caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218693/062017_PremiumClean.png

PremiumClean

Pesemiskindel värv suure kasutuskoormusega sisepindadele
Väga pesemis- ja kulumiskindla värvkattega seinte ja lagede saamiseks. Ideaalne pindadele, mis peavad taluma suurt kasutuskoormust ja mida on seetõttu vaja aeg-ajalt puhastada. Vaatamata matile pealispinnale on majapidamises tavaliselt tekkivat mustust võimalik sellelt kergesti eemaldada.

PremiumClean on vastupidav vett sisaldavatele desinfektsioonivahenditele ja sobib eriti hästi
ruumidesse, millele esitatakse kõrgendatud hügieeninõudeid, nagu haiglad, hooldekodud ja
arstikabinetid. Lisaks sobib see suurepäraselt ka kaupluste, hotellide, restoranide, büroode, koolide,
lasteaedade, ametiasutuste, aga ka elamute ja korterite kõrge määrdumisohuga pindade katmiseks.

Omadused

  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Vastupidav määrdumisele
  • Väga hästi puhastatav
  • Ei sisalda ühendeid, mis võivad põhjustada mustuse ladestumist värvitud pinnale
  • Lihtne kasutada
  • Difusioonivõimeline, Sd-väärtus < 0,1 m
  • Vastupidav vett sisaldavate desinfitseerimisvahenditele ning majapidamises kasutatavate puhastusvahenditele

Sideaine

Kunstdispersioon vastavalt standardile DIN 55945

Tarnitavad tüübid

5 liitrit ja 12,5 liitrit

Pakendi maht

Valge
PremiumClean on käsitsi toonitav kuni 10% CaparolColori (endine Alpinacolor) ja AVA-Amphibolini
täistoon- ja toonimisvärvide lisamise abil. Kohapealtoonides tuleb kogu vajalik värvikogus hästi läbi
segada, et vältida värvitoonide erinevust. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või enam,
tarnitakse ka tehases toonitud värve.
PremiumClean on ColorExpressi süsteemis masinaga toonitav kõigisse levinud värvikollektsiooni
toonidesse kuni heledusastmeni 40. Tumedate ja intensiivsete värvitoonide saamiseks võib kasutada
PremiumColorit. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust.
Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Läikeaste

Matt (vastavalt standardile EVS EN 13 300).
Olenevalt vaatenurgast võib pealispind näida ka siidjasmatt.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Vastab standardile EVS EN 13 300
Toonimine võib põhjustada kõrvalekaldeid tehnilistest näitajatest.

Märghõõrdeklass

1, vastab pesemiskindlusele standardi DIN 53 778 järgi

Kontrastsus

kattevõime klass 2 värvikulu juures 8 m2/l või u 125 ml/m2

Suurim tera suurus

peen (<100 µm)

Tihedus

u 1,34 g/cm³

Tähelepanu

Puhastamine
Vajadusel puhastada pinda tavapärase vett sisaldava värvitu puhastusvahendi ja pehme puhta
mikrokiudlapiga.
Esmakordsel puhastamisel proovida puhastusvahendit eelnevalt sama värvipinna silmatorkamatusse
kohta jääval alal.
Järgida puhastusvahendi doseerimisjuhendit ning mitte kasutada kriipivaid vahendeid. Toonitud
värvide korral võib olenevalt värvitoonist ja puhastusvahendi intensiivsusest jääda puhastuslapile
kerge pigmendijälg.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida
ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C-osa, standardiDIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII:
Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib üle värvida ilma pinna ettevalmistamiseta.
Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.
Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV:
Kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Nõrglubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida,
tolmust puhastada ja kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.
Kipsist ehitusplaadid:
Imavad plaadid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. võiCaparol-Tiefgrund TB.
Väga tihedad ja siledad plaadid kruntida nakkuvuse parandamiseks tootega
Caparol-Haftgrund.
Kipsplaadid (kipskartongplaadid):
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada tootega CaparolTiefgrund TB. Pind kruntida tootega Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid koostisosi, tuleb töödelda krundiga Caparol
AquaSperrgrund. Vt BFS-infolehte nr 12.
Betoon:
Vajadusel eemaldada nakkumist takistavad osakesed, samuti tolmavad ja liivased ained.
Poorbetoon:
Kruntida tootega Capaplex, vedeldades seda veega vahekorras 1:3.
Lubiliivakivi- ja tellismüüritis:
Värvida ilma pinda enne töötlemata.
Hea kandevõimega kattekihid:
Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle värvida. Läikivad pealispinnad ja lakitud pinnad tuleb karestada. Pind kruntida tootega Caparol-Haftgrund.
Halva kandevõimega kattekihid:
Halva kandevõimega laki- ja dispersioonvärvikihid ja polümeerkrohvid tuleb eemaldada. Nõrga
imavusega siledad pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Suurepoorilised, liivased või imavad
pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Halva kandevõimega mineraalsed
värvkatted mehaaniliselt eemaldada ja pinnad tolmust puhastada. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.
Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.
Värvimata jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid:
Värvida ilma pinda enne töötlemata.
Lahtised tapeedid: 
Eemaldada täielikult. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida tootega CaparolTiefgrund TB. 
Hallitusega kaetud pinnad:
Hallitus või seened eemaldada märjalt puhastades. Pind töödelda tootega Capatox või FungiGrund ja lasta korralikult kuivada. Pind kruntida vastavalt aluspinna liigile ja seisundile. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda värviga Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W. Seejuures tuleb kinni pidada seadustest ja kohalikest eeskirjadest (nt bioainetele ja ohtlikele ainetele kehtestatud eeskirjad).
Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad: 
Nikotiini-, tahma- või rasvaplekid pesta maha vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrdunud pinnad viimistleda värviga Aqua-inn N°1.
Puit ja puitmaterjalid: 
Katta veega vedeldatavate, keskkonnasõbralike Capacryli dispersioonlakkidega.
Pisidefektid: 
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga CaparolAkkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ja pind vajadusel üle kruntida.

Pealekandmise meetod

Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise meetodil.
Õhuvaba pihustamine:
Pihustusnurk: 40°–50°
Düüs: 0,017–0,019”
Rõhk: 140–160 bar
Töövahendid pesta pärast kasutamist veega.

Kattekihtide ülesehitus

PremiumClean kanda pinnale ühtlase, küllastunud kihina, vedeldamata kujul või vedeldatult kuni 5%
veega. Kontrastsed ja tugevasse valgusvihku jäävad pinnad eelnevalt kruntida, vedeldades värvi kuni
10% veega. Erineva imavusega pindade korral teha kruntkiht tootega Caparol-Haftgrund.

Kulu

Umbes 125 ml/mkihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on värvikulu suurem. Täpne
materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmiselja kuivamisel:
+ 5 °C, õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind kuiv ja ülevärvitav  4–6 tunni pärast. Täiesti koormusttaluv ja puhastatav on pind umbes 14 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavadkuivamisaega.

Tähelepanu

Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogupind värvida ühe tööetapina „märg-märjal"
meetodil. Selleks, et tagada siledatele ja/või tugevasse valgusvihku jäävatele pindadele ühtlane läige, võib juhtuda, et pind on vaja katta ka teise kihiga. Õhuvaba pihustamise korral värv korralikult läbi segada ja sõeluda. Kui siseruumides kasutatakse krundina toodet Caparol-Tiefgrund TB, võib eralduda tüüpiline lahustilõhn. Seepärast on olulinetagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada aromaatsete ühenditeta tagasihoidliku lõhnaga krunti AmphiSilan-Putzfestiger. Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25).

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötllemise ja pinna kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde teostamise ajal keelatud. Nahale või silma sattumisel pesta koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Töövahendid pesta koheselt vee ja seebiga. Vältida pihustussudu sissehingamist. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida
vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või
olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): max 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüakrülaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vahad, vesi, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee