caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218658/062004_Indeko-W.png

Indeko-W

Matt hallituskindel kunstvaik-sisevärv. Märghõõrdeklass 2, pesemiskindel DIN 53 778 järgi

Kasutusala

Hallituskahjustusega sisepindade kvaliteetseks ja pesemiskindlaks saneerivaks värvimiseks ning hallitusest ohustatud pindade ennetavaks värvimiseks niiskete ruumidega tööstusettevõtetes nagu õlletehastes, meiereides, tapamajades, konservivabrikutes jm, samuti eluruumide hügieeni parandamiseks. Indeko-W sobivust siseruumides on kontrollitud vastavalt Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee (AgBB) hindamiskriteeriumitele. Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) – emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele.

Omadused

  • Veega lahjendatav ja vähese lõhnaga
  • Difusioonivõimeline
  • Sd-väärtus < 0,1 m
  • Pikaajaline fungitsiidne ja bakteritsiidne toime
  • Vastupidav vettsisaldavatele desinfektsiooni- ja puhastusvahenditele

Sideaine

Sünteetiline dispersioon DIN 55 945 järgi

Pakendi maht

2,5l; 12,5l

Värvitoonid

Valge.
Toonitav max 5% AVA – Amphibolin või CaparolColor (varem Alpinacolor) täistoon- ja toonimisvärvidega. Ise toonides tuleb kogu vajalik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust. Kui üht värvitooni tellitakse üheks värvimiseks korraga 100 liitrit või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Intensiivsed, erksad toonid on väiksema kattevõimega.  Selliste värvitoonide puhul on soovitav eelnevalt pind katta sarnases, valgel pigmendil põhineval pastelses toonis. Vajadusel kanda pinnale kaks kihti.

Läikeaste

Tuhmmatt (vastavalt standardile EVS EN 13 300)

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

Märghõõrdeklass

klass 2, mis vastab pesemiskindlale pinnale vastavalt standardile DIN 53 778

Kontrastsus

katmisvõime, klass 2, täitvusega 6 m2/l või 150 ml/m2

Suurim tera suurus

peenike (< 100µm)

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema puhtad, kuivad ja vabad nakkumist takistavatest ainetest. Kinni pidada töövõtu määrusest (VOB), osa С, DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadest Р II ja P III

Tugevad, normaalselt imavad krohvid katta ilma eeltöötluseta. Väga poorsed, liivased imavad krohvid kruntida tootega  OptiGrund E.L.F või CapaSol LF.

Kipskrohvid ja valmiskrohvid rühmast P IV

Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

Kipsist ehitusplaadid

Imavad plaadid kruntida tootega OptiGrund E.L.F või Caparol Tiefgrund TB. Suure tihedusega siledad plaadid kruntida nakkekrundiga Caparol Haftgrund.

Kipskartongplaadid

Pahtlirandid maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kipspahtlikohad kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB. Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund, OptiGrund E.L.F või CapaSol LF. Plaadid, mis on kaetud veeslahustuvate, värvi-andvate ainetega, kruntida tootega AquaSperrgrund. Järgida BFS-infolehte nr 12.

Betoon

Võimalikud läbitungivad ained, samuti tolmavad, liivased osad eemaldada.

Poorbetoon

Kruntida tootega Capaplex, mida on lahjendatud veega vahekorras 1:3.

Lubiliivakivist müüritis

Katta eelneva töötluseta.

Hea kandevõimega pinnakatted

Matid, nõrgalt imavad pinnakatted eelneva töötluseta üle värvida. Kergelt läikivad pealispinnad ja emailkihid karestada. Kruntkiht teostada tootega Caparol Haftgrund.

Halva kandevõimega pinnakatted

Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Nõrgalt imavad siledad pinnad kruntida tootega Caparol Haftgrund. Väga poorsed, liivased, imavad krohvid kruntida OptiGrund E.L.F või CapaSol LF. Mittekandvad halva kandevõimega mineraal-pinnakatted mehaaniliselt eemaldada ja pinnad puhastada tolmust. Kruntkiht teostada tootega Caparol Tiefgrund TB.

Liimvärvid

Kuni aluspinnani maha pesta. Kruntkiht teha tootega Caparol Tiefgrund TB.

Värvimata jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid

Värvida ilma eelneva ettevalmistuseta.

Lahtised tapeedid

Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Kruntkiht teha krundiga Caparol Tiefgrund TB.

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad

Nikotiinist määrdunud kohti ning tahmavõi rasvaplekke pesta vee ja majapidamises kasutatava üldpuhastusvahendiga ja lasta hästi kuivada. Kuivanud veeplekke puhastada kuiva harjaga pühkides. Kasutada isoleerivat kruntvärvi Caparol AquaSperrgrund.

Puit- ja puitmaterjalid

Katta veega lahjendatavate keskkonnasäästlike Capacryl Acryl värvidega või Capacryl PU- lakkidega.

Pisidefektide kõrvaldamine

Pärast eeltööd teha parandused pahtliga Caparol- Akkordspachtel vastavalt kasutusjuhendile ja vajaduse korral veelkord kruntida.

Pealekandmise meetod

Kantakse pinnale pintsli või rulliga.

Kattekihtide ülesehitus

Ettevalmistus

Hallituskiht eemaldada mehaaniliselt märjalt harjates või mahakraapimise teel. Pinnad töödelda üle tootega Capatox või FungiGrund ning lasta seejärel hästi kuivada. Järgida seaduseid ja kohalikke eeskirju (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

Krunt- või vahekiht

Indeko-W, lahjendatud maksimaalselt 10% veega.

Lõppviimistluskiht

Indeko-W, lahjendatud maksimaalselt 5% veega.

Kulu

Ca 150 ml/m2 igal tööetapil sileda aluspinna puhul. Struktuursetel pindadel kulub värvi vastavalt rohkem. Täpsed kulunormid teha kindlaks objekti proovikatmise teel. Värvikihi paksus mõjutab suurel määral pikaajalist bakteritsiidset ja fungitsiidset toimet. Indeko-W tuleb seetõttu alati küllaselt ja ühtlaselt peale kanda. Nimetatud kulunorme ei tohi vähendada.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuurid

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 °С.

Ülevärvimine

Indeko-W värvkatted on dispersioon- ja polümerisaatvaikvärvide või krohvidega ületöödeldavad. Õli- ja õlialküüdvaikvärvid selleks otstarbeks ei sobi, sest  Indeko-W sisaldab toimeainet, mis takistab kuivamist.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni pärast. Täielikult kuivanud ja koormust taluv ca 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Pesemiskindel 14 päeva pärast.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Ruumides, milles hoitakse või toodetakse toiduaineid, on keelatud kasutada lahustisisaldusega kruntimisvahendeid.Seepärast tuleks sellistes ruumides kasutada kruntimiseks ainult veega lahjendatavaid kruntvärve, nagu OptiGrund E.L.F või Caparol- Haftgrund. Ruume tuleb pärast toote Indeko-W kasutamist vähemalt 3 päeva õhutada. Caparol- Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga toodet AmphiSilan- Putzfestiger.

Tähelepanu!

Ettevaatust biotsiidide kasutamisel. Enne kasutamist lugeda tooteinformatsiooni. Indeko-W ja Capatox tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti, sest kemikaal võib kahjustada soolestiku mikrofloorat. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Pinnale kanda ainult pintsli või rulliga. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu vanad kuivanud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt < 1 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01F

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaikdispersioon, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid, värvikelme konservant.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda  kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise  tehnoloogiat. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esinduste poole. Heameelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Läti Rahvusraamatukogu