caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218661/062007_Latex_Samt_10.png

Latex Samt 10

Siidjasmatt lateksvärv. Märghõõrdeklass 1, pesemiskindel vastavalt DIN  53778

 • Kasutusala

  Koormust taluv siidjasmatt lõppviimistlus sisepindadele. Eriti hea tulemus struktuursetel aluspindadel, näiteks jämedakiulistele, reljeefsetele ning reljeeftrükiga tapeetidele, Capaver klaasriidest seinakatetele.

  Omadused

  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Ei sisalda mustuse ladestumist soodustavaid aineid
  • Difusioonivõimeline
  • Sd väärtus <0,2 m
  • Struktuuri säilitav
  • Kerge kasutada
  • Minimiseeritud emissiooniga ja lahustivaba
  • Väga hästi puhastatav ning vastupidav vett sisaldavatele desinfektsiooni- ja üldpuhastusvahenditele

  Sideaine

  Polümeerlateks vastavalt standardile DIN 55 945

  Pakendi maht

  • Color Express 1,25 l, 5l, 12,5l

  Värvitoonid

  Valge

  Toonitav CaparolColori toonimisvärvidega või AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega. Käsitsi toonides tuleb kogu vajalik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust.
  Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve.

  Latex Samt 10 on ColorExpressi toonimistehnoloogiat kasutades toonitav kõigis kasutatavates värvitoonikollektsioonides. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida värvitooni täpsust enne pinnale kandmist. Teineteisega külgnevatel pindadel soovitame kasutada sama tootenumbriga tooteid. Väiksema katvusega värvitoonide puhul (punane, oranž ja kollane) soovitame teha täiendava kruntimise vastavas värvitoonis Caparol Haftgrundiga. Värvitoonid on kättesaadavad ColorExpress toonimismasinas. Vajalikuks võib osutuda ka teine kattekiht.

  Läikeaste

  Siidjasmatt (matt EVS EN 13 300 järgi)

  Säilitamine

  Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

  Tehnilised andmed

  Omadused vastavalt standardile EVS EN 13 300.
  Toonimise käigus võivad toote omadused muutuda.

  Märghõõrdeklass

  Klass 1, vastab standardi DIN 53 778 klassile "pesemiskindel”.

  Kontrastsus

  Kattevõime klass 2, värvi kulu juures 7 m2/l või 140 ml/m2

  Suurim tera suurus

  peen (< 100 µm)

  Tihedus

  ca 1,4 g/cm3

  Tunnistus

  • Kahjulike ainete vaba sisevärv
  • Vastupidavus desinfektsioonivahenditele

  Aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Tuleb järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, lõige 3.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Krohvid ehitussegude rühmadest Р II ja P III / survetugevus vastavalt EVS EN 998-1 min 2 N/mm
  Tugevat, normaalse imavusega krohvi värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Suurte pooridega, liivast ning imavat krohvi kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol L.F.

  Valmis kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmadest PIV/ survetugevus vastavalt EVS EN 13279 min 2 N/mm2
  Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Kipsist ehitusplaadid
  Niiskust imavad plaadid krunditakse tootega OptiGrund E.L.F. või Caparol Tiefgrund TB. Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kantakse peale toode Caparol Haftgrund.

  Kipskartongplaadid
  Pahteldamise ebatasasused lihvida. Pehmed lihvitud kohad kinnitatakse krundiga Caparol Tiefgrund TB. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. või Capasol LF.
  Kui plaadid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, tuleb kruntikiht teha tootega Caparol AquaSperrgrund. Järgida BFS juhendit nr 12.

  Betoon
  Eemaldada eralduvate aineosade jäägid, samuti tolmuvad ja liivastunud jäägid.

  Liivakivi ja tellismüüritis
  Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Kandvad pinnad
  Matid, nõrga imavusega pinnad võib katta eelneva töötluseta. Läikivad ja lakitud pealispinnad karestada. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund.

  Mittekandvad pinnad
  Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Nõrgalt imavad siledad pinnad kruntida Caparol-Haftgrundiga. Suurte pooridega, liivast ning imavat krohvi kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol L.F. Mittekandvad mineraalvärvide kattekihid mehaaniliselt eemaldada ning seejärel pind tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Liimvärvid
  Pesta kuni aluspinnani maha. Kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid
  Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Lahtised tapeedid
  Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

  Hallitusega kaetud pinnad
  Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega Capatox või FungiGrund ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele.
  Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W. Seejuures tuleb kinni pidada seadustest ja kohalikest eeskirjadest (nt bioainetele ja ohtlikele ainetele kehtestatud eeskirjad).

  Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad
  Nikotiini-, samuti tahma- või rasvaplekilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund.
  Puit ja puitmaterjalid
  Värvida vees lahustuvate, keskkonnasõbralike, puhta akrüüllakiga Capacryl.

  Väikesed defektid
  Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ning vajadusel kruntida pind üle.

  Pealekandmise meetod

  Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel.

  Pihustusnurk: 50°
  Düüs: 0,019–0,021"
  Rõhk: 150–180 bar

  Nespri-TEC pihustussüsteem
  Latex Samt 10 saab pihustada Nespri-TEC- pihustussüsteemiga, vähendatud pihustamisuduga, kuid mitte uduvabana.
  Pinnale kandmisel: pihustusnurk: 30°; düüs: Nespray: 0,016–0,019", topeltdüüs; trimmimiseks: pihustusnurk 20°/düüs: 0,013" Nespray spetsiaaldüüs.
  Kaugus töödeldavast pinnast peab olema max 30 cm, kui see pole võimalik, siis tuleks kasutada Wagneri düüsipikendust.
  Nespri- TEC õhuvaba pihusti reguleerib automaatselt materjali temperatuuri. Sulgemisrõhk (suletud pritsimispüstol) on märgitud seadmel sinises alas. Pritsimisrõhk (avatud pritsimispüstol) on märgitud seadmel rohelises alas. Töövahendid puhastada veega.

  Kattekihtide ülesehitus

  Kanda pinnale küllastunud, ühtlane kiht Latex Samt 10 max 5% veega lahjendatult. Kontrastsed pinnad eelnevalt kruntida, max 10% veega lahjendatult. Ebaühtlaselt imavad pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund. 

  Kulu

  Umbes 140 ml/m2 ühekordsel katmisel siledal aluspinnal. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

  Töötlemistingimused

  Minimaalne lubatud temperatuur  värvi pealekandmisel ja kuivamisel
  + 5 °С aluspind ja õhk

  Kuivamine/kuivamisaeg

  + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pind 4-6 tunni pärast kuiv ning ülevärvitav. Pind on täielikult kuivanud ja koormusttaluv umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega

  Tööriistad

  Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu

  Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märg märjale" meetodil. Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga AmphiSilan-Putzfestigeri. Paranduskohad võivad jääda nähtavaks. (BFS infoleht nr 25) Fenooli sisaldavate pinna desinfektsioonivahendite kasutamisel võib esineda pealispinna kollasust.

  Tähelepanu!

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Töötlemise ajal on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine. Silma või nahale sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Tööriistad pesta koheselt seebi ja veega. Vältida pihustussudu sissehingamist. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

  Värvide ja lakkide tootekood

  M-DF01

  Koostis

  Polüvinüülatsetaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee