caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218704/062026_CapaGrund_Universal.png

CapaGrund Universal

SolSilan-tehnoloogial põhinev kruntvärv dispersioon-, silikoonvaik-, dispersioon-silikaat- ja polümerisaatvaikvärvidele. Vähendab mineraalsetel uutel krohvidel leeliseliste kobrutiste tekkimise ohtu. 

Kasutusala

Valge pigmendiga, väga hea veeauru läbilaskevõimega spetsiaalne kruntvärv dispersioon-, silikoonvaik- ja dispersioon-silikaatvärvidele mineraalsete sise- ja välispindade, samuti vanade polümeerkrohvide ja soojusisolatsiooni liitsüsteemide kruntimisel. Krundina kasutatav ka lahustit sisaldavate polümerisaatvaikvärvide korral.

SolSilan-tehnoloogial põhinev CapaGrund Universal on eriti vett tõrjuv ning vähendab värvilise katteviimistluse korral leeliselistel pealiskrohvidel ehitussegugruppidest P Ic, P II ja P III ja betoonil lubjakobrutiste tekkimist.
CapaGrund Universal on väga hea nakkuvusega ning hõlbustab oluliselt struktuurkrohvi pinnale kandmist ja pealispinna struktureerimist.

Omadused

  • Kasutamisvalmis
  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
  • Nakkuvust parandav
  • Ränistumisvõimeline aluspind dispersioon-silikaatvärvidega katmiseks
  • Väga hea difusioonivõimega, sd H2O 0,06 m EVS EN 1062 järgi
  • Madala veeläbilaskvusega, w-väärtrus 0,05 [kg/(m2 x h0,5)] EVS EN 1062 järgi. Toonimisega võivad kaasneda kõrvalekalded toote tehnilistes omadustes.

Sideaine

Silikooniga modifitseeritud kunstdispersioon

Tarnitavad tüübid

2,5 l, 10 l

Värvitoonid

Valge.
CapaGrund Universal on toonitav maksimaalselt 25% CaparolColor täistoonvärvide ja toonimisvärvidega (varem Alpinacolor) või Amphibolini täistoonvärvide ja toonimisvärvidega.
CapaGrund Universal on ColorExpress masintoonimise süsteemis toonitav kõigi levinud värvikaartide järgi heledates toonides kuni heledusastmeni umbes 70.
Intensiivsemad värvitoonid toodetakse ligilähedaselt valgest tootest ning need sobivad kruntkihiks briljantsetes, intensiivsetes värvitoonides kattekihtidele. Kõik võimalikud värvitooniretseptid on saadaval ColorExpress süsteemis.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Täiendavad tooted

Caparol Trocknungsbeschleuniger
Talvine lisatoode materjali CapaGrund Universal pealekandmiseks ja kiirema niiskuskindluse saavutamiseks madalatel temperatuuridel + 1 kuni ca +10 º C. Kasutusjuhendit vt toote Caparol Trocknungsbeschleuniger etiketilt.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid, piisavalt kivistunud. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Informatsiooni saamiseks toote sobivuse kohta mitmesuguste aluspindadega ja aluspinna ettevalmistamise kohta palume tutvuda Caparoli tehnilise informatsiooniga nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”.

Pealekandmise meetod

Toodet Capagrund Universal võib kanda pinnale rulli, pintsli või pihustiga.

Õhuvaba pihustamine
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,019-0,021”
Rõhk: 150-180 bar
Enne pihustamist värv korralikult läbi segada ja sõeluda.

Vedeldamine

Lubatud ainult veega.

Kattekihtide ülesehitus

Reeglina kantakse CapaGrund Universal pinnale lahjendamata kujul. Sobiva konsistentsi saamiseks võib vedeldada kuni 3% veega.

Kulu

Siledatel pindadel keskmiselt 150-200 ml/m2. Karedatel pindadel on värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur kruntvärvi pealekandmisel  ja kuivamisel
+ 5 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures võib pinna üle töödelda umbes 12 tunni pärast. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid pesta pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

CapaGrund Universal ei ole ette nähtud horisontaalsete, veega kokkupuutuvate pindade katmiseks.

Sobivus teiste materjalidega
Kruntvärvi spetsiifiliste omaduste säilitamiseks võib toodet CapaGrund Universal toonida CaparolColor täistoonvärvide ja toonimisvärvidega (varem Alpinacolor) või AVA-Amphibolini täistoonvärvide ja toonimisvärvidega, samuti ColorExpressi masintoonimise süsteemis. Teisi tooteid mitte lisada.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Pihustussudu mitte sisse hingata. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 25 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP01

Koostis

Akrüülvaigu dispersioon, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Elamukvartal Smolensko, Vilnius, Leedu

Pilaitės kvartal, Vilnius, Leedu

Ajalooline kortermaja, Cēsis, Läti

Elamukvartal, Vilnius

20. sajandi korterelamu Riias

Riia Prantsuse Lütseum

Ainulaadne värvitoonide mäng fassaadil