caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/265614/070814_caparol-Interior-bag-web_EE.png

Caparol Interior

Peeneteraline tsementlubikrohv sisetöödeks

Kasutusala

Kasutatav siseruumide masinaga või käsitsi krohvimiseks krunt- ja  tasanduskrohvina. Soovitav keraamilistest- ja silikaattellistest ning betoonplokkidest seinte krohvimiseks, aga ka vanale lubi- või lubitsementkrohvile.

Omadused

  • Peeneteraline, pealekantav käsitsi ja masinaga
  • Kasutamiseks ruumide sisepindadel
  • Erinevatele aluspindadele
  • Väga hea veeauru läbilaskvusega

Pakendi maht

25 kg kott

Värvitoonid

Helehall

Säilitamine

Kuivas ruumis kaubaalustel. Hoida niiskuse eest. Säilivusaeg suletud originaalpakendis nõuetekohasel ladustamisel: 12 kuud.

Tihedus

Puistetihedus: ca 1,26 kg/dm3

Survetugevus

ca 2,1 MPa

Nakketugevus

  • 12 mm paksuse krohvikihi nakkuvus aluspinnaga:

betoon: ca 0,5 N/mm2 – FP: B

kärgbetoon: ca 0,49 N/mm2 – FP: B

tellis: ca 0,6 N/mm2 – FP: B

Konsistents

Kuivsegu

Sobivad aluspinnad

Koormusttaluvad keraamilised-, silikaattellis, betoon- ja keramsiitpinnad, kärgbetoonplokkidest seinad või koormusttaluvad vanad lubi- või lubitsementkrohvipinnad, mille tuletundlikkusklass on vähemalt A1.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev ja puhastatud nakkumist takistavatest ainetest. Mustus ja nakkuvust vähendavad tooted (näiteks vormiõli), väljaulatuvad mördijäägid tuleb eemaldada. Normaalse imavusega pinda tuleb vajaduse korral veega niisutada. Suure imavusega pinda tuleks enne kruntida immutuskrundiga OptiGrund E.L.F. Siledatele pindadele kanda kruntkiht, kattes sellega ühtlaselt 50% pinnast. Karedale pinnale võib kanda ilma krundikihita.

Materjali valmistamine

Käsitsi pealekandmiseks puistata pakendi sisu 7–7,5 l puhtasse külma vette ja segada seguriga madalatel pööretel kuni ühtlase massi saamiseni. Seejärel jätta umbes 10 minutiks seisma ja segada uuesti, vajaduse korral reguleerida konsistentsi vähese vee lisamisega. Masinaga pealekandmisel tehakse vajalik veekogus kindlaks proovimise teel. Olenevalt ilmaoludest on kasutusaeg 2–2,5 h. Kõvastunud segu ei tohi veega vedeldada ega uuesti segada.

Pealekandmise meetod

Krohv kanda peale roostevabast terasest tööriistaga. Krohvi tõhusamaks pealekandmiseks võib kasutada mikserit, ka tigu- või kolbpumpa. Ühtlasi seinapindu tuleb krohvida ühes kihis. Segatüüpi või ebaühtlasi pindu tuleb krohvida kahe kihina märg-märjale-meetodil.

Krohvikihi tugevdamise vajaduse korral (puitplaadid, laeliistud, aga ka raamide, ribakardinate ümbrus) kasutatakse lisaarmeerimist järgmise skeemi järgi: kanda peale esimene kiht segu paksusega 5 mm ja paigaldada värskelt peale kantud massile klaaskiust tugevdusvõrk Gewebe 650, kattes kanga jätkukohad 10 cm ulatuses. Järgmisel päeval kanda peale teine kiht segu kuni vajaliku paksuseni (enne teise kihi pealekandmist harjata tugeva harjaga kõvastunud segukiht kergelt üle).

Pärast viimase krohvikihi pealekandmist tasandatakse pind laia krohvisiluriga. Pärast krohvi esmast tahenemist (4–16 h, sõltuvalt kuivamistingimustest) pritsida pinda veega ja hõõruda sobiva hõõruti või jäiga kummikäsnaga tasaseks.

Kihi pealekandmise minimaalne paksus on 12 mm.

Üle 20 mm paksune kiht kanda peale järk-järgult. Iga järgmine kiht kanda peale pärast eelmise piisavat kuivamist (sõltuvalt ümbritseva õhu niiskusest ja temperatuurist 1-2 ööpäeva, madala temperatuuri ja suure õhuniiskuse korral aeg pikeneb) seda vajalikul määral heaks nakkumiseks karestades. Pealekandmisel ja kuivamisel kindlustada ruumis piisav ventilatsioon, kuid vältida tuuletõmbust.

Enne järgmiste pahtlikihtide pealekandmist puhastada krohvipind esilekerkivate liivaosakeste eemaldamiseks tugeva harja või pahtlilabidaga. Värsket krohvi ei soovitata teiste materjalidega katta varem kui 2–4 nädala pärast. Caparoli sise- ja mineraalvärve võib peale kanda ilma erilise ettevalmistuseta. Enne dispersioonkrohvide pealekandmist võib nakke parandamiseks krohvipinda kruntida tootega Putzgrund 610.

Kulu

Ca 1,3 kg/m2/mm (materjali töökulusid arvestamata). Täpne kulu tehakse kindlaks proovimise teel.

Töötlemistingimused

Materjali ettevalmistamise, pealekandmise ja kuivamise ajal peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema +5 oC kuni +30 oC. Kui töid tehakse talveperioodil, tuleb krohvipinda soojendada või kaitsta nii enne kui ka pärast tööde tegemist, et säilitada nõuetekohased kuivamistingimused. Värskelt krohvitud pinnad hoida järgneva 2-3 päeva jooksul niiskena, kõrgete temperatuuride korral aga kontrollida tihedamini niiskustaset.
Mitte lasta värskelt krohvitud pinnal kuivada otsese päikese käes. Kui kasutatakse küttekehi, tuleb ruume tuulutada või tagada nende nõuetekohane ventilatsioon, et säilitada kuivamise ja kõvastumise õige kulg. Paigaldusvuugid või sügavad praod täita sama materjaliga vähemalt kaks päeva varem või krohvikihi pealekandmise käigus. Keraamiliste plaatide või fassaadi dekoratiivelementide alune pind tuleb nõuetekohase nakke säilitamiseks tasandada ja karestada.

Kuivamine/kuivamisaeg

Krohvi kuivamisaeg (temperatuuril + 20 °C, suhteline õhuniiskus 65%) on umbes 1 mm ööpäevas. Krohv kuivab hüdratatsiooni kaasabil ja füüsikaliselt, st krohvisegu valmistamiseks kasutatava vee aurustumise kaudu. Seoses sellega on krohvi kuivamisaeg jahedatel perioodidel ja suure õhuniiskuse korral pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad pesta veega kohe pärast kasutamist. Mitte lasta materjalil tööriistade külge kuivada. Krohvimisseadme kasutamise korral pesta seade kohe pärast kasutamist puhtaks tootja juhiste kohaselt.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode sisaldab tsementi ja kaltsiumhüdroksiidi (kaltsiumalus) ning põhjustab aluselise reaktsiooni teket. Silmade kahjustamise tõsine oht. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
Tootja ei vastuta toote oskamatu või otstarbele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid (ilma materjalijääkideta). Kõvastunud materjal utiliseerida ehitusjäätmetena.

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Jurmala Riigigümnaasium, Läti

Talsi Riigigümnaasium, Läti

Riia Turisimi ja Loomemajanduse Tehnikum

Aspāzijas bulvāris 7, Riia

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum