caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/151483/049189_Disbopox_443_EP-Impraegnierung_10kg.png

DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung

Veega lahjendatav ja läbipaistev 2K vedel epoksüvaik mineraalsete põrandapindade kruntimiseks ja impregneerimiseks.

Kasutusala

Värvitu impregneerimisvahend mineraalsetele põrandapindadele ja aluspinna kruntimiseks enne veega lahjendatavate EP-põrandakattekihtide pealekandmist. Järeltöötlusvahend poolniisketele betoon- ja kivipõrandapindadele.
Kuna toode ei sisalda ohtlikke aineid, sobib see kasutamiseks "tundlikel" pindadel nagu nt puhkeruumid, haiglad, lasteaiad ja laste päevakodud, koolid jne.

Omadused

  • Veeauru difusioonivõimeline
  • sobib poolniisketele tsementpindadele
  • minimiseeritud emissiooniga, testitud, kontrollitud
  • omab Saksa Ehitusinstituudi luba

Sideaine

Veega lahjendatav 2K epoksiidvaik

Pakendi maht

5 kg, 10 kg plastmassist kombipakend.

Värvitoonid

Läbipaistev

UV-kiirguse ja ilmastiku mõjul võib esineda värvitooni muutust ja kriidistumisnähte. Värvitooni muutust võivad põhjustada ka orgaanilised värvained (nt kohv, punane vein või puulehed), samuti erinevad kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jms). See ei mõjuta aga materjali võimet
täita ettenähtud funktsiooni.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida kuivas, jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.

Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 1 aasta. Madalama temperatuuri korral hoida materjali enne kasutamist ca 20 ºC juures.

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 30 µm/100 g/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

ca 38 000

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad (sealhulgas betoon, tsement-, anhüdriit ja magnesiitkatted).

Aluspind peab olema kandev, stabiilse vormiga, püsiv, vaba lahtistest osadest, tolmust, õlidest, rasvadest, kummihõõrdejälgedest või muudest nakkumist takistavatest aineosadest. Tsementi sisaldavad ja kunstmaterjaliga parandatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida. Vajadusel teha proovikatmine. Kõvad tasanduskihid ja pinnad kus on kasutatud keemilisi lisandeid tuleb tugeva mehaanilise meetodi käigus ette valmistada. Soovituslik on teha proovipinnad. Värske betooni või tsementpõranda pealispind peab olema matiks kuivanud, sellel ei tohi olla
läikivat veekelmet.

Kui Disbopox 443 EP-Imprägnierungit kasutatakse kruntimisvahendina enne järgnevate kattekihtide pealekandmist, peab lisaks järgima järgmisi nõudeid:
Aluspinna pealispinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2.
Väikseim üksikväärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2.
Aluspinnad peavad olema saavutanud tasakaaluniiskuse:
Betoon ja tsement max 4 mahu% (ei kehti juhul kui järgnev töötlus toimub tootega Disbopox 453 Verlaufschicht)
Anhüdriit: max 1,0 mahu%.


Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb sobivate meetmete, nagu nt metallteradega töötlemise või freesimise abil nii ette valmistada, et see vastaks eespool mainitud nõuetele.

Mitte kandvad, jahused või väga määrdunud pealispinnad, nt õli, rasva, kummitriipude jne läbi, tuleb eeltöödelda intensiivse mehaanilise meetodiga. Õliplekid eemaldada tavapärase rasva lahustava ainega. 

Vanad värvikihid eemaldada.

Mõranenud või defektsed kohad aluspinna pealispinnas täita Disbocret®-PCC-mörtidega või Disboxid EP-mörtidega.

Silikooni sisaldavaid materjale enne immutamist ja immutamise ajal ümberkaudsetel pindadel mitte kasutada, kuna need võivad põhjustada pealispinna defekte.

Materjali valmistamine

Lisada kõvendi põhimasssile. Aeglaselt pöörlevas segumasinas (max 400 pööret/min) intensiivselt segada. Valada ümber teise anumasse, vajaduse korral lisada vedeldamiseks nõutav kogus vett
(max 5 % mahust) ja veel kord põhjalikult segada.

Segamisvahekord

Põhimass : kõvendi = 4 : 1 mahuosa.

Pealekandmise meetod

Olenevalt kasutamisotstarbest harja, lühikesekarvalise valtsi, airless-seadme-, madalrõhk-/pihustusseadme või käsikangpritsiga. Pealekandmise ajal tuleb materjali vahetevahel segada.

Ebaühtlaselt imavatel pindadel võib esineda läikeastme ja värvitooni erinevusi. Ühtlase optilise välimuse saavutamiseks töödelda alati "värske-värskele" meetodil. Suurematel pindadel töötada mitmekesi. Teineteisega kokku puutuvatel pindadel kasutada alati ühe partii tooteid. 

Ekstreemsed viimistluskihi paksuste erinevused ühes tööetapis võivad põhjustada kuivamisprobleeme ja materjali püsima jäämist. 

Kattekihtide ülesehitus

Mineraalsete aluspindade impregneerimiseks/kaitsekihiga katmiseks lahjendada olenevalt pinna
imavusest ja kihi soovitavast paksusest max 5 mahuprotsendi veega. Sobivad pihustusseadmed: airlessseade (düüsi suurus 0,008 tolli).


Imavate mineraalsete aluspindade kruntimine enne veega lahjendatavate kattekihtide pealekandmist.
Materjal harja abil ühes tööetapis ühtlaselt ja intensiivselt peale kanda.


Imavate mineraalsete aluspindade impregneerimine/kaitsekihiga katmine.
Olenevalt kihi soovitavast paksusest kanda materjal peale ühes või kahes tööetapis. Esimesel tööetapil kanda peale harjaga, teisel eelistatavalt lühikesekarvalise valtsiga või pritsides.

Kulu

Imavad pinnad ca 200 g/m2 lahjendatud või lahjendamata materjali ühekordsel pealekandmisel. Täpsed kulunormid teha kindlaks objekti proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

20 ºC ja 60 % õhuniiskuse korral ca 60 minutit.
Kõrgemad temperatuurid lühendavad ja madalamad temperatuurid pikendavad ooteaega.
Nõuanne: Töötlemisaja lõppemine on optiliselt ära tuntav.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur:
min 12 °C, max 30 °C

Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80 %. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt 3 ºC üle kastepunkti.
Kuivamise ajal hoolitseda hea ventilatsiooni eest, kuna eralduva vee tõttu võib tõusta ruumi niiskustase. Vältida tuleb tuuletõmbust!

Ooteajad

Temperatuuril 20 ºC peaks tööetappide vaheline ooteaeg olema min 16 tundi ja
max 24 tundi, need ajad kehtivad ka pigmenteeritud ja difusioonile avatud materjalide pealekandmise korral. Pikema ooteaja korral tuleb pealispinda karestada. Kõrgemad temperatuurid lühendavad ja
madalamad temperatuurid pikendavad ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 ºC ja 60 % õhuniiskuse korral on pind käimiskindel ca 16 tunni möödudes, ca 7 päeva pärast täielikult koormatav nii mehaaniliselt kui ka keemiliselt. Madalamad temperatuurid pikendavad kuivamisaega.

Kuivamisprotsessi kestel (ca 24 tundi temperatuuril 20 ºC) peab pealekantud materjali niiskuse eest kaitsta, muidu võivad tekkida pealispinnadefektid ja nakkuvus võib väheneda.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajal vee või sooja seebiveega.

Sertifikaadid

Järelpärimisel saadaval.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks ette nähtud toode.

Põhimass: Tõsine silmade kahjustustamise oht. Vältida auru/aerosooli sissehingamist. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides või väljas. Vältida sattumist keskkonda. Järgida isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. NAHALE SATTUMISEL pesta kohe rohke vee mitme minuti vältel. Eemaldada kontaktläätsed kui on. Edasi loputada. Anum hoida tihedalt suletuna hästi venitileeritavas ruumis.

Kõvendi: Ärritab nahka.Tõsine silmade kahjustamise oht. Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Süttiv vedelik ja aur. Hoida eemal lahtisest tulest ja kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada. Vältida auru/aerosooli sissehingamist. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides või väljas. Vältida sattumist keskkonda. Järgida isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. NAHALE SATTUMISEL pesta kohe rohke vee mitme minuti vältel. Eemaldada kontaktläätsed kui on. Edasi loputada. Anum hoida tihedalt suletuna hästi venitileeritavas ruumis.

Sisaldab epoksiidseid ühendeid. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Järgida tootjapoolseid juhiseid. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad ja kivistunud materjalijäägid utiliseerida kui värvijäätmed, orgaanilised lahustid või muud ohtlikuid jäätmeid sisaldavad jäätmed.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/j): 140 g/l (2010). See toode sisaldab max 80 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

RE 2

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.
Küsige vastavaid töötlemis ja hooldamisjuhendeid Caparoli esindajalt.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-443-001235 EN 13813:2002
Kunstvaikviimistlus/kunstvaikkatted siseruumides kasutamiseks
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
TuletundlikkusEfl
Ohtlikud ainedSR
Veeauru läbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Vastupidavus≥ B1,5
Löögitugevus≥ IR4

EN 13813

Standardis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja
põrandamassid – Omadused ja nõuded" on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse
põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja- viimistluskatteid.

Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE tähis peab olema
pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Läti Rahvusraamatukogu

Caparol Tondiraba jäähallis

TTÜ raamatukogu