caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/207684/060476_PermaSilan_2.png

PermaSilan NQG

Elastne silikoonvaik-fassaadivärv pragunenud krohvipindadele - difusioonivõimeline. Nano-Quarz-Gitter tehnoloogial põhinev, sisaldab nanokvarts osakesi.

Kasutusala

Pragusid täitev fassaadivärv, täidab krohvi pealispinnapragusid, koos krundiga Fibrosil ka krohvikihi pragusid. Sobivad aluspinnad: mineraalsed krohvid ehitussegude rühmast PII ja PIII, betoon, vanad kandvad värvikihid ja olemasolevad soojusisolatsioonisüsteemid. 

Omadused

 • vesialuseline, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
 • ilmastikukindel
 • lihtne töödelda
 • mineraalne pealispinna optika
 • lahustivaba
 • pingevaba
 • külmaelastne
 • hästi nakkuv
 • pragusid kattev
 • leelisele vastupidav, seega mitte seebistuv
 • PermaSilan NQG kaitseb vetikate ja hallituse eest

Sideaine

Silikoonvaigu ja kunstvaigudispersiooni kombinatsioon vastavalt DIN 55945.

Pakendi maht

 • Standard: 12,5 l
 • ColorExpress: 5 l, 12,5 l

Värvitoonid

Valge.

PermaSilan on ColorExpressi toonimismasinates teatud piirangutega toonitav kõikide kasutatavate
värvikollektsioonide järgi. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni
täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Briljantselt säravad,
intensiivsed värvitoonid on väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide puhul soovitav
pind eelnevalt katta antud tooniga võrreldava, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga.
Võimalik, et osutub vajalikuks pind teist korda katta.

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:
Klass: B
Grupp: 1

Läikeaste

Matt, G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.

Tehnilised andmed

Parameetrid vastavalt standardile EVS EN 1062

Suurim tera suurus

< 100 µm, S1

Tihedus

ca 1,4 g/cm3.

Kuivanud kihi paksus

100–200 µm, E3

Veeauru läbilaskvus

(w-väärtus): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (madal), W3

Pragunemisklassid

Pragude saneerimine:

2 x 200 ml PermaSilan, klass: A2 (> 250 µm)
3 x 200 ml PermaSilan, klass: A3 (> 500 µm)
1 x 700 g FibroSil ja 2 x 200 ml PermaSilan, klass: A3 (> 500 µm)

Veeauru läbilaskvus (sd- väärtus)

≥ 0,14  – < 1,4 m (keskmine), V2

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
---++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida
ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Olemasolevad, veatud soojusisolatsiooni liitsüsteemid, mille pealispinnaks on kunstvaik, silikoonvaik, lubitsementkrohv (PII)/minimaalne survele vastupidavus vastavalt DIN EN 998-1 on 1,5 N/mm2:

Vana krohv puhastada sobival meetodil. Surveveega puhastamisel survepesuga, jälgida, et temperatuur ei ületaks +60 ºC ja surve max 60 bar. Pärast puhastust lasta pinnal korralikult kuivada. Viimistleda PermaSilaniga vastavalt olemasolevale pealiskrohvi liigile vastavalt allpool kirjeldatud aluspindadele.

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII/minimaalne survele vastupidavus vastavalt DIN EN 998-1 on 1,5 N/mm2:
Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20° C temperatuuri ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb rakendada pikemat ooteaega. Kruntimine Capagrund Universaliga vähendab lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid:
Krohvitud pinnad peavad olema kuivanud. Kruntida Dupa-grundiga või SILSi süsteemis polüstürool soojustusplaatide korral kasutada krundiks AmphiSilan-Putz­fes­ti­g­eri.

Uued silikaat viimistluskrohvid:
Viimistleda Caparoli Sylitol tooteseeria toodetega.

Vanad silikaatvärvid ja -krohvid:

Tugevasti kinniolevad viimisluskihid eemaldada mehaaniliselt või survepesuriga järgides kehtivaid eeskirju. Lahtised, ilmastikumõjudest kahjustunud viimistluskihid maha lihvida, kraapida. Kruntida AmphiSilan-Putzfestigeriga.

Vanad kandvad viimistluskihid poorbetoonil: 
Veatu pind puhastada. Kruntida CapaGrund Universaliga. Kahjustatud poorbetoonpinna puhul soovitame kasutada tooteid Caparoli ehitiste kaitse tooteseeriast ning küsida nõu meie spetsialistilt.

Betoon:
Määrdunud või tolmukihiga kaetud betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või survepesuriga, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Nõrgalt imavad või siledad pinnad töödelda CapaGrund Universaliga. Tolmavad pinnad kruntida Dupa-grundiga. 

Kandvad dispersioonvärv-pinnakatted:
Määrdunud, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuriga, käsitsi pestes või mõnel muul sobival viisil, järgides kehtivaid eeskirju. Kruntida CapaGrund Universaliga. 
Muude puhastusmeemede korral (pesemine, harjamine) kruntida tootega Dupa-grund või polüstürool soojustusplaatidel kasutada toodet AmphiSilan-Putzfestiger.

Vanad kandvad plastoelastsed dispersioonivärvkatted, nt. vanad Cap- elastiga kaetud pinnad
Vanad määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, käsitsi pestes või muul sobival viisil, järgides kehtivaid eeskirju. Lasta aluspinnal põhjalikult kuivada. Kruntida tootega CapaGrund Universal.

Kandvad kunstvaik- või silikoonvaikkrohvid:
Vanad krohvid puhastada sobiva meetodiga. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist hästi kuivada.

Mittekandvad mineraalsed viimistluskihid:
Eemaldada jäägitult lihvimise, harjamise, kraapimise teel või pesta puhtaks survepesuriga järgides kehtivaid eeskirju. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist hästi kuivada. Kruntida tootega Dupa-grund.

Mittekandvad email- ja dispersioon-värvi  või kuntsvaigukrohvi kihid
Eemaldada jäägitult sobival meetodil, nt mehaaniliselt või lahustitega töödeldes ja surveveega üle pestes, järgides vastavaid eeskirju. Aluspinnal lasta korralikult kuivada. Väheimavad siledad pinnad kruntida CapaGrund Universaliga. Tolmavad, liivased, imavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund.

Tööstusgaasidest või tahmast kahjustunud pinnad: 
Pind puhastada sobivat meetodit kasutades nt surveveega, järgides kehtivaid eeskirju. Korralikult kuivada lasta. Väheimavad siledad pinnad kruntida CapaGrund Universaliga. Tolmavad, liivased, imavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund ning polüstürool soojustusplaadid kruntida AmphiSilan-Putz­festigeriga.

Seente ja hallitusega kahjustatud pinnad:
Hallitus ja seened eemaldada survepsuriga, järgides kehtivaid eeskirju. Töödelda Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta täielikult kuivada. Väheimavad siledad pinnad kruntida CapaGrund Universaliga. Tolmavatel imavatel pindadel kasutada krunti Dupa-grund või polüstürool soojustusplaatidel kasutada toodet AmphiSilan-Putzfestiger.

Aluspinna praod:
Pind viimistleda Cap-elastiga. 

Soolakobrutistega kaetud pinnad:
Pind puhastada kuivalt harjates. Kruntida Dupa-grundiga. Soolakobrutistega kahjustatud pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga. 

Defektid:
Caparol Fassaden-Fein­­spachtel ei sobi defektse pinna viimistlemiseks! Kuni 20 mm sügavused pisivead parandada renoveerimispahtliga Histolith Renovierspachtel. Pahteldatud kohad uuesti kruntida.

Pealekandmise meetod

Värv kantakse pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Töövahendid peale tööde lõppemist puhtaks pesta veega.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
Sõltuvalt aluspinnast kruntida pind Dupa-grund või CapaGrund Universaliga. 

Vaheviimistlus

Krohvi pealispinnapraod: PermaSilan, lahjendamata kujul.
Krohvi läbivad praod: krunt või vaheviimistlus teha tootega FibroSil (jälgida toote tehnilist infolehte). 2. Vahekiht tootega PermaSilan.

Viimistluskiht

PermaSilan, lahjendamata.
Et välja tuua toote pragusid täiev omadus, tuleks Permasilaniga teostada nii vahe- kui viimistluskiht.

Kulu

min kulu 200 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal.
Kardatel pindadel on kulu suurem. Täpne kulunorm teha kidlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel
+5 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ja viimistletav 12 tunni pärast. Täielikult kuiv ca 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tähelepanu

Toodet mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu, vihma ega öökülmade ajal. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks viimistleda pind märg-märjale meetodil.

Värv ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel, ega lubjarohketel aluspindadel (kergkrohvid). Akende, uste ja aknalaudade kinnitusvuugid tuleb tihendada elastse tihendusmaterjaliga. Elastse vuugisegu viimistlemisel tuleb pinnakattematerjali toimivust perioodiliselt jälgida, kuna ekstreemsete aluspinnamuutuste tõttu võivad tekkida ehitustehnilised praod, mida ei ole võimalik ka PermaSilaniga veatult viimistleda.


PermaSilan sisaldab seente ja vetikate eest kaitsvat ainet. See kaitseb materjali saastumise eest pikaaegselt. Selle toime kestus ja efektiivsus sõltuvad objektil valitsevatest tingimustest, nagu nt saasteainete toime intensiivsusest ja niiskuskoormusest. Seetõttu ei ole võimalik vetikate ja seentega saastumist püsivalt takistada. Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus (kriipimine) tekitada pinnal heledaid triipe. See on mattide fassaadivärvide tootespetsiifiline omadus.

Tihedatel, külmadel aluspindadel või ilmastikust tingitud kuivamise pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) tekkida viimistluse pealispinnale kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad jäljed. Need ained on veeslahustuvad ja eemalduvad iseenesest piisava veega (nt peale mitmekordset tugevat vihmasadu). Kuivanud kihi kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlemine, tuleks need ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täiesti maha pesta. Lisaks kruntida tootega Capagrund Universal. Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine. (BFS- infoleht nr. 25)

Sertifikaadid

 • PermaSilan vee läbilaskvustase
 • PermaSilan veeauru difusiooni voolutihedus

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Töödelda ainult pintsli või rulliga.
Sisaldab: 1,2-bensisotiasolinooni-3(2H)-on, 2-metüül-2H-isotiasol-3-inooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Vastavalt ELi määrusele 528/2012 ei ole tegemist biotsiidse tootega, toode sisaldab järgmist biotsiidset toimeainet: terbutriin (CAS nr 886-50-0), tsinkpüritioon (CAS nr 13463-41-7), oktüül-isotiasolinoon
(CAS nr 26530-20-1).

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste
värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 5 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SF01F

Koostis

polüakrülaatvaik, silikoonvaik, titaandioksiid, baariumsulfaat, siliaadid, kaltsiumkarbonaat, vesi, lisandid, konservandid (metüül-/ bensisotiasolinoon), kilet moodustavad ained (karbendasiimiks, isoproturooni, oktüül-isotiasolinoon, terbutriin).

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon