caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/207636/060436_AmphiSilan_Compact.png

AmphiSilan Compact

Silikoonvaigu baasil valmistatud täitev vahe- ja lõppviimistluskiht.

Kasutusala

Täitev vahe- ja lõppviimistluskiht krohvidele, mattidele silikaat- ja dispersioonvärvikihtidele, veatutele soojusisolatsiooni liitsüsteemidele, sobib ebaühtlaselt silutud mineraalsete krohvide optiliste omaduste ühtlustamiseks, samuti viimistluskrohvi ja paranduskohtade struktuuri ühtlustamiseks. Sobib suurepäraselt peente krohvipragude täitmiseks.

Omadused

  • Ilmastikukindel
  • Vihmavett hülgav (hüdrofoobne)
  • Ei mooduste kilet
  • Mikropoorne
  • Kõrge veeauruläbilaskvusega
  • Pingevaba
  • CO2 läbilaskev

Sideaine

Kombinatsioon silikoonvaikemulsioonist ja spetsiaalsest kunstvaikdispersioonist.

Pakendi maht

15 kg

Värvitoonid

Valge.

AmphiSilan Compaction võimalik AmphiSilan-täistoonvärvidega ise toonida. Toonimisel vajalikud kogused omavahel segada, et vältida värvitoonide erinemist. AmphiSilan Compacton ColorExpressi süsteemis kõikide värvikaartide järgi masinas heledates toonides toonitavad kuni ca heledusastmeni 60. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:
Klass: B
Grupp: 1

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Veeläbilaskvus (w- väärtus): ≤ 0,1 [kg/(m2 ·h0,5)] (madal), W3

Suurim tera suurus

300 µm, S2

Tihedus

ca 1,7 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

100-200 µm,E3

Veeauru läbilaskvus

0,14 m (kõrge), V1

Pragunemisklassid

pragude ületamine, kattekihtide ülesehitus: 2 x 400 g/m2 AmphiSilan Compact, klass A1 (> 100µ).

Täiendavad tooted

AmphiSilan- Tiefgrund TB
AmphiSilan- Putzfestiger
AmphiSilan- Grundierfarbe
AmphiSilan- Volltonfarben

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Olemasolevad, uued ja veatud soojusisolatsiooni liitsüsteemid kunstvaigust, silikaat-, silikoonvaigust- lubja-tsementkrohvist pealispinnaga (P II)
Vana krohv sobival meetodil märjalt puhastada. Survepesuga puhastamisel võib temperatuur olla maksimaalselt + 60 °C ja surve maksimaalselt 60 bar. Pärast puhastamist lasta korralikult kuivada. AmphiSilan toodetega katmisel järgida olenevalt kaetavast pinnast allpool olevaid juhiseid.

Krohvid ehitussegude rühmadest P I c, P II ja P III või silikaatkrohvid
Värsked krohvipinnad
Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20 °C temperatuuri ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb rakendada pikemat ooteaega.Kruntides lisaks tootega CapaGrund Universal vähendatakse lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba peale 7 päevast kuivamisaega saab pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvipinnad
Krohviparanduskohad peavad olema hästi kõvastunud ja kuivanud. Jämedapoorsed, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega AmphiSilan- Tiefgrund LF. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida tootega AmphiSilan-Putzfestiger. Pahteldatud kohad peavad olema kivistunud ja täielikult kuivanud.

Vanad silikaatvärvid

Hea kandevõimega kunstvaikkrohvi- ja silikoonvaikkrohvikihid

Vanad krohvid sobiva meetodiga puhastada. Märgpuhastusel lasta pinnal enne järgnevat katmist korralikult kuivada. Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan- Grundierfarbe või AmphiSilan-Putzfestiger. Värsked kunstvaik- või silikoonvaikkrohvid võib peale kanda ilma eeltöötluseta. Mineraalsete struktuurkrohvide puhul kruntida tootega AmphiSilan- Grundierfarbe.

Hea kandevõimega dispersioonvärvikihid
Kergelt läikivad pinnad karestada. Vanad määrdunud ja kriidistunud värvikihid puhastada veesurvepesuga, kehtivate eeskirjade kohaselt. Kruntkiht teha tootega AmphiSilan- Grundierfarbe.

Halva kandevõimega laki-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid
Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt mehhaaniliselt või keemiliste lahustitega, ning puhastada järgnevalt kuuma vee kõrgsurvepesuga kehtivate eeskirjade kohaselt. Kruntida tootega AmphiSilan -Grundierfarbe, tolmavate, liivaste, imavate pindade korral tootega AmphiSilan-Putzfestiger, vahekiht  tootega AmphiSilan- Compact.

Tellismüüritis
Värvida võib ainult külmakindlaid müüri- ja klinkerkive, mis ei sisalda võõrkehi. Müüritis peab olema pragudeta, vuugitud ja soolavaba. Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan-Putzfestiger. Kui pärast vahekihi tegemist tootega AmphiSilan või AmphiSilan- Compact kumab kattekihist pruun toon läbi, tuleb viimistluskiht teha tootega Duparol.

Lubiliivakivimüüritis
Värvida võib ainult külmakindlaid müürikive, mis ei sisalda paisuvaid ja värviandvaid võõrkehi nagu liiva- või savitükid. Vuukides ei tohi olla pragusid. Pudeneva pealispinna korral pind puhastada. Soolakobrutised kuivalt maha harjata. Järgida BFS infolehte nr 2. Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan-Tiefgrund LF, vahekiht tootega AmphiSilan- Compact.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad
Pind katta fungitsiidse ja algitsiidse spetsiaalvärviga ThermoSan.

Soolaeraldistega pinnad
Soolaeritised kuivalt maha harjata. Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan-Putzfestiger.  Soolaeritisega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Pisidefektide kõrvaldamine
Pisidefektid parandada tootega Caparol Fassaden- Feinspachtel. Suured, kuni 20 mm läbimõõduga defektsed kohad on soovitatav parandada tootega Histolith- Renovierspachtel. Pahteldatud kohad üle kruntida.

Pealekandmise meetod

Pintsli, rulliga või pihustamise meetodil.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- ja vahekiht teha tootega AmphiSilan Compact, lahjendades seda maksimaalselt 10% veega.

Kulu

Ca 350- 400 g/m2 ühe kihi kohta. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema minimaalselt +5 °C.

Sobivus teiste värvidega
AmphiSilan tooteid ei tohi segada teiste värvidega, eriti dispersioonil või silikaatidel põhinevate täistoonvärvide või toonimiskontsentraatidega.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pinnakatte pealispind ca 2-3 tunni pärast kuiv, 12 tunni pärast ülevärvitav. Täielikult kuivanud 2-3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Suuremate pindade katmisel katta pind jätkukohtade vältimiseks ühe tööetapina "märg-märjale” meetodil. Õhuvaba pihustamise korral värv korralikult läbi segada ja sõeluda.  Ei sobi horisontaalsetele, veega kokkupuutuvatele pindadele. Fassaadipindade korral, mille puhul on tegemist erilise objektiga või millele ilmastikutingimused avaldavad niiskuse näol tavapärasest suuremat mõju, eksisteerib suurem oht seenhallituse ja vetikate tekkeks. Seepärast soovitame ohustatud pindadel kasutada meie spetsiaalset toodet ThermoSan. See toode sisaldab toimeaineid, mis pärsivad seente ja vetikate arengut ajaliselt. Tumedamate värvitoonide puhul võib mehaaniline puude (kriimustus) tekitada heledaid jooni (nn kirjutamisefekt). Tegemist on kõigi mattide fassaadivärvide tootespetsiifilise omadusega. Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale ilmuda kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks tootega Capagrund Universal. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki. Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine. (BFS- infoleht nr. 25)

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kaitsta silmi ja nahka värvipritsmete eest. Silma  ja nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Pritsimisudu mitte sisse hingata. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida kõvastunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-SF01

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Must kohtub valgega