caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18105/020140_SAP-718349_12,5_L_Caparol-Rauhfaserfarbe.png

Caparol Rauhfaserfarbe

Matt, pesemiskindel, rullimis- ja pihustamistehnikas pealekantav jämedakiulise struktuuriga dispersioonvärv sisetöödeks

Kasutusala

Väga hästi kattev peene või jämedakiulise struktuuriga seina- ja laevärv. Sobib suurepäraselt valmis ehitusdetailide ratsionaalseks ja soodsa hinnaga värvimiseks.

Omadused

  • Veega lahjendatav, keskkonnasäästlik ja vähese lõhnaga
  • Pesemiskindel
  • Difusioonivõimeline
  • Sd –väärtus < 0,1 
  • Väga hästi kattev
  • Peidab aluspinna ebatasasused
  • Väheste pingetega
  • Lihtsalt pinnale kantav

Sideaine

Kunstdispersioon standardi DIN 55945 järgi

Pakendi maht

  • Fein: 12,5 l
  • Grob: 5l ja 12,5l

Värvitoonid

Valge.
Võimalik toonida max 5% Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe (AVA) värvidega. Käsitsi toonides tuleb kogu vajaminev värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevusi.
Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 kg või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud juhtudel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), osa C, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadest Р II ja P III
Tugevaid, normaalselt imavaid krohve katta eelneva ettevalmistuseta. Jämedapoorseid ja imavaid krohve kruntida Caparol E.L.F või CapaSol LF kruntvärviga. 

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast P IV
Kruntida Caparol-Haftgrundiga. Lubjastunud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust, kruntida Caparol-Tiefgrund TB kruntvärviga.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntida OptiGrund E.L.F või Caparol-Tiefgrund TB kruntvärviga. Väga tihedad, siledad plaadid kruntida nakkuvuse parandamiseks Caparol-Haftgrund kruntvärviga.

Kipskartongplaadid
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kipspahtliga töödeldud kohad tugevdada Caparol-Tiefgrund TB kruntvärviga. Kruntida Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F või CapaSol LF kruntvärviga. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid aineid, kruntida Caparol-AquaSperrgrund kruntvärviga. Järgida BFS- juhendit nr 12.

Betoon
Vajadusel kõrvaldada eralduvate aineosade jäägid, samuti tolmavad ja liivastunud aineosad. 

Hea kandevõimega pinnakatted
Matte, nõrgalt imavaid pinnakatteid võib töödelda kohe eelneva ettevalmistuseta. Läikivad pealispinnad ja email-värvpinnakatted karestada. Kruntida Caparol-Haftgrund kruntvärviga.

Halva kandevõimega pinnakatted
Halva kandevõimega email- ja dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohviga kaetud pinnakatted tuleb eemaldada.
Nõrgalt imavad ja siledad pinnad kruntida Caparol-Haftgrund kruntvärviga. Jämedapoorsed, liivastunud või imavad pinnad kruntida Caparol OptiGrund E.L.F või CapaSol LF kruntvärviga.
Halva kandevõimega mineraalvärvkattekihid eemaldada mehaaniliselt ja pinnad puhastada tolmust. Kruntida Caparol-Tiefgrund TB kruntvärviga.

Liimvärvpinnakatted
Aluspinnani maha pesta. Kruntida Caparol-Tiefgrund TB kruntvärviga. 

Mitte kinni olevad tapeedid
Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Kruntida Caparol-Tiefgrund TB kruntvärviga. 

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus või seened eemaldada mehaaniliselt niiske harja, käsna või kaabitsaga. Pind pesta mikro-biotsiidlahusega Capatox või FungiGrund ja lasta seejärel hästi kuivada.
Kruntida vastavalt aluspinna liigile ja omadustele.
Tugevasti hallituse ja seentega kaetud pinnad värvida lisaks Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W värviga. Järgides seejuures kohalikke seaduseid ja määruseid (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiinist määrdunud kohti ning tahma- või rasvaplekke pesta vee ja majapidamises kasutatava rasva lahustava üldpuhastusvahendiga ja lasta hästi kuivada. Kuivanud veeplekke puhastada kuiva harjaga pühkides. Kasutada isoleerivat kruntvärvi Caparol Sperrgrund.
Tugevasti määrdunud pinnad värvida lisaks Caparol Aqua-inn N01.

Puit ja puitmaterjalid
Katta veega lahjendatavate, keskkonnasäästlike Capacryl Acryl või Capacryl PU lakkidega. 

Pisidefektide kõrvaldamine
Pärast eeltööd teha parandused Caparol-Akkordspachtel pahtliga vastavalt kasutusjuhendile ja vajaduse korral veel kord kruntida.

Pealekandmise meetod

Rulliga pealekandmine
Kahekordne küllaldane ja ühtlane kiht max 15% veega lahjendatud Caparol-Rauhfaserfarbe värvi. Värvi pealekandmiseks kasutada lühikesekarvalist tallenahast rulli, töövahend peab olema küllaldaselt värviga kaetud.
Mitte värvida liiga pikkade rullitõmmetega, sest see takistab ühtlase struktuuri saavutamist.
Laitmatu struktuuri saamiseks kanda värv seinapindadele horisontaalsuunas ja siluda vertikaalsuunas üle.
Lagede värvimisel kanda värv pinnale valguse langemise suunaga risti ja siluda valguse langemise suunas üle. Nurkadele ja servadele kanda küllaldane värvikiht pintsliga või radiaatorite värvimiseks kasutatava rulliga ning struktureerida.
Pealekandmise ajal tuleb värvi aegajalt läbi segada.

Pihustamistehnikas pealekandmine
Kruntkiht
Kruntida Capagrund kruntvärvi või mõne pesemiskindla Caparoli sisetööde dispersioonvärviga, nt Malerit E.L.F.-ga, mis on toonitud järgneva viimistluskihi värvitooni.

Viimistluskiht
Küllaldane ühtlane kiht max 10% veega lahjendatud Caparol-Rauhfaserfarbe värvi sobivate pihustamisseadmetega pinnale kanda.
Düüs: 6 - 8 mm
Rõhk: 4 bar

Kulu

Ca 500 - 800 ml/m2. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Värvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla + 5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pealispind kuiv ja ülevärvitav ca 12 tunniga, täiesti kuiv ja koormust taluv ca 3 päevaga.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid pesta kohe pärast tööd veega.

Tähelepanu

Toote spetsiifiliste omaduste säilitamiseks ei tohi seda teiste materjalidega segada.
Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta korraga  „märg-märjale" meetodil ühes tööetapis. Caparol-Tiefgrund TB kruntvärvi kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seetõttu tuleb tagada hea ventilatsioon. Eluruumides kasutada aromaatseid ühendeid mittesisaldavat vähese lõhnaga Amphi-Silan Putzfestiger. Paranduskohad võivad jääda nahtavaks (BFS infoleht nr 25)

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada P2 filtrit.  Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Tööde ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnasesse. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu vanad kuivanud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, puidukiud, vesi, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon).

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon