caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/124514/043407_Ratio-Spachtel_EE.png

Caparol Ratio-Spachtel

Pritsimisvalmis pastataoline pahtlimass sisetöödeks

Kasutusala

Suurte seina- ja laepindade, eelkõige valmis ehituselementide, betoonlagede, kipsplaatpindade jne ratsionaalseks katmiseks pritsimismeetodil, silumiseks  ja pihustamiseks. Sobib pealispinna kvaliteetastme Q3 saavutamiseks. Q4 vastavalt BVG nr 2 ja BFS nr 12.

Omadused

 • Minimiseeritud emissiooniga ja lahustivaba (E.L.F.)
 • Võimalik võimsate airlessseadmetega kergesti peale kanda otse konteinerist
 • Veega lahjendatav, keskkonnasäästlik ja vähese lõhnaga
 • Väga hästi nakkuv
 • Kuivab sarvkõvaduseni, ei sadestu
 • Kuivalt lihvitav, märjalt vilditav
 • Difusioonivõimeline
 • Kergesti  pealekantav ja silutav
 • Raskesti süttiv DIN 4102 järgi

Sideaine

Kunstdispersioon standardi DIN 55 945 järgi

Pakendi maht

25 kg kott, 1000 kg OneWay konteiner (stabiilne ca 6 kuud)

Värvitoonid

Loomulik valge

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Suurim tera suurus 250µm

Täiendavad tooted

Lisaks Ratio-Spachtel ühenduskomplekt: (ei kuulu Caparoli  Ratio-Spachtel  konteineri tarnemahu hulka. See tuleb, kui ei ole juba olemas, eraldi tellida).

Sisu: 
B-ühendusega ühenduskraan
B ja C üleminekutükk 
Cutter-nuga
Võtmekomplekt
Ühenduskomplekt on hoolikal kasutamisel korduvalt kasutatav. Pritsimisseadme ühendusvoolikuid pakutakse seadme tootja poolt.

Caparol Füllspachtel P

Niisketes ruumides:

Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Sobivad aluspinnad

Aluspindadel ei tohi olla mustust, värvi nakkumist takistavaid osakesi ning nad peavad olema kuivad. Järgida ehitusteenuste töövõtu määrust (VOB), C osa,  standardi DIN 18363 lõiku  3.
Vastavalt töödeldavale aluspinnale ja selle omadustele kanda enne pahteldamist pinnale sobiv krunt. Järgida tehnilist informatsiooni nr. 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”. Vanad läikivad, kandvad viimistluskihid karestada. 

Pealekandmise meetod

Pritsimine
Kasutades võimsaid pritsimisseadmeid, on seina- ja laepindade, nt taribetooni, sileda kohtbetooni ja poorbetooni, samuti kipsist ehitusplaatide ja kipskartongplaatide viimistlemine õhukesekihilise krohvimise meetodil ratsionaalne ja ökonoomne.

Töökäik
Ühendada prits meilt saadud selleks otstarbeks mõeldud ühenduskraani ja vastava ühendusvoolikuga konteineri külge. Kanda lahjendamata kasutusvalmis Caparol Ratio-Spachtel pahtel pritsimismeetodil küllastumiseni kogu töödeldavale pinnale ja siluda pind koheselt sobiva terassiluriga.

Caparol Ratio-Spachtel on pärast kuivamist niisutades vilditav või kuivalt lihvitav. Pärast ühtlaselt kaetud pahteldatud pindade täielikku kuivamist võib asuda Caparol Ratio-Spachtel pahtli pihustamise juurde, varieerides katte struktuuri peenest jämedani. Pinnastruktuur sõltub materjali lahjendusastmest ja pritsimisseadme düüsi läbimõõdust. Pahtli kandmine pihustusmeetodil on eriti soovitatav lagede puhul, mida edaspidi mingil viisil ei töödelda.

Erijuhised pinna ühtlaseks pahtelda-miseks ja pritsimiseks
Suurte ruumide puhul tuleb enne seinapindade krohviga pritsimist tasandada lagi. Sellisel juhul tuleks aga seinte ülaosa pritsides töödelda ja tasandada kõrguseni, mis on kättesaadav põrandalt. Seejärel kantakse pahtel pritsimismeetodil seina alumisele osale ja tasandatakse samuti.

Kui töödeldakse ainult laepindu, siis on soovitatav katta pahtlimassiga kõigepealt seinte juurest riba ning seejärel pritsides kogu laepind. Peale tasandamist ja kerget kuivamist töödelda kõik nurgad märja radiaatoripintsliga. Pärast kuivamist eemaldada veelkordse tasandamise käigus mullid, või korrata mullide tasandamist. Olemasolevad pahtlikuhjatised käsitsi järelpahteldada.

Nähtavale ilmuvatele roosteplekkidele kanda pärast pahtlimassi täielikku kuivamist tuppimismeetodil sobivat korrosioonitõrjevahendit, näiteks Capalac Allgrundi. Lagede väga siledad betoonpinnad, millel ei ole servasid ega tühikuid, võib pritsida ilma pinda eelnevalt tasandamata.

Töörühm ja tööjaotus
Viimistlejate rühm koosneb 2-3 inimesest. Üks tööline, kes kannab pritsimisseadmega materjali ühtlaselt pinnale, ülejäänud töölised siluvad pealekantud materjali ühtlaselt laiali ja seejärel tasandavad pinna.

Kattevahendid
Akna- ja ukseavade katmiseks sobivad polümeerkilega kaetud vastavalt mõõdule valmistatud puuraamid. Põrand kaetakse raskete kattematerjalide abil.

Sobivad pritsimisseadmed
Caparol Ratio-Spachtel on pritsimisseadmete ja võimsate airless-seadmetega töödeldav otse konteinerist. Toote töötlemisulatus sõltub airless-seadme võimsusest ja selle kohta küsige informatsiooni seadmete tootjailt. Airless-seadme pihustitelt eemaldada kõik filtrid. 

Düüs: 0,035 - 0,043 tolli
Rõhk: ca 150-180 bar
Airless-seadme puhul kasutage pahtlimassile tootja poolt soovitatud suurendatud läbilaskevõimega pihusteid. Sõltuvalt airless-seadme võimsusest võib temperatuuril alla + 10 °C pahtlimassi viskoossuse muutumisest tulenevalt esineda töö käigus piiranguid. Nende seadmete puhul  tuleb tagada materjali temperatuur + 10 °C.

Kattekihtide ülesehitus

Ületöötlemine
Caparol Ratio-Spachtel pahtliga tasandatud pinnad võib peale põhjalikku kuivamist ilma aluskrundita värvida üle kõigi sobivate Caparoli dispersioon- ja lateksvärvidega või katta Capacryl akrüüllakkidega.

Enne järgnevat plastmaterjalidega katmist või klaaskiudkangast seinakatete, samuti tekstiiltapeetide paigaldamist on nõutav Caparol Haftgrundiga ja enne kunstvaikkrohvi Caparol-Putzgrundiga kruntimine. Enne Sylitol Bio-Innenfarbe värviga värvimist on nõutav Caparol Haftgrundiga kruntimine.

Kulu

Pritsimismeetodil pealekandmine:
ca 1500 g/m2/mm kihi paksus

Pinna struktureerimine pihustamise teel:
ca 400-700 g/m2, vastavalt soovitud struktuurile

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel 
+ 5 °C aluspind ja õhk. Materjali optimaalne temperatuur töötlemise ajal > + 10 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

Sõltuvalt objekti niiskusest, temperatuurist ja kihipaksusest ca 12-48 tundi. 

Tähelepanu

Caparol Ratio-Spachtel ei sobi kasutamiseks niisketes ruumides. Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võib esineda väikeseid värvierinevusi. Kui pahtel kantakse peale pritsimismeetodil ja pindu hiljem täiendavalt ei töödelda, siis on soovitatav kasutada pahteldamisel ja pritsimisel pahtleid, mis pärinevad ühest partiist.

Krohvipritsimisseadmete kasutamisel, eelkõige uute tigukonveierite ja voolikute puhul võib esineda hõõrdumist. Järgige krohvimisseadmete tootjaandmeid.

Seinapindade pritsimise järel tuleks pinnad töödelda Caparoli dispersioonvärvidega. Nii saavutatakse suurem vastupidavus, mida seinapindade puhul sageli vaja on.

Tihedate, vähe imavate aluspindade puhul võivad tekkida peened õhumullid. Need saab eemaldada mõne aja pärast veelkordse silumise teel. Järeltasandamise aeg sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest objektil. Kui peale järeltasandamist tekib veel mulle, tasandati liiga vara. Korrata tasandamist. Konarliku, struktureeritud aluspinna puhul on sileda ja tasase pealispinna saamiseks nõutav järelpahteldamine.

Töötlemata ja struktuursetel pindadel sileda pealispinna saavutamiseks vajalik järelpahteldamine.

Kipsi sisaldavate pahtlimasside ületöötlemisel võib pikaajaline niiskus põhjustada paisumist, mullide teket või mahakoorumist. Seepärast tuleb tagada kiire kuivamine piisava ventilatsiooni ja temperatuuri abil. Järgida Kips- ja kipsehitusplaatide Tööstusliidu infolehte nr 2 „Kipsplaatide pahteldamine".

Sertifikaadid

 • Krohvipinna õhuläbilaskvus
 • Tuleohtlikkuse katsetussertifikaat
 • Emissioonitest vastavalt DIN ISO 16000-9

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööde ajal ning pärast seda hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Tööde ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Silma või nahale sattudes loputada koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ja maapinnasesse. Töövahendid puhastada koheselt vee ja seebiga. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti. 

Jäätmekäitlus

Nii konteinerid kui ka ühekordsed pakendid utiliseerida vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu tahked värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Selle toote kohta ei eksisteeri piirväärtust. See toode sisaldab >1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Akrüülaatvaik-dispersioon, kaltsiumkarbonaat, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid ja konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon