caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18087/020122_SAP-783479_12,5_L_Caparol_AquaSperrgrund.png

AquaSperrgrund

Veega vedeldatav, naket parandavate omadustega isoleeriv kruntvärv

Kasutusala

Heade isoleerivate omadustega pinnakattevahend nikotiini-, tahma ja veeplekkide katmiseks, samuti aluspinna värvi andvate koostisosade ja aniliini sisalduvate ainete isoleerimiseks. Kasutatav ka isoleeriva värvina enne pinna tapetseerimist.

Omadused

  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik
  • Hea isoleeriva mõjuga
  • Isoleerimisvahend vastavalt määrusele VOB
  • Difusioonivõimeline
  • Sd-väärtus < 0,1 m
  • Väga hästi nakkuv
  • Vähese lõhnaga
  • Pingevaba
  • Vastupidav leelistele

Sideaine

Katioonne polümerisaatvaik lahuses

Pakendi maht

5l, 12,5l

Värvitoonid

Valge.

Toodet ei saa toonida, kuna ta ei sobi kasutamiseks koos teiste toodetega. 

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,4 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Informatsiooni aluspinna ettevalmistuse kohta saab Caparoli tehnilisest informatsioonist nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine". Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 ptk 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Kõik tavapärased mineraalsed aluspinnad (krohv, betoon, müüritis), kiudtsement, puit-, press- ja laastplaadid, kips, kipsplaadid, vanad värvkatted, keraamilised pinnad, klaas, plastpinnad (teha proovikatmine) ja mitteraudmetallid.

Nikotiini-, tahma- ja rasvaplekid pesta veega, millele on lisatud rasvalahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Kuivanud veeplekid harjata kuivalt maha.

Pealekandmise meetod

Pinnale kanda pintsli või rulliga. Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Suure koormusega pindadele kanda kaks kihti.

Lõppviimistluskihiks sobivad kõik Caparoli sisetööde dispersioontooted, järgides vastavaid toodete tehnilisi informatsioone.

Kulu

Ca 90-110 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+ 5 °C õhk ja aluspind.
Optimaalse isolatsiooni saavutamiseks on madalaim temperatuur + 16 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pind ca 12 tunni pärast ülevärvitav. Madalam temperatuur  ja kõrgem õhuniiskus pikendab kuivamisaega.

Tähelepanu

Caparol AquaSperrgrundi ei tohi segada  või vedeldada teiste toodetega.

Äärmiselt määrdunud pindadel või ruumides, mis tuleb ühe päeva jooksul renoveerida ja uuesti kasutusele võtta, soovitame kasutada väga hästi katvat kiirrenoveerimisvärvi Dupa-Inn Nr 1.

Ruume, milles toodetakse, hoitakse või müüakse toiduaineid, tuleb pärast värvimist ja enne kasutuselevõttu vähemalt 3 päeva õhutada.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega. Vältida pihustussudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsem informatsioon: vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat.A/g): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 20 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP01

Koostis

Polüakrülaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

Tehniline informatsioon