caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218657/062003_Fungitex-W.png

Fungitex-W

Siidjasmatt lateksvärv vastab oma omaduste poolest toiduainete hügieenieeskirjadele. Märghõõrdekindluse klass 1, mis vastab küürimiskindlusele vastavalt standardile DIN 53 778. Kergesti puhastatav.

Kasutusala

Fungitex-W on spetsiaalne seenhaigusi tõrjuva ja baktereid hävitava mõjuga lateksvärv, mis sobib eriti kasutamiseks hallitusega kaetud sisepindadel ja pindade ennetavaks katmiseks niisketes tööstusruumides, nagu õlletehased, tapamajad, meiereid, haiglad, sanitaarruumid ja eluruumid. Fungitex-W on märghõõrdekindel (klass 1) vastavalt standardile DIN EN 13 300 ja seetõttu sobiv pindadele, mida puhastatakse või töödeldakse vedelate desinfektsioonivahenditega, toode vastab nende omaduste järgi Toiduainete Hügieenieeskirjadele. Fungitex-W sobivust siseruumides on  kontrollitud  vastavalt Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee (AgBB) hindamiskriteeriumitele. Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) – emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele.

Omadused

  • Veega lahjendatav ja vähese lõhnaga
  • Difusioonivõimeline
  • Sd-väärtus > 0,3 m
  • Seenhaigusi tõrjuva ja baktereid hävitava mõjuga
  • Kergesti töödeldav
  • Kergesti puhastatav ja vastupidav vedelate desinfektsioonivahendite suhtes
  • Vastab toiduainete Hügieenieeskirjadele

Sideaine

Sünteetiline dispersioon vastavalt standardile DIN 55 945.

Pakendi maht

12,5l

Värvitoonid

Valge.
Võimalik toonida maksimaalselt 5% Histolith täistoonvärvidega. Käsitsi toonides tuleb kogu vajaminev värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve. Intensiivsed, erksad toonid on väiksema kattevõimega. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Selliste värvitoonide puhul on soovitav eelnevalt pind katta sarnases, valgel pigmendil põhineval pastelses toonis. Vajadusel kanda pinnale kaks kihti.

Läikeaste

Siidjasmatt (matt vastavalt standardile EVN EN 13 300)

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

Märghõõrdeklass

klass 1, mis vastab küürimiskindlale pinnale vastavalt standardile DIN 53 778

Kontrastsus

Katmisvõime, klass 2,   täitvusega 7m2/l või 140 ml/m2

Suurim tera suurus

peenike (< 100µm)

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadest P II ja P III

Tugevad, normaalselt imavad krohvid katta ilma eeltöötluseta. Väga poorsed, liivased imavad krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F  või CapaSol LF.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast IV

Üks kruntkiht tootega Caparol Haftgrund. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

Kipsehitusplaadid

Imavad plaadid kruntida tootega OptiGrund E.L.F või Caparol Tiefgrund TB. Suure tihedusega siledad plaadid kruntida nakkekrundiga Caparol Haftgrund.

Kipskartongplaadid

Pahtlirandid maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kipspahtlikohad kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB. Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund, OptiGrund E.L.F või CapaSol LF. Plaadid, mis on kaetud veeslahustuvate, värvi-andvate ainetega, kruntida tootega AquaSperrgrund. Järgida BFS-infolehte  nr 12.

Betoon

Võimalikud läbitungivad ained, samuti tolmavad, liivased osad eemaldada.

Poorbetoon

Üks kruntkiht tootega Capaplex, mis on lahjendatud veega vahekorras 1:3.

Lubiliivakivist müüritis

Katta ilma eeltöötluseta.

Hea kandevõimega pinnakatted

Matid, nõrgalt imavad pinnakatted ilma eelneva töötluseta üle värvida. Kergelt läikivad pealispinnad ja emailkihid karestada. Üks kruntkiht teostada tootega Caparol Haftgrund.

Halva kandevõimega pinnakatted

Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Nõrgalt imavad siledad pinnad kruntida tootega Caparol Haftgrund. Väga poorsed, liivased, imavad krohvid kruntida OptiGrund E.L.F või CapaSol LF. Mittekandvad halva kandevõimega mineraal-pinnakatted mehaaniliselt eemaldada ja pinnad puhastada tolmust. Kruntkiht teostada tootega Caparol Tiefgrund TB.

Liimvärvid

Kuni aluspinnani maha pesta. Kruntkiht teha tootega Caparol Tiefgrund TB.

Värvimata jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid

Värvida ilma eelneva ettevalmistuseta.

Lahtised tapeedid

Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Kruntkiht teha krundiga Caparol Tiefgrund TB.

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad

Nikotiinist määrdunud kohti ning tahma- või rasvaplekke pesta vee ja majapidamises kasutatava üldpuhastusvahendiga ja lasta hästi kuivada. Kuivanud veeplekke puhastada kuiva harjaga pühkides. Kasutada isoleerivat kruntvärvi Caparol AquaSperrgrund.

Puit- ja puitmaterjalid

Katta veega lahjendatavate keskkonna-säästlike Capacryl Acryl värvidega või Capacryl PU- värvidega.

Pisidefektide kõrvaldamine

Pärast eeltööd teha parandused pahtliga Caparol- Akkordspachtel vastavalt kasutusjuhendile ja vajaduse korral veelkord kruntida.

Pealekandmise meetod

Pintsli või rulliga.

Kattekihtide ülesehitus

Ettevalmistus

Hallituskiht eemaldada mehaaniliselt märjalt harjates või mahakraapimise teel. Pinnad töödelda üle tootega Capatox või FungiGrund ning lasta seejärel hästi kuivada. Järgida seaduseid ja kohalikke eeskirju (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

Krunt- või vahekiht

Fungitex-W, lahjendatud maksimaalselt 10% veega.

Lõppviimistluskiht

Fungitex-W, lahjendatud maksimaalselt 5% veega.

Kulu

Sileda aluspinna korral kulub üheks tööetapiks materjali umbes 140 ml/m2, krobelistel pindadel on kulu vastavalt suurem. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel. Paks värvikiht tõstab oluliselt baktereid hävitavat ja seenhaigusi tõrjuvat toimet. Seepärast tuleb Fungitex-W alati küllaldaselt ja ühtlaselt pinnale kanda. Antud kulunorme ei tohi vähendada.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur

Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema  vähemalt + 5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 0C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pinnakatte pealispind 4 – 6 tunni pärast kuiv ja ülevärvitav. Täielikult kuivanud ja koormuskindel on pind umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Ruumides, milles hoitakse või toodetakse toiduaineid, on keelatud kasutada lahustisisaldusega kruntimisvahendeid. Seepärast tuleks sellistes ruumides kasutada kruntimiseks ainult veega lahjendatavaid kruntvärve, nagu OptiGrund E.L.F või Caparol-Haftgr und. Ruume tuleb pärast toote Fungitex-W kasutamist vähemalt 3 päeva õhutada. Caparol- Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga toodet AmphiSilan- Putzfestiger.

Tähelepanu!

Ettevaatust biotsiidide kasutamisel. Enne kasutamist lugeda tooteinformatsiooni. Tooteid Fungitex-W ja Capatox hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja  näidata pakendit või etiketti, kuna võib esineda sooletegevuse häireid. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Peale kanda ainult pintsli või rulliga. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt < 1 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01F

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaikdispersioon, titaandioksiid, tsinkoksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, vesi, lisandid, konservandid, kilekihti tekitavad ained.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon