caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/234082/064214_EXC_CapaSilan_B1_WA_10_L.png

CapaSilan

Viimistlusmaterjali  sobivus vastavalt erinevatele kliimamõjudele sise- ja välispindadel

Kasutusala

CapaSilan on emissiooni- ja lahustitevaba, mineraalne, hõõrdekindel, suurepäraste omadustega sisevärv.
CapaSilan esindab sisevärvide uut generatsiooni, mis võimaldab tänu oma väga kergele töödeldavusele ja kaua avatult hoitavusele, ka kõige keerulisemates valgustingimustes (varjuderikas ruum), saavutada laitmatu tulemus. Sobib ka renoveerimisvärviks akustiliste laeplaatide ja akustilise krohvi katmiseks, kui pidada kinni ettekirjutatud saneerimisjuhistest.

Omadused

 • Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba
 • Ei sisalda mustuse ladestumist soodustavaid ühendeid
 • Pikk töötlemisaeg – seetõttu võimaldab ka suurte tervikpindade värvimist
 • Kõrge veeauru läbilaskvus
 • Sd väärtus <0,1 m
 • Võimaldab teha parandusi
 • Lihtne  töödelda
 • Veega lahjendatav

Sideaine

Silikoonvaik-emulsiooni ja spetsiaalse sünteetilise dispersiooni kombinatsioon

Pakendi maht

 • Standard: 5l,12,5l, 25l (Airfix)
 • ColorExpress: 7,5l, 12,5l

Värvitoonid

Valge.
Toonitav AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega või CaparolColor täistoon- ja toonimisvärvidega. Materjali ise toonides, segada kogu vajaminev kogus omavahel, et vältida värvierinevusi. 100 kg ja suuremate koguste vajadusel on toonimist võimalik tellida tootjalt.
CapaSilan on ColorExpress toonimissüsteemis toonitav kõigi levinud värvikaartide järgi heledates toonides kuni heledusastmeni umbes 70. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Läikeaste

Tuhmmatt (EVS EN 13300)

Säilitamine

Jahedas, kuid mitte miinuskraadidel

Tehnilised andmed

Vastavalt tehnilisele infolehele nr 606 "Kasutusalade definitsioon":

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud juhtudel / (+) sobib

Märghõõrdeklass

Klass 1, pesemiskindel vastavalt standardile DIN 53778

Kontrastsus

Kattevõimeklass 1, kui katvus on 7 l/m2 või 140 ml/ m2

Suurim tera suurus

Peen (< 100 µm)

Tihedus

ca 1,45 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema puhtad, lahtiste osakesteta ja kuivad.
Järgida: LOÜ, C osa, DIN 18 363, lõige 3. 

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid mördigruppidest PII ja PIII
Tugevaid, normaalse imavusega krohve võib katta ilma eelneva töötluseta.
Jämeda poorsusega, liivase pealispinnaga, imavad krohvid tuleb kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast P IV
Kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Mineraalse settega kaetud kipskrohvid lihvida ja tolmust puhastada, kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntida tootega OptiGrund E.L.F või Caparol-Tiefgrund TB. Suure tihedusega, siledatele plaatidele teha nakkuvust parandav kruntkiht tootega Caparol-Haftgrund.

Kipskartongplaadid
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kipspahtlikohad tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB. Kruntida tootega Caprol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F või CapaSol LF.
Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid, kruntida vahendiga Caparol Aqua-Sperrgrund (järgida BFS-i infolehe nr 12).

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed ja tolmavad, liivased ained.

Poorbetoon
Kruntida tootega Capaplex, mida on lahjendatud veega vahekorras 1:3.

Lubjaliivakivi- ja tellismüüritis
Katta eelneva töötluseta.

Kandvad pinnakatted
Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle värvida. Läikivad pinnad ja lakikihid karestada. Kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Mittekandvad pinnakatted
Mittekandvad laki- ja dispersioon-värvikihid või kunstvaikkrohvkatted eemaldada. Nõrga imavusega, siledad pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Jämeda poorsusega, liivase pealispinnaga või imavad pinnad tuleb kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Mittekandvad mineraalvärvkatted mehaaniliselt eemaldada ja pinnad tolmust puhastada. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Akustilised laed ja- krohvid
Akustiliste süsteemide saneerimine nõuab spetsiaalseid töömeetodeid. Saneerimisjuhendi leiate Caparoli pihustamistehnoloogia käsiraamatust.  Käsiraamatut küsige Caparolist. Vajadusel paluda nõustamist.

Liimvärvkatted
Täielikult maha pesta. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Värvimata, paberist kiud-, reljeef- või struktuurtapeedid
Katta eelneva töötluseta.

Lahtised tapeedid
Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Seenhallitusega kaetud pinnad
Hallitus või seenhallitus maha pesta. Pinnad pesta tootega Capatox või FungiGrund ja lasta hästi kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna liigile ja omadustele. Tugevasti saastunud pindade lõppviimistluseks kasutada tooteid Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W. Seejuures tuleb järgida seadusega ettenähtud ja ametkondlikke eeskirju (nt biomaterjali ja ohtlikke aineid käsitlevaid määrusi).
Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, tahma- ja rasvaplekid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Kuivanud veeplekid maha harjata. Teha isoleeriv kruntkiht tootega Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrdunud pindadele teha lõppviimistlus tootega Aqua-inn Nº1.

Puitmaterjalid
Katta veega lahjendatavate, keskkonna-sõbralike värvidega Capacryl Acryl-Lack või Capacryl PU-Lack.

Väikesed defektsed kohad
Pärast vastavat eeltöötlust tootega Caparol-Akkordspachtel vastavalt pealekandmiseeskirjale parandada ja vajadusel kruntida.

Pealekandmise meetod

Pealekantav pintsli-, rulli- või airless-seadmetega.

Airless- meetodil
Pritsimisnurk: 50º
Düüs: 0,021-0,026”
Rõhk: 150-180 bar

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- ja vahekihid
CapaSilan  max 10% veega lahjendatult, suurte tervikpindade puhul kuni max 20% veega lahjendatult

Lõppviimistluskiht
CapaSilan  max 5% veega lahjendatult

Kulu

Ca 140 ml/ m2 töökäigu kohta siledale aluspinnale. Krobeliste aluspindade puhul vastavalt rohkem. Täpsema materjali kulu määramiseks teha proovitöö.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel
+ 5 ºC ümbritseval õhul ja aluspinnal

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ja ülevärvitav ca 4-6 tunniga. Täiesti kuiv ja koormusttaluv ca. 3 päevaga. Madalamate temperatuuride ja kõrgema õhuniiskuse korral on kuivamisajad vastavalt pikemad.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad pärast kasutamist veega pesta.

Tähelepanu

Enne airless-pihustamist tuleb värv korralikult läbi segada ja sõeluda. Toote Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel sisetöödel võib esineda tüüpilist lahustilõhna, seetõttu tuleb hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Lõhna suhtes tundlikes ruumides tuleb kasutada aromaadivaba vähese lõhnaga toodet AmphiSilan Putzfestiger.
Rullimistriipude ja -jälgede vältimiseks soovitame värskelt pealekantud värvi kohest ületöötlemist keskmise karvakõrgusega maalrirulli (nt Rotaplasti Rotanyl 18), et vältida värvi kogunemist äärtesse.
Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25).

Sertifikaadid

 • Helineelduvus mõõdetud vastavalt standardile EVS EN 20354. Kontrolliaruanne nr 48690, helitehniline konsultatsioonibüroo Müller-BBM, Planegg.
 • Värvi ohutut kasutamist siseruumides on kontrollitud Fraunhofer Wilhelm- Klauditzi Instituudis ja toode on tähistatud Saksa Tehnilise Järelvalve Ühingu (TÜV) kvaliteedimärgiga "Minimeeritud saasteainete emissioon ”.

Sertifikaat väljastatakse nõudmisel.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kaitsta silmi ja nahka värvipritsmete eest. Silma või nahale sattudes pesta koheselt veega.  Vältida pritsimissudu sissehingamist. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Töövahendid puhastada koheselt veega. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke käidelda nagu vesialuseliste värvide jääke. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu värvijäätmed või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik/ polüsiloksaan, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Talsi Riigigümnaasium, Läti

Liepāja kontserdimaja Lielais Dzintars

Kindlad partnerid - kvaliteetsed…