisaks Ohtlike ainete tehnilisi reegleid (TRGS) 519. Kruntimine: Tihendatud pealispinnaga plaadid kruntida Dupa- Haftgrund'iga (järgida tehnilist informatsiooni nr 150). Ilmastikumõjudest kahjustatud, liivased ja tugevalt imavad plaadid kruntida Dupa-grund'iga (järgida tehnilist informatsiooni nr 652). Plaatide kasutamisel välistöödel kruntida ka plaatide tagumine pool ja servad
Sisepinnad: ei ole vaja kruntida

Värvimata tellismüüritis

Bild 5 (004772.jpg)

Välispinnad: Sobivad ainult külmakindlad välismüürikivid või klinkertellised ilma võõrmõjudeta. Müüritis peab olema vuugitud pragudeta ja ilma soolaeraldisteta. Kruntimine: Kruntida Dupa-grund'iga (järgida tehnilist informatsiooni nr 652).
Sisepinnad: Soolakobrutised kuiva harjaga täielikult eemaldada. Vuukide ja kivide kahjustused parandada tootega Cap-elast Riß- Spachtel. Järgida tehnilist informatsiooni nr 160. Ei ole vaja kruntida.

Värvimata lubjakivist müüritis

Bild 7 (004771.jpg)

Välispinnad: Lubjakivist välismüüritised tuleb BFS infolehe nr. 2 "Lubjakivist müüritiste katmine ja impregneerimine" järgi katta ainult silikaat - või silikoonvaik-emulsioon- värvidega. Meie soovitame kasutada Sylitoli või AmphiSilani tooteid. Materjalide ja nende kasutamise põhjalik informatsioon on antud meie tehnilistes informatsioonides nr. 195 ja 145.
Sisepinnad: Soolakobrutised kuiva  harjaga täielikult eemaldada. Vuukide ja kivide kahjustused parandada tootega Cap-elast Riß- Spachtel. Järgida tehnilist informatsiooni nr 160.

Kandev email- või dispersioonvärviga kaetud pind

Bild 2 (004770.jpg)

Välispinnad: Läikivad pinnad mehaaniliselt või keemiliselt karestada. Määrdunud, kriidised vanad värvitud pinnad puhastada veesurvepesuga kehtivate eeskirjade kohaselt või kasutada muud sobivat meetodit. Kruntimine:Kruntida Capagrund Universaliga (järgida tehnilist informatsiooni nr 657). Kui pindasid ei saa puhastada veesurvepesuga, kruntida pinnad Dupa-grund'iga, (järgida tehnilist informatsiooni nr 652).
Sisepinnad: 
Läikivad pinnad mehaaniliselt või keemiliselt karestada. Mustus eemaldada.Kruntida Caparol- Haftgrund'iga (järgida tehnilist informatsiooni nr 658). Matti, normaalse imavusega pinda ei ole vaja kruntida.

Kandvad kunstvaik-krohvist pinnakatted ja korras soojus-isolatsiooni liit-süsteemid

Bild 19 (004769.jpg)

Välispinnad: Vanad krohvid puhastada sobiva meetodi abil kehtivate eeskirjade kohaselt. Veega puhastamisel max rõhk 60 bar. Enne edasist viimistlemist lasta pindadel hästi kuivada.
Kruntimine: Kruntida Capagrund Universaliga (järgida tehnilist informatsiooni nr 657). Soojusisolatsiooni liitsüsteemid katta ainult tootega ThermoSan, Amphibolin-W või AmphiSilan (järgida tehnilist informatsiooni nr 156, 105 või 145).
Sisepinnad: Ei ole vaja kruntida. Tugeva koormusega pinnad kruntida Caparol- Haftgrund'iga (järgida tehnilist informatsiooni nr 658).

Mittekandev email- ja dispersioonvärvi või kunstvaikkrohviga kaetud pind

Bild 24 (004768.jpg)

Välistööd:  Sobiva meetodi abil täielikult eemaldada, nt mehaaniliselt või keemiliste lahustite abil ning seejärel puhastada veesurvepesuga vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kui pind puhastatakse märjalt, tuleb lasta sellel enne edasist viimistlemist korralikult kuivada.
Kruntimine: Nõrga imavusega ja siledad pinnad kruntida Capagrund Universaliga (järgida tehnilist informatsiooni nr 657). Tolmavad, liivased ja imavad pinnad kruntida Dupa-grund'iga (järgida tehnilist informatsiooni nr 652).
Sisetööd: Täielikult eemaldada. Nõrgalt imavad, siledad pinnad kruntida Caparol-Haftgrund'iga (järgida tehnilist informatsiooni nr 658). Jämedapoorilised, liivased ja imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF (järgida tehnilisi informatsioone nr 660 ja nr 654).

Mittekandev mineraal- või silikaatvärviga kaetud pind

Bild 25 (004767.jpg)

Välispinnad: Eemaldada täielikult lihvimise, kraapimise teel, survepesu või muu sobiva meetodiga. Kui pind puhastatakse märjalt, tuleb lasta sellel enne edasist viimistlemist korralikult kuivada.
Kruntimine: Kruntida Dupa-grund'iga (järgida tehnilist informatsiooni nr 652). (Pinna katmisel AmphiSilani või Sylitoli toodetega lugeda tehnilisi informatsioone nr. 145 ja nr 195).
Sisepinnad:Lihvida või kraapida täielikult maha, puhastada tolmust. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan- Putzfestiger (järgida tehnilisi informatsioone nr 651 ja 145). (Pinna katmisel Sylitoli toodetega järgida tehnilist informatsiooni nr. 195).

Rauasoolade, heitgaaside, tahma või nikotiiniga saastunud pind, samuti kuivanud veeplekkidega pind

Bild 27 (004765.jpg)
Välispinnad: Rauasisaldusega setted, heitgaasidest saastatud ja tahmased pinnad puhastada sobiva meetodi abil, nt survepesuga. Kui pind puhastatakse märjalt, tuleb lasta sellel enne edasist viimistlemist korralikult kuivada. Rauasooladega saastatud kohti ei tohi märjalt puhastada.Kruntida Dupa-grund'iga (järgida tehnilist informatsiooni nr 652). Kruntimine: Kruntida Dupa-grund'iga (järgida tehnilist informatsiooni nr 652). Kasutada veevaba fassaadivärvi Duparol. Järgida tehnilist informatsiooni nr 150.
Sisepinnad: 
Puhastada veega, millele on lisatud puhastusvahendit. Isoleeriv krunt teostada tootega Caparol AquaSperrgrund või Filtergrund grob (järgida tehnilisi informatsioone nr 384 ja 145).

Tugevalt määrdunud pinnad katta veevaba isoleervärviga Dupa-inn Nr.1 või Aqua-Inn Nr.1. (järgida tehnilisi informatsioone nr. 385 ja 321).

Vetikate või hallitusega kaetudpind
Bild 26 (004766.jpg)

Välispinnad: Eemaldada sobiva meetodi abil vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Pesta Capatox'iga, imavad pinnad pesta tootega FungiGrund  (samaaegselt ka kruntimisvahend) ja lasta hästi kuivada. Järgida tehnilisi informatsioon nr 104 ja nr 381. Kruntimine: Kruntkiht teha vastavalt aluspinna liigile ja omadustele. Kasutada fungitsiidseid ja algitsiidseid tooteid Amphibolin-W, ThermoSan, Muresko SilaCryl, PermaSilan, Duparol-W või Cap-elast Phase 2-W. Järgida tehnilisi informatsioone nr. 105, 156, 110, 161, 150, 160.
Sisepinnad: Hallitus eemaldada märgpuhastuse teel (harjata või maha kraapida), järgides kehtivaid seaduslikke ja ametkondlikke eeskirju, nt bioainete ja ohtlike ainete kohta käivaid määrusi. Pesta Capatox'iga, imavad pinnad pesta tootega FungiGrund (samaaegselt ka kruntimisvahend) ja lasta hästi kuivada. Järgida tehnilisi informatsioon nr 104 ja nr 381. Kruntvärv sõltub aluspinna liigist ja omadustest. Pinnad katta hallitusvastaste värvidega Fungitex-W, Indeko-W või Malerit-W. Järgida tehnilisi informatsioone nr. 803, 800 ja 363.

Värvimata poorbetoon

Bild 32 (004764.jpg)

Välispinnad: Poorbetooni välispinna kattematerjali nake, ilmastikukindlus, venivus, veeauru läbilaskvus ja veeimavus peavad vastama teatud nõuetele. Meie Disboni ehituskaitseprogrammi tehnilised informatsioonid nr 329, 330 ja 333 annavad põhjalikku infot materjalide ja nende kasutamise kohta. Kruntimine: Kruntida Capaplex'iga, lahjendades seda vahekorras 1:3 veega (järgida tehnilist informatsiooni nr 656).
Sisepinnad: Kruntimine: üks kiht Capaplex 1:3 veega lahjendatud kujul.

Lahtipudenenud betoonpind nähtava armeeringuga

Bild 28 (004763.jpg)

Välispinnad: Tugevalt kahjustunud ja nähtava armeeringuga betoonpindade taastamiseks soovitame kasutada Disbocret- süsteemi. Täpse informatsiooni saamiseks pöörduge müügiesindusse.

Kandev, hea nakkega mineraal- või silikaatvärviga kattega pind
Bild 29 (004762.jpg)

Välispinnad: Kasutada Sylitoli või AmphiSilani tooteid. Täpne informatsioon materjalide ning nende kasutamise kohta on antud tehnilistes informatsioonides nr. 195 ja 145.
Sisepinnad: Viimistlemisel kasutada Sylitol tooteid. Kruntimine: Kruntida Sylitol-Konzentrat 111.

Pragunenud krohvi- ja betoonpind

Bild 30 (004761.jpg)

Välispinnad: Pragunenud krohvi- ja betoonpindade tehniline saneerimine on liiga kompleksne, et seda edastada standardiseeritud kujul käesolevas infolehes. Cap-elast süsteemi tehniline informatsioon nr. 160 käsitleb põhjalikult erinevaid pragusid ja nende töötlemist Cap-elast'iga. Kruntimine: vastavalt aluspinnale, järgida Cap-elasti tehnilist infolehte. 

Puitpind

Bild 31 (004760.jpg)

Välispinnad: Puidu katmiseks hea kattevõimega või laseerivate  pinnakatetega kasutada äraproovitud tooteid järgmistest  programmidest: Capalac Alkydharzlack, Capacryl Acryllack või puidukaitseprogrammist Capadur.
Sisepinnad:Puidu katmiseks hea kattevõimega või laseerivate  pinnakatetega kasutada äraproovitud tooteid järgmistest  programmidest: Capalac Alkydharzlack, Capacryl Acryllack või puidukaitseprogrammist Capadur.

Värvimata kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmadest P IV ja PV

Bild 38 (004757.jpg)

Välispinnad: Mineraalse settega kaetud kipskrohvid lihvida ja tolmust puhastada. Kruntimine: Kruntida tootega Caparol-Haftgrund (järgida tehnilist informatsiooni nr 658). Lihvitud pinnad kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB (järgida tehnilist informatsiooni nr 651).

Kipskartongplaadid
Bild 39 (004758.jpg)

Välispinnad: Pahtliservad tasaseks lihvida. Kipspahtli pehmed kohad tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB (järgida tehnilist informatsiooni nr 651). Kruntida tootega Caparol Haftgrund või CapaSol LF (järgida tehnilisi informatsioone nr 658 ja 654). Kui plaadi koostises on vees lahustuvaid, värvi andvaid koostisosi, kruntida tootega Caparol AquaSperrgrund või Filtergrund grob (järgida tehnilisi informatsioone nr 384 ja 845).

Kipsplaadid

Bild 40 (004759.jpg)

Sisepinnad: ahtliservad tasaseks lihvida.
Imavad plaadid kruntida tootega OptiGrund E.L.F.või Caparol-Tiefgrund TB (järgida tehnilisi informatsioone nr 660 ja 651). Väga tihedad ja siledad plaadid kruntida naket parandava tootega Caparol Haftgrund (järgida tehnilist informatsiooni nr 658).SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Suursugune Kadrioru lilleaed