caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/262865/070147_Caparol_Ratio-Spachtel_fuer_innen_25kg_LV_XB.png

Caparol Ratio-Spachtel

Pritsimisvalmis pastataoline pahtlimass sisetöödeks

Kasutusala

Suurte seina- ja laepindade, eelkõige valmis ehituselementide, betoonlagede, kipsplaatpindade jne ratsionaalseks katmiseks pritsimismeetodil.
Sobib pealispinna kvaliteediastme Q3 või Q4 saavutamiseks vastavalt BVG infolehele nr 2 ja BFS infolehele nr 12.

Funktsioon

Kihi paksus ühes tööetapis: 0 kuni ca 4 mm sõltuvalt objekti tingimustest ja temperatuuri mõjust

Omadused

 • Lihtne pinnale kanda ja siluda
 • Võimalik võimsate airless seadmetega otse konteinerist pinnale kanda
 • Veega lahjendatav, keskkonnasäästlik ja vähese lõhnaga
 • Väga hästi nakkuv
 • Minimiseeritud emissiooniga ja lahustivaba (E.L.F)
 • Täielikult kõvastuv
 • Kuivalt lihvitav, märjalt vilditav
 • Difusioonivõimeline
 • Kergesti pealekantav ja silutav
 • Tuletundlikkus: A2-s1,d0 DIN EN 13501-1 järgi

Sideaine

Kunstdispersioon standardi DIN 55 945 järgi

Pakendi maht

25 kg kott

Värvitoonid

Looduslik valge

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Täiendavad tooted

Caparol Füllspachtel P: monoliitbetoonist lae vuugipahtel

Niisketes ruumides:
Akkordspachtel KF
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+--
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspindadel ei tohi olla mustust, värvi nakkumist takistavaid osakesi ning nad peavad olema kuivad. Järgida ehitusteenuste töövõtu määrust (VOB), C osa,  standardi DIN 18363 lõiku 3.
Vastavalt töödeldavale aluspinnale ja selle omadustele kanda enne pahteldamist pinnale sobiv krunt. Vanad läikivad, kandvad viimistluskihid karestada. 

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadest РII ja PIII/survetugevus vastavalt DIN EN 998-1 min 2 N/mm2
Tugevat, normaalse imavusega krohvi viimistletakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Suurte pooridega, liivast ning imavat krohvi kruntida tootega CapaSol RapidGrund või CapaSol Konzentrat.

Kipskrohvid ehitussegude rühmadest PIV/survetugevus vastavalt DIN EN 13279 min 2 N/mm2
Kruntkiht teha tootega Haftgrund EG. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Kipsist ehitusplaadid
Niiskust imavad plaadid krunditakse tootega CapaSol RapidGrund või CapaSol Konzentrat. Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kantakse peale toode HaftGrund EG.

Kipskartongplaadid
Pahteldamise ebatasasused lihvida. Pehmed lihvitud kohad tugevdada krundiga Dupa-Putzfestiger. Kui plaadid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, tuleb kruntikiht teha tootega Caparol AquaSperrgrund.

Betoon
Eemaldada eralduvate aineosade jäägid, samuti tolmuvad ja liivastunud jäägid.

Poorbetoon
Kruntida Capaplexiga, 1:3 veega lahjendatult.

Liivakivi ja tellismüüritis
Viimistletakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

Kandvad pinnad
Matid, nõrga imavusega pinnad võib katta eelneva töötluseta. Läikivad ja lakitud pealispinnad karestada. Kruntkiht teha tootega HaftGrund EG.

Mittekandvad pinnad
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada, pind tolmust puhastada  ja vastavalt imavusele kruntida.

Liimvärvid
Pesta kuni aluspinnani maha. Kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Tapeedid
Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega Capatox või FungiGrund ja lasta põhjalikult kuivada.

Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, samuti tahma- või rasvaplekilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pärast pahteldamist kruntida plekkidega kohad isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund.

Vuugid ja väikesed defektid
Defektsed kohad parandada pahtliga Füllspachtel P.

Märkus Q2/Q3 täitematerjal/õhukesed krohvikihid < 0,5 mm
Kipsipõhiste, hüdrauliliselt tarduvate Q2/Q3 kvaliteeditasemega tasandussegude kasutamisel on soovitatav kasutada läbipaistvat veepõhist krunti. Sellega seoses viitame maalrite ja lakkijate infolehele nr. Alternatiivina kipsipõhisele Q3 täiteainele on end tõestanud pastakujuliste täiteainetega täiteained. Alternatiivina kipsipõhisele Q3 täiteainele on end tõestanud pastataolised pahtlimassid.

Pealekandmise meetod

Sobivad pritsimisseadmed
Caparol Ratio-Spachtel on pritsimisseadmete ja võimsate airless seadmetega töödeldav otse konteinerist. Toote töötlemisulatus sõltub airless seadme võimsusest ja selle kohta küsige informatsiooni seadmete tootjailt. Airless seadme pihustitelt eemaldada kõik filtrid. 
Airless püstoli puhul kasutada pahtlimassile tootja poolt soovitatud suurendatud läbilaskevõimega püstoleid. Sõltuvalt airless seadme võimsusest võib temperatuuril alla +10 °C pahtlimassi viskoossuse muutumisest tulenevalt esineda töö käigus piiranguid. Nende seadmete puhul tuleb tagada materjali temperatuur +10 °C.

Töökäik
Prits ühendada selleks otstarbeks mõeldud ühenduskraani ja vastava ühendusvoolikuga konteineri külge. Kanda lahjendamata Caparol Ratio-Spachtel pahtel pritsimismeetodil küllastumiseni kogu töödeldavale pinnale ja siluda pind koheselt sobiva terassiluriga.

Pritsimine
Kasutades võimsaid pritsimisseadmeid, on seina- ja laepindade viimistlemine ratsionaalne ja ökonoomne.

Töökäik
Lahjendamata Ratio-Spachtel rikkalikult kogu pinnale kanda ja pind tasandada koheselt sobiva terassiluriga. Pahtel on pärast täielikku kuivamist lihvitav. Tõhusa tulemuse saavutamiseks on soovitav kasutada liivapaberit tera suurusega 120.

Sobivad töövahendid
Pahtel on töödeldav pritsimisseadmete ja võimsate airless seadmetega. Airless püstoli puhul kasutada pahtlimassile tootja poolt soovitatud suurendatud läbilaskevõimega püstoleid. Neil on suurem läbilaskvus ja need muudavad pahtli pealekandmise palju lihtsamaks. Anumates olev pahtlimass tuleks eelnevalt segistiga läbi segada.

Airless katmine
Pihustusrõhk150–180 bar
Pihustusnurk40°–50°
Düüsi suurus tollides0,035"–0,043"
Püstoli kaitsefilter, MWeemaldada
Pihustamine airless sedmetega
Düüsi suurus tollides4 mm
Pihustusrõhk50 bar
Õhutoideja
Krohvi pritsimisseadmed
Düüsi suurus4–10mm
Töörõhkolenevalt seadmest
Toitevõimsus>6l/min
Õhutoideja


 Seadme jaoks on vajalik sobiv pihustuspea.

Pritsimismeetodil pinnale kandmine
Kasutades võimsaid pritsimisseadmeid, on seina- ja laepindade, nt taribetooni, sileda kohtbetooni ja poorbetooni, samuti kipsist ehitusplaatide ja kipskartongplaatide viimistlemine õhukesekihilise krohvimise meetodil võimsate pihustusseadmetega ratsionaalne ja ökonoomne.

Töökäik
Prits ühendada selleks otstarbeks mõeldud ühenduskraani ja vastava ühendusvoolikuga konteineri külge. Kanda lahjendamata Caparol Ratio-Spachtel pahtel pritsimismeetodil küllastumiseni kogu töödeldavale pinnale ja siluda pind koheselt sobiva terassiluriga.

Pahtel on pärast kuivamist niisutades vilditav või kuivalt lihvitav. Pärast ühtlaselt kaetud pahteldatud pindade täielikku kuivamist võib asuda Caparol Ratio-Spachtel pahtli pihustamise juurde, varieerides katte struktuuri peenest jämedani.
Pinnastruktuur sõltub materjali lahjendusastmest ja pritsimisseadme düüsi läbimõõdust. Kui pahtel kantakse lagedele pihustusmeetodil, siis võib pind töötlemata jääda. Aluspindade puhul, mis ei ole veel oma niiskustasakaalu saavutanud, võivad pärast pihustamist olla osaliselt näha heledamad ja tumedamad üleminekud. Sellisel juhul on soovitatav kasutada tasanduskihti.

Töörühm ja tööjaotus
Viimistlejate rühm koosneb 2–3 inimesest. Üks tööline, kes kannab pritsimisseadmega materjali ühtlaselt pinnale, ülejäänud töölised siluvad pealekantud materjali ühtlaselt laiali ja seejärel tasandavad pinna.

Erijuhised pinna ühtlaseks pahtelda-miseks ja pritsimiseks
Suurte ruumide puhul tuleb enne seinapindade krohviga pritsimist tasandada lagi. Sellisel juhul tuleks aga seinte ülaosa pritsides töödelda ja tasandada kõrguseni, mis on kättesaadav põrandalt. Seejärel kantakse pahtel pritsimismeetodil seina alumisele osale ja tasandatakse samuti.

Kui töödeldakse ainult laepindu, siis on soovitatav katta pahtlimassiga kõigepealt seinte juurest riba ning seejärel pritsides kogu laepind. Peale tasandamist ja kerget kuivamist töödelda kõik nurgad märja radiaatoripintsliga. Pärast kuivamist eemaldada veelkordse tasandamise käigus mullid, või korrata mullide tasandamist. Olemasolevad pahtlikuhjatised käsitsi järelpahteldada.

Isoleerida roostekohad sobiva korrosioonivastase kruntvärviga, näiteks Calapalc AquaMulti Primer. Seejärel pind värvida.

Kattekihtide ülesehitus

Pahteldatud kohtade ületöötlemine

Värvid/plastsed massid (krohvid)
Tasandatud pinnad võib pärast põhjalikku kuivamist kõigi sobivate Caparoli dispersioon- ja lateksvärvide või Capacryl akrüüllakkidega üle värvida.
Enne järgnevat töötlemist Sylitol® sisevärvide ja Sylitoll® krohvidega teha kruntkiht tootega Caparol Haftgrund EG, CapaSol Konzentrat, mis on õiges vahekorras lahjendatud või tootega CapaSol RapidGrund. Järgnevate dispersioonkrohvide jaoks on vajalik kruntkiht tootega PutzGrund 610.

Klaaskiudkanga, tekstiiltapeediga viimistlemine
Enne järgnevat klaaskiudkangast seinakatete, samuti tekstiiltapeetide paigaldamist on nõutav kruntkiht tootega Caparol Haftgrund EG. Enne järgnevat viimistlust peab eelnev kiht täielikult kuivanud olema.

Valmis, väga difusioonikindlad või difusioonitihedad seinakatted
Kasutada tuleks vähemalt Akkordspachtel KF pahtlit. Lisaks tuleb järgida seinakatte tootja tehnilisi kirjeldusi.

Kulu

Pritsimismeetodil pealekandmine
ca 1500 g/m2/mm kihi paksus

Pinna struktureerimine pihustamise teel
ca 400–700 g/m2, vastavalt soovitud struktuurile

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel 
+5 °C aluspind ja õhk. Materjali optimaalne temperatuur töötlemise ajal > +10 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

Sõltuvalt objekti niiskusest, temperatuurist ja kihipaksusest ca 12–48 tundi

Tähelepanu

Ratio-Spachtel ei sobi kasutamiseks niisketes ruumides. Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võib esineda väikeseid värvierinevusi. Kui pahtel kantakse peale pritsimismeetodil ja pindu hiljem täiendavalt ei töödelda, siis on soovitatav kasutada pahteldamisel ja pritsimisel pahtleid, mis pärinevad ühest partiist.

Seinapindade pritsimise järel tuleks pinnad töödelda Caparoli dispersioonvärvidega. Nii saavutatakse suurem vastupidavus, mida seinapindade puhul sageli vaja on.

Krohvipritsimisseadmete kasutamisel, eelkõige uute tigukonveierite ja voolikute puhul võib esineda hõõrdumist. Järgige krohvimisseadmete tootjaandmeid.

Tihedate, vähe imavate aluspindade puhul võivad tekkida peened õhumullid. Need saab eemaldada mõne aja pärast veelkordse silumise teel. Järeltasandamise aeg sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest objektil. Kui peale järeltasandamist tekib veel mulle, tasandati liiga vara. Korrata tasandamist. Sellise efekti vähendamiseks on kohustuslik kanda pinnale kruntkiht tootega Caparol Haftgrund.

Konarliku, struktureeritud aluspinna puhul on sileda ja tasase pealispinna saamiseks nõutav järelpahteldamine.

Kipsi sisaldavate pahtlimasside ületöötlemisel võib pikaajaline niiskus põhjustada paisumist, mullide teket või mahakoorumist. Seepärast tuleb tagada kiire kuivamine piisava ventilatsiooni ja temperatuuri abil. Vajadusel kruntida tootega Caparol Haftgrund.

Sertifikaadid

 • Krohvipinna õhuläbilaskvus
 • Tuleohtlikkuse katsetussertifikaat
 • Emissioonitest vastavalt DIN ISO 16000-9

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon.

Jäätmekäitlus

Vedelad materjalijäägid anda vanade värvide/lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid visata ära ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Selle toote kohta ei eksisteeri EL piirväärtust. See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Koostis

Polüakrülaatvaik, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid, säilitusained.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee