Impressum

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, 
Rae vald, 75312 Harjumaa

Tel.: +372 600 0690 

info@daw.ee


Juhataja:

Beata Johansone

Müügijuht:

Janek Koppel


Autoriõigus

© 2022 DAW SE. Kõik õigused kaitstud.


Õigusalane teave

Selle veebilehe sisu ja kujundus kuulub DAW SE omandisse. See on kaitstud autoriõiguste ja muude kaitseõigustega. Nõustume sisu ülevõtmisega juhul, kui seda kasutatakse üksnes kasutaja eratarbeks. Esitatud sisu muul otstarbel ülevõtmine vajab siiski DAW SE eelnevat nõusolekut. Osutame asjaolule, et veebilehtedel leiduv sisu võib olla osaliselt kaetud kolmandate osapoolte autoriõigustega, kes on need meie kasutada andnud. Selle veebilehega ei anta kasutajatele litsentsiõigusi veebilehel sisalduvatele autori- ja muudele kaitseõigustele.

Töötame pidevalt siinse teabematerjali täiendamise ja ajakohastamise nimel. Samas ei saa me võtta endale vastutust oma internetilehtede ajakohasuse, toimivuse, kvaliteedi, kättesaadavuse ja täielikkuse eest. Selle veebilehe kasutamisest tingitud kahju hüvitamise nõuded on välistatud, välja arvatud juhul, kui nimetatud kahju tekkis tahtluse või raske hooletuse tagajärjel või juhul, kui on rikutud õigust elule, tekitatud kehavigastusi või kahjustatud tervist.

Meie veebilehel on lingid teistele Internetis asuvatele lehtedele. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et meie ei saa mõjutada lingitud lehtede kujundust ega sisu. Seega ei saa me võtta ka vastutust seal esitatud teabe ajakohasuse, õigsuse, täielikkuse ega kvaliteedi eest ja distantseerume siinkohal sõnaselgelt lingitud lehtede sisust. Siinsed eeskirjad kehtivad kõigi meie lehel sisalduvate, välistele lehtedele viitavate linkide ja nende sisu kohta.