caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/244108/066165_caparol-186m-new_LV.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M

Mineraalne kuivsegu soojustusplaatide liimimiseks ning armeerimiseks. Sobib ka masinaga kasutamiseks.

Kasutusala

Liim ja armeerimissegu, mõeldud spetsiaalselt masinaga pinnalekandmiseks. Sobib kasutamiseks Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemides (SILS) A ja B ning Capatecti tuulutatavates fassaadi-soojustuse süsteemis (VHF).

Omadused

  • Tuletundlikkus: „mittepõlev" või „raskesti süttiv" vastavalt Capatect fassaadisüsteemide või VHFS ülesehitusele
  • Ilmastikukindel, vett-tõrjuv vastavalt standardile DIN 18 550
  • Väga hea veeauruläbilaskvus
  • Pikk pealekandmisaeg
  • Hea kinnituvus
  • Keskkonnasõbralik
  • Optimaalne terakoostis
  • Mineraalsed sideained plastifitseerivate lisanditega
  • Astmestatud ja tasakaalustatud kvarts- ja kaltsiittäiteainete ning mineraalsete kerglisandite kombinatsioon
  • Hüdrofoobsust suurendavad, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakendi maht

25 kg kott, 800 kg OneWay konteiner, 1,3 t Big-Bag kott, 1,3 t konteiner, 4,0 või 7,0 t tornhoidla (silo)

Värvitoonid

Helehall

Säilitamine

Hoida jahedas ning kuivas, kaitsta külma eest. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. 12 kuud vähese kromaadisisaldusega. Konteinerid ja tornhoidlad tuleb enne pikemaid tööpause (nt talveperioodil) täielikult tühjendada. Säilivusaeg originaalanumas 12 kuud.

Tehnilised andmed

Soojusjuhtivus: 0,7 W/(m · K)
Veeimavuskoefitsient:  w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)

Tihedus

ca 1,5 kg/dm3

Difusioonitakistus µ (H2O)

μ < 15

Toote nr

186M

Aluspinna ettevalmistamine

Müüritis, betoon ja tugevalt kinniolevad värvikihid peavad olema puhtad, kuivad ja kandvad. Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada. Kahjustatud, vanad kooruvad värvikihid ning struktuurkrohvid tuleb võimalusel täielikult eemaldada. Krohvis leiduvad tühimikud tuleb avada ja täis pahteldada. Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111.

Materjali valmistamine

Capatect-Klebe- und Armierungs-masse 186M võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistitega, tigupumpade ja krohvisegamismasinatega, samuti võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Umbes 5 minutit paisuda lasta ja veel korraks läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 5-6 liitrit. Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg umbes 2 kuni 2,5 tundi, masinaga pinnale kandes max 60 minutit. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Pealekandmise meetod

Armeeringu pealekandmine
Polüstüroolplaatide kõrgemad ühenduskohad vajadusel maha lihvida ja lihvimisel tekkinud tolm eemaldada.  Pärast nurgakaitsete paigaldamist aknapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadesse, tuleb pahtlisegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada „märg-märjale" meetodil, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud.

Armeeritud kihi üldpaksus peab olema umbes 3-4 mm.

Hoone nurgad
Kui kasutatakse nurgakaitseprofiile Capatect-Eckschutzschiene, tuleb armeerimisvõrk samuti 10 cm ülekattega üle nurga paigutada. Kui kasutatakse nurgakaitsevõrku Captect-Gewebe-Eckschutz, tuleb armeerimisvõrgu paanid paigutada ainult kuni nurgani.

Soojustusplaatide liimimine

Serv-punkt-meetod
Liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%.

Kogu pinna liimimise tehnika (eelnevalt kaetud mineraalvill-lamellsoojustus-plaadid)
Kleepaine masinaga kuni max 10 mm paksuse kihina aluspinnale pritsida. Vahetult enne soojustusplaatide paigaldamist tuleb kleepainekiht hammaskelluga (hammaste laius ja sügavus valida vastavalt aluspinna omadustele) läbi kammida. Soojustusplaadid tuleb viivitamatult värskesse kleepmassi suruda, õigesse paika liigutada ja kinni suruda. Liimipinnale kelme moodustamise vältimiseks katta liimiga ainult nii suur osa pinnast, mis jõutakse vahetult selle järel plaatidega katta.

Pinna osaline liimimine (eelnevalt kaetud mineraalvill-lamellsoojustus-plaadid)
Kleepaine masinaga vertikaalsete ribadena aluspinnale pritsida (kontakt liimitava pinnaga ≥ 50%). Liimiribad peavad olema ca 5 cm laiused ja keskelt vähemalt 10 mm paksused. Ribade vahe ei tohi olla suurem kui 10 cm. Soojustusplaadid tuleb viivitamatult värskesse kleepmassi suruda, õigesse paika liigutada ja kinni suruda. Liimipinnale kelme moodustamise vältimiseks katta liimiga ainult nii suur osa pinnast, mis jõutakse vahetult selle järel plaatidega katta. Kuni ± 10 mm kõrguseid ebatasasusi saab tasandada liimsegu abil. Soojustusplaadid kinnitada suunaga alt üles tihedalt üksteise kõrvale ja suruda korralikult kinni. Plaadi otstesse ei tohi liimi panna. Paigaldamisel jälgida, et plaadid oleks vertikaalselt ja horisontaalselt loodis.

Kulu

Soojustusplaatide liimimisel (sõltub aluspinnast):
Serv-punkt- meetod: ca 4,0- 4,5 kg/m2
Terve pinna liimimine: ca 5,0- 7,0 kg/m2
Osalise pinna liimimine (ainult LS- Fassadendämmplatte VB 101): ca 5,0- 5,5 kg/m2

Armeeringu tegemisel:
1,18 kg/m2 1 mm kihi kohta

Kõvade vahtpolüstüroolplaatide korral:  ca 4,5 kg/m2
Mineraalkiudplaatide korral: ca 5,0 kg/m2

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur:
Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla + 5 ºC ega tõusta üle + 30 ºC. Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või  kõrge õhuniiskuse korral. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Näidisvarustus

Läbivoolusegisti Berö Calypso 15 standardse doseerimis- või segamisvõlliga ja segupump Berö Speedy 15 tiguülekande 1/1 võimsusega.

Tähelepanu
Kindlasti tuleb järgida seadme tootja poolt kehtestatud eeskirju!

Vooluühendus
400 V kolmefaasiline vool, 16 A (tööstusvool FI-kaitselülitiga).

Veeühendus
Voolik ¾” GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar.

Vee läbivool
Liimi konsistents: ca 200 l/h
Armeeringu konsistents: ca 250 l/h
Sobivat konsistentsi saab reguleerida segisti veearmatuuril paikneva ventiili abil.

Voolikud
Esimesed voolikud, siseläbimõõt 35 mm, pikkus 13,3 m. Tagumine voolik, siseläbimõõt 25 mm, pikkus 10,0 m.

Pumpamiskaugus
Maksimaalne pumpamiskaugus ca 50 m (optimeerida sõltuvalt objektist ja temperatuurist)

Pritseseade
Düüside läbimõõt: 10 või 12 mm

Kuivamine/kuivamisaeg

Kui pind on vaja kinnitada tüüblitega, tuleb oodata, kuni liimsegu on piisavalt kuivanud – st umbes üks päev. Liim on täiesti kuivanud ja koormust taluv 2–3 päeva pärast. Armeeritud pahtlikihi pealispind on + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures kuiv umbes 24 tunni pärast. Capatect-Klebe- und Armierungs-masse 186M kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb pesta kohe pärast kasutamist veega.

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta vajadusel kaitse-kiledega. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest. Konteineri ja tornhoidla kasutamisel järgida ka kaasasolevaid juhendeid.

Tähelepanu!

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Tolmu mitte sisse hingata.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutus-tööde segajäätmed. Jäätmekäitlus-kood 17 09 04.

Gis- kood

ZP1

Täpsemad andmed

Ohutus- ja transporditähised

Ohumärk: Xi - "Ärritav”. Sisaldab tsementi. Vt ka ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Jurmala Riigigümnaasium, Läti

Tiskreoja – tuleviku elurajoon

Raemõisa – roheline kodu linnapiiril

Korterelamu uues kuues, Tallinn, Eesti

Füüsikute maja, Vilnius, Leedu

Elamukvartal, Mārupē, Läti

Live Square kvartal, Vilnius, Leedu

Elamukvartal Tonkuno, Kaunas, Leedu

Elamukvartal Grigalaukio dominija,…

Eramajad, Pašiliai, Leedu

Vilniuse lütseum, Vilnius, Leedu

Daugavpilsi ülikool, Daugavpils, Läti

Daugavpilsi büroohoone, Läti

Kortermaja, Klaipėda, Leedu

Hubane elamine heade mõtete linnas

Küti kvartal

Kodulahe kvartal

Kesk-Peetri – elukvartal Tallinna…

Kodu Tartu linna roheluses

Büroohoone Liepynas

Uus ja kaasaegne kvartal

Lucky Homes – skandinaavia stiilis…

Aspāzijas bulvāris 7, Riia

Villa Linnea, Riia

Daugavpilsi Ülikool

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika…

Pikaliiva – järveäärne looduskaunis…

Tellisviimistlusega korterelamu Laagri…

Villa Magnolia, Riia

Süsteemne lahendus fassaadi…

Omanäolised tellisviimistlusega…

Vastupidav korterelamu fassaad

Ilmastikukindel fassaad Tartus

Inspireerivad Meldorferi lamelltellised

Kalamaja residents

Kaunis kollane fassaad Mustamäe…

Sõle 14 büroohoone

Savoy Boutique Hotel

Räägu tn 9 korterelamu

Tatari 23/25

Paldiski mnt. 17

Gonsiori 10

TTÜ õppehoone

Korterelamu Mustamäe tee 29, Tallinn

Tigutorn

Kortermaja Sõpruse pst 251, Tallinn