caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218916/062072_Muresko_10_L_NE.png

Muresko

Universaalne silikoonvaik-fassaadivärv SilaCryl®- baasil, mineraalse iseloomu ning kõrge difusioonivõimega, väga hästi vett-tõrjuv.
 • Kasutusala

  Siledate ja struktureeritud aluspindadega fassaadide kvaliteetseks värvimiseks. Ainulaadne SilaCryl® sideaine võimaldab tagada suurepärase niiskuskindluse, kõrge veeauru läbilaskvuse ja piisava CO2 läbilaskevõime. Lisaks sellele garanteerib SilaCryl®-sideaine samasuguse värvitoonide mitmekesisuse, ilmastikukindluse, kriidistumiskindluse ja nakkevõime nagu kvaliteetsed puhta akrülaadi põhised fassaadivärvid.

  Karedatel aluspindadel võimaldab Muresko olenevalt lahjendamismäärast struktuuri rõhutava või struktuuri ühtlustava viimistluskatte teostamist. Sobib ka vanade hästi kandvate poorbetoonist aluspindade renoveerimiseks.

  Omadused

  • Kõrge difusioonivõimega ja vetthülgav
  • Mitmekülgselt toonitav ja stabiilse värvitooniga
  • Kaitseb vetikate ja seentega saastumise eest
  • Vetthülgav DIN 4108 järgi
  • Vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv

  Sideaine

  Silikoonvaik + puhta akrülaadi dispersioon

  Pakendi maht

  • Standard: 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l
  • ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 10 l

  Värvitoonid

  Valge.
  • Muresko on kohapeal toonitav CaparolColori või AmphiColori täistoon- ja toonimisvärvidega.
  • Kohapeal toonides segada kogu vajaminev värvikogus hoolikalt läbi, et vältida  värvitoonide erinevusi.
  • Muresko on toonitav ColorExpress toonimismasinates.
  • Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit ja rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve.
  • Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.
  • Briljantselt säravad, intensiivsed värvitoonid on väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide puhul soovitav pind eelnevalt katta antud tooniga võrreldava, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Vajadusel katta pind teist korda.

  Värvitooni vastupidavus vastavalt BFS- infolehele nr 26:
  Klass: B
  Grupp: 1–3, vastavalt värvitoonile

  Läikeaste

  Matt, G3

  Säilitamine

  Anumaid hoida jahedas ning tihedalt suletuna.

  Tehnilised andmed

  DIN EN 1062 järgi:

  Tihedus

  ca 1,5 g/cm3

  Suurim tera

  < 100 µm, S1

  Kuivanud kihi paksus

  100–200 µm, E3

  Veeauru läbilaskvus

  (w-väärtus): ≤ 0,1[kg/(m2· h0,5)] (madal) W3

  Veeauru läbilaskvus (sd- väärtus)

  (sd-väärtus): < 0,14 m (kõrge), V1

  Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

  Täiendavad tooted

  Caparol Trocknungsbeschleuniger
  Talvine lisatoode Muresko Silacryli kiirema niiskuskindluse saavutamiseks temperatuuridel +1 kuni ca +10 °C. Kasutusjuhendit vt toote Caparol Trocknungsbeschleuniger etiketil.

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  ++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3. Kruntviimistlus teostada vastavalt tehnilisele informatsioonile nr 650 "aluspinnad ja nende ettevalmistamine".

  Aluspinna ettevalmistamine

  Uued ja kahjustamata soojusisolatsiooni liitsüsteemid, mis on kaetud polümeer-, silikaat-, silikoonvaik-, lubitsementkrohviga (PII)/minimaalne survetugevus DIN EN 998-1 järgi min 1,5 N/mm2
  Vana krohv puhastada märjalt sobiva meetodiga. Surveveega puhastamisel jälgida, et temperatuur ei ületaks + 60 ºC ja surve max 60 bar. Pärast puhastust lasta pinnal korralikult kuivada. Viimistleda Mureskoga vastavalt olemasoleva pealiskrohvi liigile vastavalt allpool kirjeldatud aluspindadele.

  Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII/ minimaalne survetugevus DIN EN 998-1 järgi min 1,5 N/mm2
  Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama, + 20 °C temperatuuri ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb rakendada pikemat ooteaega. Kruntimine CapaGrund Universaliga väheneb lubjakobrutiste tekkeohtu leeliselistel pealiskrohvidel ehitussegude rühmadest PII ja PIII, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

  Vanad krohvid
  Krohviparandused peavad olema korralikult kivistunud ja kuivad. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

  Uued silikaatpealiskrohvid
  Viimistleda Sylitoli programmi silikaattoodetega.

  Vanad silikaatvärvid ja -krohvid
  Kinniolevad viimistluskihid eemaldada mehaaniliselt või surveveega üle puhastades järgides kehtivaid eeskirju. Kruntida tootega CapaGrund Universal. Lahtised ja pragunevad värvikihid puhastada kraapimise, harjamise või lihvimise teel. Kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

  Kandev vana pinnakattega poorbetoon
  Kahjustamata pinnad puhastada. Pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Kahjustunud poorbetoon-pinnakatete puhul soovitame kasutada Disbon-programmi.

  Betoon
  Määrdunud või tolmukihiga kaetud betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või surveveega, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Nõrgalt imavad või siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Jämedapoorilised, kergelt liivastunud või imavad pinnad kruntida tootega OptiSilan Tiefgrund. Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

  Tsemendiga seotud puitlaastplaadid
  Tsemendiga seotud puitlaastplaatide suure leelisuse tõttu tuleb neid lubjaeritiste tekke vältimiseks kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer.

  Katmata tellismüüritis
  Värvimiseks sobivad ainult külmakindlad ja võõrkehadeta müüri- või klinkerkivid. Müüritise vuukides ei tohi olla pragusid ja pind peab olema kuiv ja soolaeraldisteta. 

  Pind kruntida tootega Dupa-grund. Kui pärast vahekihi tegemist tulevad nähtavale pruunikad laigud, teha lõppviimistluskiht veevaba fassaadivärviga Duparol.

  Kandvad dispersioon-, dispersioonsilikaatvärvid ja silikoonvaikvärvikatted
  Vanad värvkatted puhastada surveveega järgides kehtivaid eeskirju. Aluspinna kontrollimine vastavalt BFS infolehele nr 20. Pärast aluspinna kuivamist pöörata tähelepanu järgmistele omadustele:
  Nõrgalt imav, tugev, kuiv, kandev: vt kattekihtide ülesehitust.
  Keskmiselt imav: kruntida tootega CapaGrund Universal max 3% veega vedeldatult.
  Tugevalt imav: kruntida tootega OptiSilan TiefGrund või Dupa-Putzfestiger.

  SILSi vana värvkate
  Tugevalt imav, hästi nakkuv, peenikesed praod: kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

  Kriidistunud või tolmav (ka veekoormusega vastavalt BFS- infolehele nr 20, B.13 "Pealispinna tugevus, kriidistumine")
  Kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

  Läikivad või hüdrofoobsed pealispinnad
  Mehaaniliselt karestada. Kruntida tootega Capagrund Universal.
  Kui pind on pärast mehaanilist karestamist veel hüdrofoobne, siis soovitame pind kruntida tootega Dupa-Haftgrund.

  Kandvad kunstvaik- või silikoonvaikkrohv- viimistluskatted
  Vanad krohvid puhastada sobiva meetodiga. Märjalt puhastades lasta pindadel enne järgnevat viimistlust korralikult kuivada.

  Mittekandvad mineraalsed värvkatted 
  Eemaldada täielikult lihvides, harjates, kraapides, survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, või mõnel muul sobival meetodil. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist põhjalikult kuivada. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

  Mittekandvad dispersioonvärvid ja silikoonvaikvärvikatted
  Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt mehaaniliselt või lahusti abil ja puhastada pind kõrgsurvepesuga, järgides kehtivad eeskirju. Nõrgalt imavad või siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Tolmavad, liivased ning imavad pinnad kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

  Tööstuslikest heitgaasidest ja tahmast määrdunud pinnad
  Katta veevaba fassaadivärviga Duparol.

  Pragunenud krohvi- või betoonpinnad 
  Vastavalt pragunemisklassidele viimistleda FibroSili, PermaSilani või Cap-elast süsteemiga.

  Soolakahjustustega pinnad
  Soolalaigud eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger. Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

  Defektid
  Pisidefektid parandada Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtliga. Suuremad, kuni 20 mm defektid on soovitav parandada Histolith Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad kruntida.

  Pealekandmise meetod

  Pinnale kanda pintsli või rulliga.
  Õhuvabaks pealekandmiseks soovitame Muresko Nespri-TECi, pinnale kanda Nespri-TEC pihustusmeetodil.

  Kattekihtide ülesehitus

  Seente või vetikatega saastunud kohad puhastada märjalt survepesuga järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Pinnad pesta tootega Capatox või FungiGrund ja lasta seejärel hästi kuivada.

  Kruntkiht
  Teostada vastavalt punktis "Aluspinna ettevalmistamine" väljatoodud juhistele.

  Vahekiht
  Muresko, max 10% OptiSilan TiefGrundi või veega lahjendatult.

  Lõppviimistluskiht
  Muresko, max 5 % veega lahjendatult.
  Karedatel krohvipindadel tuleb struktuuri säilitamiseks lahjendada kruntimiseks max 15- 20% veega ja kattekihi pealekandmiseks max 10% veega.

  Kulu

  Ca 200 ml/m2 ühekordsel pealekandmisel siledal pinnal. Karedatel pindadel vastavalt rohkem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

  Parima kaitse saavutamiseks vetikate ja seentega saastumise eest kanda pinnale 2 kihti värvi, vähemalt 400 ml/m2, kihi paksus keskel vähemalt 200 µm. Iga järgnev kiht suurendab kulu vähemalt 200 ml/m2 kihi kohta, iga järgneva kihi paksus ca 100 µm. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem.

  Töötlemistingimused

  Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel  
  + 5 °C aluspind ja õhk

  Kuivamine/kuivamisaeg

  + 20° C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on  pealispind kuiv ja ülevärvitav 4- 6 tunni möödudes. Täiesti kuiv ja koormatav on pind umbes 3 päeva pärast.
  Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

  Tööriistade puhastamine

  Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu

  Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogu pind värvida ühe korraga "märg-märjale” meetodil. Värv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvatele pindade katmiseks.

  Kahjustamata poorbetoon-pinnakatete värvimisel peab heledusaste olema suurem kui 30, soojusisolatsiooni liitsüsteemide värvimisel suurem kui 20.
  Fassaadipindade puhul, mis objekti iseärasuste või ilmastikumõjutuste tõttu puutuvad tavapärasest enam kokku niiskusega, esineb kõrgendatud seente ja vetikate tekkimise risk.

  Muresko kaitseb pinda vetikate ja seentega saastumise eest. See toimeainete kooslus pakub pikaajalist, ajaliselt piiratud kaitset, mille kestvus sõltub objektist tulenevatest tingimustest nagu nt saaste ulatusest ja objekti niiskusest. Seepärast ei ole võimalik tagada püsiv kaitse seente ja vetikatega saastumise eest. Vetikate ja seentega kahjustatud pinna puhastamisel võib kasutada FungiGrundi.

  Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus tekitada pinnal heledaid triipe. Tegu on kõikidele mattidele fassaadivärvidele omase tehnilise omadusega.

  Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võib niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale tekkida kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks CapaGrund Universaliga. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki. 

  Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25). 

  Sertifikaadid

  • Muresko SilaCryl veeauru difusioonivoolutugevuse ja veeauru läbilaskevõime määrus
  • Muresko SilaCryl kaitse vetikate ja seentega saastumise eest

  Tähelepanu!

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ning näidata toote pakendit või etiketti, sest soolestiku mikrofloora võib saada kahjustatud. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada korralik õhutus. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt veega. Pihustussudu mitte sisse hingata. Kasutada kombifiltrit A2/P2. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

  Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

  See toode on „töödeldud toode" ELi määruse nr 528/2012 kohaselt (ei ole biotsiid) ja sisaldab järgmisi biotsiidides sisalduvaid toimeaineid: 2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (CAS-nr 26530-20-1), püritioontsink (CAS-nr 13463-41-7), terbutriin (CAS-nr 886-50-0).

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 40 g/l LOÜ-d.

  Värvide ja lakkide tootekood

  GIS kood: BSW50
  (vana: M-SF01F)

  Koostis

  Polüakrülaatvaik/polüsiloksaan, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid (metüül-/bensisotiasolinoon), kelmekonservandid (oktüülisotiasolinoon, püritioontsink, terbutriin).

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Elegantne hall kaunistamas korterelamu...

  Grand Hotel Kempinski Riga

  Ainulaadne värvitoonide mäng fassaadil