caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/157204/050821_ThermoSan_NQG_12,5L.png

ThermoSan NQG

Uus nanokvarts-osakestega silikoonvaiksideaine kombinatsioon puhaste fassaadide saavutamiseks. Takistab vetikate ja seentega saastumist. Caparol-Clean-Concepti edasiarendus.

Kasutusala

ThermoSan omab värvina otsustavat eelist: orgaanilised nanokvartsosakesed moodustavad mustuse vastu tiheda, tugeva, mineraalse kolmedimensioonilise kvartsvõrgu ja fassaadid püsivad tänu sellele kauem puhtad.
Tänu spetsiaalsele silikoonvaiksideainekombinatsioonile saavutatakse vihmavett tõrjuvad, hea veeauru läbilaskevõimega fassaadikatted viimistletud või viimistlemata mineraalsetel ja kunstvaik-sideainega krohvidel. ThermoSan sobib kõikidele tavapärastele soojusisolatsiooni liitsüsteemide pealispindadele, nagu kunstvaik-, silikoonvaik-, silikaat ja lubitsementkrohvid.

Omadused

  • Kaitseb vetikate ja seentega saastumise eest
  • Vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv
  • Hea CO2 läbilaskevõimega
  • Ei moodusta kilet, mikropoorne
  • Katab väiksemad krohvimise käigus tekkinud praod
  • Sisaldab spetsiaalseid fotokatalüütiliselt mõjuvaid pigmente

Sideaine

Silikoonemulsiooni ja uue anorgaanilisel/orgaanilisel baasil oleva hübriidsideaine kombinatsioon.

Pakendi maht

  • Standardtoon: 12,5 l
  • ColorExpress: 1,25 l, 7,5 l, 12,5 l

Värvitoonid

Valge.
ThermoSan on kohapeal toonitav AmphiSilan-täistoonvärvidega. Värvitoonierinevuste vältimiseks tuleb kohapeal toonides kogu vajalik värvikogus omavahel segada.
Vähemalt 100 l tellimisel ühes värvitoonis on võimalik ka toonimine tehases.
ThermoSan on toonitav ColorExpressi toonimismasinates paljudes tavapäraste värvikataloogide värvitoonides. Enne värvimist palume kontrollida tooni vastavust värvikaardile. Värvitoonierinevuste vältimiseks on soovitav samal objektil kasutada sama partii värvitoone. Intensiivse tooniga värvitoonid võivad teatud juhtudel olla väiksema kattevõimega. Selliste toonide puhul on soovitatav teostada eelnev pinna värvimine antud värvitooniga sobivas, valgel pigmendil põhineva katva värviga pastelses toonis. Vajadusel katta pind kaks korda.

Värvitoonipüsivus vastavalt BFS-märkeleht nr 26:
Klass: A
Grupp: 1

Läikeaste

Matt G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.

Tehnilised andmed

Omadused standardi EVS EN 1062 järgi:

Suurim tera suurus

< 100 µm S1

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

100–200 µm, E3

Veeimavus (w-väärtus)

0,09[kg/(m2 · h0,5)] (madal) W3

Veeauru läbilaskvus (sd- väärtus)

< 0,06 m (kõrge), V1

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Kui pinnal esineb vetikaid või hallitust, tuleb pind eelnevalt puhastada survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Seejärel töödelda pind Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta kuivada.

Uued ja kahjustamata liitsüsteemid, mis on kaetud polümeer-, silikaat-, silikoon-, lubi- (PIc), lubitsementkrohviga (PII)

Vana krohv puhastada sobival meetodil. Surveveega puhastamisel survepesuga, jälgida, et temperatuur ei ületaks +60 ºC ja surve max 60 bar. Pärast puhastust lasta pinnal korralikult kuivada. Viimistleda ThermoSaniga vastavalt olemasolevale pealiskrohvi liigile vastavalt allpool kirjeldatud aluspindadele.

Krohvid ehitussegude rühmadest PIc, PII ja PIII või silikaatkrohvid

Uued krohvid on pärast ca 2 nädalat 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral kuivamist viimistletavad, kui lisada juurde 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF-i. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni pidada selgelt pikematest ooteaegadest. Lisakruntimine tootega CapaGrund Universal vähendab lubjaeritiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7-päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid:

krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivanud. Normaalselt imavad krohvid viimistleda kohe ThermoSaniga, lisades 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF-i. Jämedapoorsed, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega AmphiSilan- Tiefgrund LF. Tugevalt imavad, tolmavad krohvid kruntida tootega AmphiSilan-Putzfestiger.

Vanad silikaatvärvkatted

Kinnised värvkatted eemaldada mehaaniliselt või survepesuga, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Lahtised värvkatted eemaldada mahapesemise, mahaharjamise või mahapritsimise teel. Kruntkiht teha tootega AmphiSilan- Putzfestiger.

Tsementkiudplaadid (töödeldud/ töötlemata)

Järgida BFS- infolehte nr. 14. Asbestisisaldusega plaatide puhul järgida lisaks Ohtlike ainete tehnilisi reegleid (TRGS) 519. Kruntimisel palun järgida meie tehnilist informatsiooni nr. 650 „Aluspinnad

ja nende ettevalmistamine”. Lahtiselt paigutatud plaatidel töödelda ka tagakülg ja servad. Uued, tugevalt leeliselised kiudtsementplaadid tuleb lubjalaikude tekkimise vältimiseks kruntida Disbon 481 EP-Uniprimeriga. Vaheviimistluse puhul vedeldada Thermosani 10% tootega AmphiSilan-

Tiefgrund LF.

Tsementsideainega puitlaastplaadid

Tsementsideainega puitlaastplaatide kõrge leeliselisuse tõttu tuleb lubjaeraldiste vältimiseks kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer ja vaheviimistluse puhul vedeldada Thermosani 10% tootega AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Kandvad kunstvaik- või silikoonvaikkrohvid

Vanad krohvid puhastada sobiva meetodiga. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist hästi kuivada.

Kandvad dispersioonvärvkatted

Määrdunud, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga järgides kehtivaid eeskirju. Kruntida ThermoSaniga, mis on 10% vedeldatud tootega AmphiSilan-Tiefgrund LF. Muude puhastusmeetodite puhul (pesemine, harjamine, pritsiga töötlemine) kruntida tootega AmphiSilan-Putzfestiger.

Mittekandvad dispersioonvärvikihid või kunstvaikkrohvid

Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt mehaaniliselt või töödelda lahustiga ning seejärel puhastada kõrgsurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Pind kruntida ThermoSaniga, lisades 10% Amphisilan-Tiefgrund LF-i. Tolmuvad, liivased, imavad pinnad kruntida AmphiSilan-Putzfestigeriga.

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise, survepesu või muu sobiva meetodiga, järgides kehtivaid eeskirju. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist hästi kuivada. Kruntida tootega AmphiSilan-Putzfestiger.

Katmata tellismüüritis

Värvimiseks sobivad ainult külmakindlad ja võõrkehadeta müüri- või klinkerkivid. Müüritise vuukides ei tohi olla pragusid ja pind peab olema kuiv ja soolaeraldisteta. Pind kruntida AmphiSilan-Putzfestigeriga. Kui pärast ThermoSaniga vahekihi tegemist tulevad nähtavale pruunikad laigud, teha lõppviimistluskiht veevaba fassaadivärviga Duparol.

Lubiliivakivimüüritis

Värvimiseks sobivad vaid külmakindlad müürikivid, mis ei sisalda lahtisi või värviandvaid võõrkehi, nagu liiv või savi. Vuukides ei tohi olla pragusid. Tolmav/kriidistunud pealispind puhastada. Soolaeraldised eemaldada kuivalt harjates. Järgida BFS infolehte nr 2. Pind kruntida tootega AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Soolakahjustustega pinnad

Soolaeraldised eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida Dupa-grundiga. Soolakahjustusega pindade värvimisel ei ole garanteeritud kattekihi pikaajaline pealpüsimine või uute soolakahjustuste mittetekkimine. Defektsed kohad Pisivead parandada Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtliga. Suured, kuni 20 mm defektsed kohad on soovitatav parandada Histolith –Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad katta uuesti krundiga.

Pealekandmise meetod

Värv kantakse pinnale pintsli või rulliga.
Pihustusmeetodil pealekandmiseks soovitame ThermoSan Nespri-TEC pihustusmeetodit.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekiht
ThermoSan, vedeldatult kuni 10% veega. Lisades kuni 10% Amphisilan-Tiefgrund LF-i, võib enamikel juhtudel loobuda täiendavast kruntkihist.
Lõppviimistluskiht
ThermoSan, vedeldatult kuni 5% veega. Igal värvikihil lasta enne järgnevat töötlemist vähemalt 12 tundi kuivada.

Kulu

Keskmiselt 150–200 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Ebatasastel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise ja kuivamise temperatuur
+5 °C aluspind ja õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind ca 2–3 tunni pärast kuiv, 12 tunni pärast ülevärvitav ja keskmiselt 3 päeva pärast täielikult kuiv ja koormust taluv. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutust veega.

Tähelepanu

SILSi värvimisel järgida BFS-infolehte nr 21. Nähtavate üleminekukohtade vältimiseks tuleb suuremad pinnad värvida korraga märg-märjale meetodil.
Materjali mitte kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel! Värvida võib ainult kahjustamata fassaadi soojusisolatsiooni liitsüsteeme. Kahjustatud pindadel soovitame kasutada liitsüsteemide renoveerimiseks mõeldud tooteid Capatect-
Renovierungssystemist. Polüstüroolisolatsiooniga fassaadi soojusisolatsiooni liitsüsteemides ei tohi kasutada lahusteid sisaldavaid kruntimisvahendeid, välja arvatud Amphisilan-Putzfestigeri.
Värviliste kihtide pealekandmisel peab heledusaste olema >20. ThermoSan sisaldab spetsiaalseid toimeaineid, mis takistavad seente ja vetikate arengut fassaadidel. Need toimeained pakuvad kestvat, kuid ajaliselt piiratud kaitset, mille kestvus sõltub konkreetse objekti tingimustest, nt seente ja vetikate rohkusest või pinna niiskusest. Seepärast ei ole seente ja vetikate tekke vältimine pikema aja möödudes võimalik. Seente ja vetikatega saastunud aluspindu võib töödelda ka tootega FungiGrund Optigrund E.L.F-i asemel, kui pinnad on edukalt puhastatud. Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus (kriipimine) tekitada pinnal heledaid jutte. See on mattide fassaadivärvide tootespetsiifiline omadus. Niiskuse mõjul, nt vihm, kaovad need jutid taas. Tihedatel, külmadel aluspindadel või ilmastikust tingitud kuivamise pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) tekkida viimistluse pealispinnale kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad jäljed. Need ained on veeslahustuvad ja eemalduvad iseenesest piisava veega (nt peale mitmekordset tugevat vihmasadu). Kuivanud kihi kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlemine, tuleks need ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täiesti maha pesta. Lisaks kruntida tootega Capagrund Universal. Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine (BFS- infoleht nr. 25).

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Kahjulik veeorganismidele, võib veekogudes avaldada pikaajalist kahjulikku toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole, kuna toode võib tekitada soolekahjustusi. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Värvi võib peale kanda ainult pintsli või rulliga.
Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 20 g/l LOÜ.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SF01 F

Koostis

Hübriidsideaine (orgaanilinesilikaat/akrülaat), silikoonvaik, titaandioksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid, kelmekonservandid.

Täpsemad andmed

Vt. ohutuskaarti

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Hotell L’Embitu

Peetri Tuulik

Paupyse kvartal, Vilnius

Vaba Lava

Kaunis kollane fassaad Mustamäe…

Tallinna Jumalaema Kiirestikuulaja…

Kadrioru residentsid - Raua 34

Värvid, värvid, värvid

Must kohtub valgega