caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/197325/057544_Indeko-plus_B1_NE_RU.png

Indeko-plus

Uus kvaliteediklass, äärmiselt väike materjalikulu ja ökonoomne. Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba.

Kasutusala

Kvaliteetne värv seinte ja lagede katmiseks kõigil sisepindadel. Indeko-plus on kahekordse kattevõimega, nii et enamasti piisab ühest värvikihist. Värv kuivab väga kiiresti ja lõhnatult, seega sobib eriti hästi pindadele, mida on vaja pärast värvimist või renoveerimist kiiresti kasutusele võtta.

Indeko-plus sobib eriti hästi kasutamiseks haiglates, vanadekodudes, kaubamajades, hotellides, restoranides, büroodes, koolides, lasteaedades, arstikabinettides, ametiasutustes ning eluruumides, kuna värvi kasutamisel ei eraldu ebameeldivat värvilõhna.

Omadused

  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Ei sisalda mustuse ladestumist soodustavaid ühendeid
  • Väga hästi parandatav
  • Kahekordse kattevõimega
  • Väga valge
  • Kergelt täitev, ei muutu kollaseks
  • Lihtne peale kanda
  • Veeauru läbilaskev, sd-väärtus < 0,1 m

Sideaine

Polümeerdispersioon vastavalt  standardile DIN 55 945.

Pakendi maht

2,5l, 5l, 10l

Värvitoonid

Valge. Indeko-plus on ColorExpressi süsteemis masinaga toonitav kõigi levinud värvikaartide järgi. Kohapeal toonides tuleb kogu vajaminev värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevusi. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Briljantselt säravad, intensiivsed värvitoonid võivad olla väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide korral soovitatav katta pind eelnevalt sarnase, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Võib osutuda vajalikuks pind teist korda katta.

Läikeaste

Tuhmmatt (vastavalt standardile EVS EN 13 300)

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Omadused vastavalt standardile EVS EN 13 300:
pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid  tehnilistest parameetritest.

Märghõõrdeklass

Klass 1, pesemiskindel vastavalt standardile DIN 53 778

Kontrastsus

Kattevõime klass 1 värvikulu korral 8 m2/l või 125 ml/m2

Suurim tera suurus

Peen (<100 µm)

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII
Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib ilma pinna eelneva ettevalmistamiseta üle värvida. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV
Kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Nõrgllubjakihiga  kaetud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või Caparol-Tiefgrund TB. Väga tihedad ja siledad plaadid kruntida nakkuvuse parandamiseks tootega Caparol-Haftgrund.

Kipsplaadid (kipskartongplaadid)
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB. Pind kruntida tootega Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.

Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid koostisosi, tuleb töödelda krundiga Caparol AquaSperrgrund. Järgida BFS-infolehte nr 12.

Betoon
Vajadusel eemaldada nakkumist takistavad osakesed, samuti tolmavad ja liivased ained.

Poorbetoon
Kruntida tootega Capaplex, vedeldades veega vahekorras 1:3.

Lubiliivakivi- ja tellismüüritis
Värvida ilma pinna eelneva töötlemiseta.

Hea kandevõimega kattekihid
Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle värvida. Läikivad pealispinnad ja lakitud pinnad tuleb karestada. Pind kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Halva kandevõimega kattekihid
Halva kandevõimega laki- ja dispersioon-värvikihid, samuti polümeerkrohvid tuleb eemaldada. Nõrga imavusega siledad pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Suurepoorilised, liivased või  imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Halva kandevõimega mineraalsed värvkatted mehaaniliselt eemaldada ja pinnad tolmust puhastada. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Värvimata jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid
Värvida ilma pinna eelneva töötlemiseta.

Lahtised tapeedid
Eemaldada täielikult. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus või seened eemaldada märjalt puhastades. Pind pesta tootega Capatox või FungiGrund ja lasta korralikult kuivada.
Pind kruntida vastavalt aluspinna liigile ja seisundile. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda värviga Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W. Seejuures tuleb kinni pidada seadustest ja kohalikest eeskirjadest (nt bioainetele ja ohtlikele ainetele kehtestatud eeskirjad).

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, tahma- või rasvaplekid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrdunud pinnad viimistleda värviga Aqua-inn N°1.

Puit ja puitmaterjalid

Katta veega vedeldatavate, keskkonna-sõbralike Capacryl akrüüllakkide või Capacryl polüuretaanlakkidega.

Pisidefektid
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ja pind vajadusel üle kruntida.

Pealekandmise meetod

Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise meetodil.

Õhuvaba pihustamine
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,018–0,021”
Rõhk: 150–180 bar

Töövahendid pesta pärast kasutamist veega.

Kattekihtide ülesehitus

Indeko-plus kanda pinnale ühtlase, küllastunud kihina, vedeldamata kujul või vedeldatult kuni 5% veega. Kontrastsed ja tugeva või ebaühtlase imavusega pinnad eelnevalt kruntida, vedeldades värvi kuni 10% veega. Erineva imavusega pindade korral teha kruntkiht tootega Caparol-Haftgrund.

Kulu

Umbes 125 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel
+ 5 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni pärast. Täiesti kuiv ja koormust taluv on pind umbes 3 päeva pärast.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tähelepanu

Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogu pind värvida ühe tööetapina „märg-märjale" meetodil.

Õhuvaba pihustamise korral värv korralikult läbi segada ja sõeluda.

Kui siseruumides kasutatakse krundina toodet Caparol-Tiefgrund TB, võib eralduda tüüpiline lahustilõhn. Seepärast on oluline tagada korralik ventilatsioon.

Lõhnatundlikes ruumides kasutada aromaatsete ühenditeta vähese lõhnaga krunti AmphiSilan-Putzfestiger.

Tumedamate värvitoonide puhul võib mehaaniline kontakti piirkonnas tekkida värvitud pinnale heledaid jutte. Selle vältimiseks soovitame intensiivsete toonide tõttu katta pinnad mehaaniliselt vastupidavamate toodetega, näiteks PremiumColor. Järgida BFS- infolehte nr. 25.

Sertifikaadid

Värvi ohutut kasutamist siseruumides on kontrollitud Fraunhofer Wilhelm-Klauditzi Instituudis /WKI) ja toode on tähistatud Saksa Tehnilise Järelvalve Ühingu (TÜV) kvaliteedimärgiga "Kontrollitud saasteainete emissioon”. Sertifikaat väljastatakse nõudmisel.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel pesta kohe veega. Vältida pihustussudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maa-pinnale.  Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüvinüülatsetaat-vaikdispersioon, titaan-dioksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, vesi, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Läti Rahvusraamatukogu

Inspireeriv Fotografiska…

Bremeni kunstisaal

Hotell Till-Moyland Niederrheini linnas…

Värvid, mis tekitavad mõnusa tunde

Värvid annavad ruumidele sisse uue hoo

Värv kõige pisematele

Lillad seinad, kuldsed uksed

Must kohtub valgega